Stappenplan

Invoering van het systeem

Het bedrijf dat zich wil laten certificeren, moet zich eerst verdiepen in NEN-ISO 55001 en ervoor zorgen dat haar assetmanagementsysteem voldoet aan alle eisen die in die norm zijn gesteld. Ook het lezen van de basisinformatie over assetmanagement in NEN-ISO 55000 en de richtlijnen voor de implementatie in NEN-ISO 55002 helpt bij de voorbereiding op het certificatieproces. Het kan in dit stadium ook nuttig zijn een training te volgen of extern advies in te winnen. Het bedrijf rondt de implementatie van NEN-ISO 55001 af met de uitvoering van interne audits en een eerste directiebeoordeling. De resultaten daarvan kunnen worden gebruikt om laatste verbeteringen door te voeren.

Beoordeling door een CI

Vervolgens wordt een keuze gemaakt tussen de verschillende certificatie-instellingen die het systeem kunnen beoordelen met gebruikmaking van het certificatieschema van NEN. Met de CI die het beste aansluit bij de wensen en verwachtingen van het bedrijf wordt een contract gesloten. Deze CI voert een beoordeling van het assetmanagementsysteem in twee fasen. Allereerst wordt een documentenboordeling uitgevoerd waarbij wordt getoetst of de organisatie aan alle element van de norm invulling heeft gegeven. De tweede stap is de beoordeling van de goede werking van het systeem in de praktijk. Dit doet de CI door het houden van diverse interviews en het doen waarnemingen in het bedrijf tijdens bezoeken op locatie.

ISO 55001-certificaat

Het certificaat wordt afgegeven, als de certificerende instelling tot het oordeel komt dat het assetmanagementsysteem van de organisatie voldoet aan eisen in NEN- ISO 55001. Hierbij is de CI gebonden aan een aantal strikte regels die in accreditatienormen en het certificatieschema van NEN zijn vastgelegd. Om de toetsing objectief te laten verlopen, mag de onafhankelijke certificeerder niet tegelijk een adviserende rol vervullen.

 

Bekijk hier het certificatieschema.

Certificatie-audit

De certificatie-audit wordt uitgevoerd door een auditteam dat ten minste bestaat uit een lead-auditor meestal aangevuld met een of meer auditoren. Indien nodig zit er in het team ook een materiedeskundige, die inhoudelijk goed op de hoogte is van de technische facetten van de assetportfolio die met het systeem wordt beheerd. Hierdoor wordt gewaarborgd dat rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden van het bedrijf dat wordt beoordeeld.

Geldigheidsduur

Als uit de audit blijkt dat de organisatie aan de norm voldoet, geeft de CI een NEN-ISO 55001-certificaat af. Als er ernstige tekortkoming worden geconstateerd, krijgt het bedrijf de gelegenheid verbetering door te voeren in de vorm van corrigerende maatregelen. Als na een herbeoordeling van die maatregelen blijkt dat de tekortkomingen zijn weggewerkt, kan alsnog het certificaat worden verleend. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 3 jaar en gedurende die periode worden jaarlijks tussentijdse beoordelingen uitgevoerd. Na drie jaar vindt hercertificatie plaats.

Tussentijdse tekortkomingen

De tussentijdse beoordelingen zijn bedoeld om na te gaan of de organisatie blijft voldoenaan de eisen in NEN-ISO 55001. Ook kan een CI besluiten op korte termijn een extra audit uit te voeren, naar aanleiding van gemelde klachten door belanghebbenden bij het assetmanagementsysteem van de organisatie, bijvoorbeeld een toezichthouder. Bij ernstige tekortkomingen kan een certificaat worden geschorst. Als uiterste maatregel kan een certificaat worden ingetrokken. Dit gebeurt wanneer de problemen die tot de schorsing hebben geleid, niet worden opgelost binnen de vastgestelde termijn of wanneer incidenten blijken te duiden op structurele problemen in de organisatie.

Deze informatie is openbaar. Informatie over schorsing en intrekking wordt vermeld op deze website en van de betrokken certificerende instelling. Ingetrokken certificaten worden verwijderd uit het openbare register op de website van het certificatieschema Assetmanagement.

Eerder door u bekeken

Contact

Schemabeheer Assetmanagement

Voor meer informatie over het schemabeheer en het certificatieschema kunt u contact opnemen met NEN Milieu en Maatschappij, Dick Hortensius, consultant.

(015) 2 690 115

mm@nen.nl