Circulaire economie

Hoe helpen afspraken over hergebruik van grondstoffen de circulaire economie dichterbij te brengen? Circulair denken en doen is de nieuwe norm.

Met steeds meer mensen op de wereld gebruiken we ook steeds meer grondstoffen. Het gevolg daarvan is niet alleen schaarste, maar ook meer afval en een toenemende milieudruk. Het programma Circulaire Economie van NEN werkt in acht sectoren aan afspraken die het gebruik van grondstoffen terugdringen. Dat gaat niet alleen om het recyclen van grondstoffen, maar ook over een langere levensduur van producten, mogelijkheid tot reparatie en hergebruik van producten en om het stimuleren van het gebruik van hernieuwbare grondstoffen.

De rol van NEN

Goed luisteren naar de behoeften in verschillende sectoren en de belanghebbende partijen samenbrengen, dat is de corebusiness van NEN. Op die manier faciliteert en regisseert NEN het proces om tot afspraken te komen. In de circulaire economie gaat het vaak om nieuwe processen en producten. Via NEN vinden de verschillende partijen elkaar en kunnen ze afspraken maken die leiden tot standaarden, kennis met elkaar delen en zo de ontwikkelingen versnellen en de circulaire economie dichterbij brengen.

De voordelen van normalisatie:

  • Breed gedragen afspraken bevorderen het vertrouwen in de kwaliteit en de veiligheid van nieuwe producten, processen en diensten.
  • Op dit moment gebruiken we nog niet altijd dezelfde termen. Wat verstaan we bijvoorbeeld onder een refurbished product? En wanneer is een gebouw echt circulair? Als we samen afspraken maken over begrippen en definities, wordt de circulaire economie meetbaar en toetsbaar.
  • Er is een gelijk speelveld voor alle partijen: iedereen moet aan dezelfde eisen en richtlijnen voldoen.

Afspraken in 8 sectoren

Het NEN programma Circulaire Economie sluit aan bij de vijf sectoren waarvoor nationale transitieagenda’s en een uitvoeringsprogramma zijn ontwikkeld. Dit zijn sectoren die belangrijk zijn voor onze economie maar ook het milieu belasten: Biomassa & Voedsel, Bouw, Consumptiegoederen, Kunststoffen en Maakindustrie. Daar heeft NEN de sectoren Afval & secundaire grondstoffen en Circulair ondernemen aan toegevoegd. Omdat deze ‘sector overschrijdend’ zijn (afval heb je bijvoorbeeld in alle sectoren), is NEN van mening dat hier eerst over een sectoronafhankelijke aanpak moet worden nagedacht. Tot slot hebben we de sector Zorg. In deze sector spelen hele specifieke vraagstukken die vanuit een brede visie op zorg moeten worden aangepakt. In de transitie-agenda’s zijn alle zorggerelateerde onderwerpen namelijk opgesplitst over verschillende sectoren (vooral Bouw, Maakindustrie en Consumptiegoederen).

Whitepaper: afspraken voor een circulaire economie

Lees in één overzichtelijke whitepaper aan welke afspraken in de acht sectoren op dit moment wordt gewerkt en download deze vervolgens als pdf.
>> Lees de whitepaper
>> Download de pdf

Standardization in a Circular Economy – Closing the Loop

Lees de whitepaper van CEN-CENELEC waarbij de normen voor batterijen en plastic nader bekeken worden.
>>Lees de whitepaper

Roadmap 2019-2050

De transitie naar een circulaire economie is niet alleen een Nederlandse uitdaging. In onderstaande roadmap leest u hoe NEN de komende jaren inspeelt op wereldwijde, Europese en nationale ontwikkelingen en daar een bijdrage aan levert.

2019

2023

Vorming van ambities en agenda's voor de Circulaire Economie
Fase van experimenteren naar versnellen
Nationaal uitvoeringsprogramma Circulaire Economie
Fase van zichtbare verandering naar institutionaliseren

2030

2050

Nederlands fundament voor Circulaire Nederland 100% circulair Economie gelegd en SDG's bereikt
Fase van versnellen naar zichtbare verandering
Nederland 100% circulair
Fase van institutionaliseren naar stabiliseren

Verhalen & podcasts

Werkbare afspraken bevorderen circulaire economie

Circulaire economie: je kunt er niet omheen en dat willen we ook niet. Met steeds meer mensen op de wereld gebruiken we ook steeds meer grondstoffen. Het gevolg is niet alleen schaarste, maar ook meer afval en toenemende milieudruk. Het programma Circulaire Economie van NEN werkt in acht sectoren aan afspraken die het gebruik van grondstoffen terugdringen. Dat gaat bijvoorbeeld om het recyclen van grondstoffen, maar ook om een langere levensduur van producten, de mogelijkheid tot reparatie en hergebruik van producten en om het gebruik van hernieuwbare grondstoffen te stimuleren. Lees het artikel over de core business van NEN, de roadmap Circulaire Economie en de volgende stappen.

Special Circulair denken én doen

Hoe kunnen breed-gedragen nationale en internationale afspraken effectief bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie? We hebben een aantal inspirerende verhalen uit de praktijk voor u verzameld.

Lees over circulair denken én doen!

Podcast-serie circulaire economie

Grondstoffen worden met de fors groeiende bevolking steeds schaarser. Om dit op te lossen is een andere economie noodzakelijk: een circulaire economie. De bedoeling is dat Nederland in 2050 ‘circulair’ is. Luister in deze podcast-serie welke scenario’s Nederland te wachten staat, maar vooral over de oplossingen!

Afleveringen

  • Hergebruik materialen
  • Circulair geproduceerde bedrijfskleding
  • Circulair bouwen
  • Biomassa en voedsel
  • Kunststoffen

Luister de podcasts

Het laatste nieuws

Circulaire economie: CE-spring Voorjaarsconferentie

NEN organiseert een voorjaarsconferentie over circulaire economie. Deze conferentie staat in het teken van delen van kennis en ervaringen over de sectoren heen. En over de vervolgstappen die genomen moeten worden om tot een circulaire economie te komen. Vandaar: CE-Spring! Deskundigen vanuit verschillende sectoren delen de voortgang in hun sector en welke uitdagingen daar liggen. Hoe kan normalisatie bijdragen aan de oplossing daarvan? De conferentie biedt dé mogelijkheid om van een andere sector te leren en om die kennis en ervaring mee te nemen in uw eigen stappen en initiatieven. Bent u werkzaam op het gebied van duurzaamheid en/of circulariteit, bent u dé deskundige die hieraan een bijdrage kan leveren? Wees welkom!

Dit evenement is uitgesteld, de datum is nog niet bekend.

Europese normalisatie rondom Circulair Bouwen biedt kansen voor Nederland

30-07-2020 In juni 2019 haalde een voorstel uit Denemarken om een Europese Technical Committee (TC) te starten ...

Publicatie normontwerp definities Circulaire kantoor- en leeromgeving

29-07-2020 De circulaire economie is volop in ontwikkeling. Binnen de productgroep ‘inrichting’ wordt steeds va...

Leidraden 2.0 gepresenteerd voor Meten van circulariteit en Paspoorten voor de bouw

03-07-2020 Op donderdag 2 juli zijn de leidraden 2.0 van de actieteams Meten van circulariteit en Paspoorten vo...

Werkgroep Circulair Textiel zet belangrijke stap op weg naar circulaire economie

26-06-2020 Op donderdag 25 juni is tijdens een online evenement de eerste Nederlands Technische Afspraak (NTA) ...

Startschot voor de ISO-werkgroep ‘Measuring circularity’

15-06-2020 Van 15 tot en met 19 juni vindt de tweede vergadering van ISO/TC 323 ‘Circular economy’ plaats. Inmi...

Lancering Nederlands Technische Afspraak ‘Circulair Textiel’

28-05-2020 Op donderdag 25 juni wordt online de eerste Nederlands Technische Afspraak (NTA) Circulair Textiel g...

Europese afspraken over Circulaire visnetten

26-05-2020 NEN is bezig met de oprichting van een Europese technische commissie (CEN/TC) voor Circulaire visnet...

Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen bereidt leidraden voor

11-05-2020 Medische hulpmiddelen zijn momenteel, tijdens COVID-19, een veelbesproken onderwerp. Met name het ge...

Meedenken & meedoen?

Denkt u nu: ‘ik ben ook bezig met circulaire economie en wil zelf meewerken aan de ontwikkeling van normen en richtlijnen’, neem dan contact met ons op. U kunt zich aanmelden voor de nationale normcommissie Circulaire Economie of op een andere manier een bijdrage leveren aan ons programma ‘Circulair denken, circulair doen: De nieuwe norm’. Door overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en bracheorganisaties bij elkaar te brengen kunnen alle belanghebbenden samen stappen zetten om te komen tot een circulaire economie en de doelstellingen van het Grondstoffenakkoord en van het Klimaatakkoord van de Nederlandse regering dichterbij brengen.

‘Circulair denken, circulair doen: De nieuwe norm’ is het motto van het programma. Binnen de projecten in het programma brengt NEN belanghebbenden bij elkaar. En met elkaar in gesprek om tot de oplossingen te komen die zonder samenwerking niet mogelijk zouden zijn.

Boukje van Reijn, programmamanager circulaire economie
Boukje van Reijn

Boukje van Reijn

Boukje van Reijn, programmamanager bij NEN voor het speerpunt circulaire economie, vertelt u graag meer over de circulaire economie, de rol van NEN en hoe u kunt meepraten en meedoen. Boukje is bereikbaar op het telefoonnummer: 015 2690 189. Of stuur een e-mail.