De rol van afspraken in een
circulaire economie

Lees over de rol van afspraken in de wereld van bouw, maakindustrie, kunststoffen, consumptiegoederen, zorg, circulair ondernemen, afval en secundaire grondstoffen en biomassa en voedsel.

Wereldwijd is sprake van een sterke bevolkingsgroei, van toenemend gebruik van materialen en toenemende milieudruk vanwege afvalstromen. De groeiende vraag naar grondstoffen leidt -en zal steeds vaker leiden- tot schaarste. Het concept circulaire economie biedt een basis om mondiaal in een redelijk welvaartsniveau te kunnen blijven voorzien. Er zijn dan op alle fronten afspraken nodig om duurzaam denken en handelen te verankeren in het economische systeem.

Lees op deze webpagina welke standaarden en normen bij NEN ontwikkeld worden.

Afspraken in 8 sectoren

Het programma Circulaire Economie van NEN werkt aan afspraken in 8 sectoren. Door goed te luisteren naar de barrières en behoeften in die sectoren en vervolgens de belangrijkste partijen samen te brengen, faciliteert en regisseert NEN het standaardisatieproces.

Klik op de transitiepaden of lees via onderstaande sectoren over de plannen en ontwikkelingen:

Bouw

Een circulaire bouwsector draagt bij aan het verkleinen van het grote aandeel dat de sector heeft in de nationaal geproduceerde afvalstromen, (primaire) grondstoffen en het energieverbruik. Dit kan gerealiseerd worden door terugwinning en hergebruik van bouwmaterialen, -producten en elementen. Lees welke bouwbreed gedragen afspraken nodig zijn.

Maakindustrie

In de brede scope van de maakindustrie-sector wordt relatief veel gebruik gemaakt van schaarse grondstoffen, die bij groeiende welvaart en wereldpopulatie minder eenvoudig -tegen acceptabele kosten- beschikbaar zullen zijn. Leveringszekerheid van grondstoffen en halffabricaten staat hoog op de (inter)nationale agenda. Materiaalefficiëntie is daarom een belangrijk thema binnen deze sector. Lees welke afspraken nodig zijn.

Kunststoffen

Een wereld zonder kunststoffen is niet meer voor te stellen. De vele soorten plastics die zijn ontstaan door specifieke samenstellingen voor specifieke toepassingen, leveren een forse uitdaging voor het recycling proces. Kunststof producten moeten zodanig ontworpen worden dat deze kunnen worden hergebruikt en na afdanking hoogwaardig kunnen worden gerecycled. Daarnaast moeten kunststof materialen in ketens zo efficiënt mogelijk benut worden. Lees welke afspraken nodig zijn.

Consumptiegoederen

Onder de consumptiegoederen worden alle producten gerekend die na de gebruiksfase vrijkomen in huishoudens of door mensen uit huishoudens op andere plekken. Van koffiebekers tot kleding en van de verpakking van frisdranken tot stofzuigers en meubelen. Het lang- of kort-cyclische karakter van deze producten vragen om verschillende benaderingen. Vragen ten aanzien van de deeleconomie, ‘products as a service’-concepten, circulair ontwerpen, produceren en inkopen, bio-based materialen komen allen in deze sector terug. Typerend voor deze sector zijn meubilair en textiel. Lees welke afspraken nodig zijn.

Zorg

De komende jaren ligt er voor de zorgsector een forse uitdaging om de groei van de zorgvraag op te vangen, waar bovenop de vragen ten aanzien van verduurzaming en circulariteit komen. Voor deze sector is belangrijke circulaire winst te behalen op de gebieden medische producten, voeding, vervoer en vastgoed. Er is overlap met de vraagstukken vanuit onder andere sectoren, bijvoorbeeld ten aanzien van circulair inkopen, circulair bouwen en het analyseren en scheiden van afvalstromen. Lees welke afspraken nodig zijn.

Circulair ondernemen

Van bezit naar gebruik, het service-model en daarbij behorende producenten verantwoordelijkheid, kan in veel sectoren bijdragen aan onder andere materiaal efficiëntie en de kosten en effectiviteit van het afvalbeheer van producten die op de markt gebracht worden. Circulair denken en doen zal verankerd moeten worden in de bedrijfsvoering en bestaande managementsystemen, zich onder meer uitend in circulaire inkooptrajecten en productieprocessen. Lees welke afspraken nodig zijn.

Afval en secundaire grondstoffen

Afvalverpakkingen zijn overal te vinden. Voor een volwassen markt voor gescheiden inzameling en recycling kunnen Europese standaarden bijdragen. Het komen tot een hoogwaardige verwerking en toepassing van gescheiden ingezameld afval. De basisgedacht bij het sluiten van materiële kringlopen is dat afvalstromen weer gebruikt kunnen worden als grondstof. Om tot hoogwaardige inzet van grondstoffen te komen, zijn afspraken vereist over onder andere de ‘end-of-waste’ status van materialen en producten en over de kwaliteitseisen die aan secundaire grondstoffen gesteld moeten voor een veilige en gezonde toepassing. Lees welke afspraken nodig zijn.

Biomassa en voedsel

Biomassa is een onmisbare grondstof in de circulaire economie en essentieel voor de afname van CO2-uitstoot. Vraagstukken rondom biomassa en voedsel bevinden zich daardoor in het hart van de circulaire economie. Een stabiele, gezonde en veilige voedselproductie voorziet in onze primaire levensbehoeften. Lees welke afspraken nodig zijn.

De rol van NEN

In gesprek!

Om tot afspraken te komen zoekt NEN de samenwerking met private en met publieke partijen. Met de gevestigde orde en met innovatieve nieuwkomers. NEN vervult als onafhankelijke partner een spilfunctie in de verschillende projecten.

‘Circulair denken, circulair doen: De nieuwe norm’ is het motto van het programma. Binnen de projecten in het programma brengt NEN belanghebbenden bij elkaar. En met elkaar in gesprek om tot de oplossingen te komen die zonder samenwerking niet mogelijk zouden zijn.

Bent u ook bezig met de overgang naar een circulaire economie en merkt u dat normen of richtlijnen nog niet geschikt zijn voor nieuw ontwikkelde producten, processen en/of diensten? Of misschien is uw product, proces of dienst zo vernieuwend, dat er nog geen normen of richtlijnen voor bestaan?Neem dan contact op met NEN, zodat we kunnen kijken welke mogelijkheden er zijn om deze aan te passen of op te stellen. Want juist dat is de rol van NEN: het bijeen brengen van partijen die belang hebben bij afspraken over een bepaald onderwerp en daardoor de marktintroductie van nieuwe producten versneld wordt.

In contact

Heeft u zelf al een inspirerend voorbeeld van de wijze waarop u de transitie naar een circulaire economie heeft gemaakt?

Boukje van Reijn

Boukje van Reijn

Boukje van Reijn, consultant, (015) 2690 189

Of stuur een e-mail

Praktijkverhalen

Special Circulair denken én doen

Hoe kunnen breed-gedragen nationale en internationale afspraken effectief bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie? We hebben een aantal inspirerende verhalen uit de praktijk voor u verzameld.

Lees over circulair denken én doen!

Podcast-serie circulaire economie

Grondstoffen worden met de fors groeiende bevolking steeds schaarser. Om dit op te lossen is een andere economie noodzakelijk: een circulaire economie. De bedoeling is dat Nederland in 2050 ‘circulair’ is. Luister in deze podcast-serie welke scenario’s Nederland te wachten staat, maar vooral over de oplossingen!

Afleveringen

  • Hergebruik materialen
  • Circulair geproduceerde bedrijfskleding
  • Circulair bouwen
  • Biomassa en voedsel
  • Kunststoffen

Luister de podcasts

Het laatste nieuws

NEN organiseert bijeenkomst ‘Onderzoek, innovatie en normalisatie: een gouden combinatie?’

24-04-2019 Op dinsdag 25 juni organiseert NEN een interactieve bijeenkomst voor organisaties die actief zijn ...

NEN organiseert informatiebijeenkomst ‘Europese afspraken Circulair Bouwen’

23-04-2019 De behoefte aan Europese afspraken voor circulair bouwen neemt toe. Daarom organiseert NEN hierover ...

Deze week in BNR's Big Five van het Circulaire Bouwen

15-04-2019 Circulair bouwen is een belangrijk onderwerp voor Nederland en dus ook voor NEN. Daarom zijn we blij...

Platform CB’23 vraagt input voor concept leidraden circulair bouwen

09-04-2019 Samen met Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, de Bouwcampus en verschillende marktpartijen werkt ...

Kick-off tweede versie NTA IFD-bouw beweegbare bruggen

26-03-2019 Op woensdagmiddag 17 april is de kick-off van de tweede versie Nederlandse Technische Afspraak (NTA)...

Platform Duurzaamheid & medische hulpmiddelen in oprichting

20-02-2019 NEN nodigt iedere (mogelijk) belanghebbende en/of geïnteresseerde partij in duurzaamheid & medische ...

Aan de slag met circulair textiel!

18-01-2019 Eind 2018 vond bij NEN de kick off bijeenkomst 'Circulair Textiel' plaats. Met veel interesse vanuit...

Spetterende presentatie Design Solar Boat Dreamteam

16-01-2019 Op dinsdag 15 januari heeft het Solar Boat Team het bijzondere design onthuld van het model dat dit ...