Circulair Bouwen

Van het bouw- en sloopafval wordt circa 98% opnieuw nuttig ingezet maar meestal in een laagwaardiger toepassing. De transitie naar een circulaire bouw vraagt om systematische veranderingen in de bouwsector.

Hoe kunnen afspraken op het gebied van bouw de transitie naar een circulaire economie versnellen?


In het Rijksbrede programma Nederland 'Circulair in 2050' worden vier strategische doelen genoemd:

 • De woning- en utiliteitsbouw en de GWW gebruiken vooral hernieuwbare grondstoffen.
 • Materiaalgebruik is over de hele levensduur van het bouwwerk geoptimaliseerd (waardebehoud, minder kosten, meer hergebruik en minder milieu-impact).
 • De bouw reduceert zoveel mogelijk CO2-emissies, zowel in de productie- en bouwfase als in de gebruiksfase.
 • De bouw is een innovatieve sector die proactief inspeelt op veranderingen in de samenleving en de vraag van markt en consument.

Benieuwd welke afspraken nodig zijn en waarom normalisatie van belang is? Lees dan de inspirerende verhalen uit de bouwsector van o.a. Arjan van der Vegte van MOSO en Cecile van Oppen van Copper8. En lees over onze nieuwste verkenningen en ontwikkelingen, enquête en workshopresultaten en vervolgacties.

Eenduidige, heldere (inter)nationale normen zijn essentieel voor het ontwikkelen, opschalen en op de markt brengen van circulaire innovaties. NEN normen leggen de basis voor circulaire producteisen, circulair inkopen en daar mee circulair bouwen.

Harold Pauwels, Business Unit Manager Standards bij NEN

Welke breed-gedragen nationale en internationale afspraken zijn nodig?

 • Afspraken om materialen hoogwaardig/gelijkwaardig te kunnen hergebruiken
 • Afspraken om aan te tonen dat materialen gelijkwaardig zijn
 • Afspraken voor marktacceptatie van innovatieve materialen

Op weg naar een roadmap voor Circulaire Bouw

NEN heeft in 2017 diverse stappen gezet om de behoefte aan standaardisatie op het gebied van circulair bouwen in kaart te brengen. Momenteel worden deze bevindingen en vervolgstappen gedefinieerd in een roadmap over standaardisatie voor circulair bouwen.

Met een online behoeftenonderzoek onder stakeholders in de bouw heeft NEN in het voorjaar van 2017 de eerste stap gezet. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek heeft NEN in samenwerking met The Green Village en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op 29 juni jl. een workshop ‘Circulair Bouwen’ georganiseerd. De belangrijkste aanknopingspunten vanuit deze workshop zijn in het najaar verder uitgewerkt. In september en oktober hebben een viertal ’scopingbijeenkomsten’ plaatsgevonden.

Bekijk hier de resultaten van de activiteiten
Meer kwaliteit door normen voor bamboe

Bamboe is in de aard een 'groen' materiaal. Het is botanisch een gras, met overwegend houteigenschappen. De bamboe stammen groeien zeer snel tot een maximale hoogte van 15 à 20 meter en verkrijgen binnen vier jaar houteigenschappen. Dan kunnen de stammen geoogst worden en tot bamboe producten verwerkt worden. Door het oogsten stimuleer je de planten om met nieuwe stammen door te groeien. Deze snelle groei en stimulans tot extra groei is gunstig voor de CO2-opname.

Lees zijn verhaal
Uw verhaal op deze plek?

Heeft u al de stap gezet om in 2050 circulair te ondernemen? Wij zijn op zoek naar inspirerende verhalen uit de bouwsector en de transitie naar een circulaire economie. Heeft u een interessant verhaal met betrekking tot de transitie naar een circulaire economie? Neem dan contact met ons op!

Neem contact op

Luister naar de NENPodcast-serie Circulaire Economie: de wereld van grondstoffen en hergebruik!

Initiatieven en de rol van NEN

NEN is bezig met onderzoek en ontwikkeling van circulaire oplossingen op het gebied van NEN normen en/of richtlijnen voor nieuw te ontwikkelen producten, processen en/of diensten.

Verkenning en ontwikkelingen

In samenwerking met The Green Village organiseerde NEN op 29 juni jl. een workshop Circulair Bouwen als een eerste stap om deze transitie in gang te zetten. Het doel was om tot zo concreet mogelijke acties te komen die de transitie naar een meer circulaire bouw kunnen stimuleren.

Ook werden tijdens deze workshop de resultaten van en behoefteonderzoek gepresenteerd en ronde tafel discussies gevoerd in samenwerking met de organisaties 4M advies, RVB, VMRG, Rockwool, cepezedprojects, GBN, Suez en Rexel.

Daarbij kwamen een aantal thema´s aan bod zoals het meten van circulaire bouw (rekenmethodieken), een framework voor Circulair Bouwen en een materialenpaspoort. Bekijk de presentaties.

Interessante achtergrondinformatie

Enquête Circulair Bouwen
NEN heeft een grootschalige inventarisatie gehouden onder bedrijven werkzaam in de bouwsector met de vraag: Welke regelgeving belemmert je in je circulaire ambities en wat zou je nodig hebben om dit juist te stimuleren? Bekijk de resultaten

Wat gaan we doen? En wat kunt u doen?

In grote lijnen is duidelijk waar de uitdagingen liggen en welke oplossingsrichtingen zouden kunnen bijdragen aan de volgende stappen. Maar nu moet het concreet worden: Wat gaan we precies doen? Welke onderwerpen moeten aan de orde komen binnen ieder thema? En welke wellicht niet? Wie wil zich committeren aan het vervolg?

We zijn hierbij vooral benieuwd naar uw input. Waar heeft u daadwerkelijk behoefte aan? Daarom geven wij tijdens vier verschillende bijeenkomsten graag 4 tot 6 deelnemers het woord middels het geven van een pitch van ca. 10 minuten. Dat geeft een mooi eerste overzicht van de aanwezige behoeften, waarna deze in een open discussie verder in kaart worden gebracht.

Vervolgbijeenkomsten die hebben plaatsgevonden

 • 15 sept: Framework Circulair Bouwen
  Van initiatieffase tot beheer: eenduidig framework en taalgebruik
 • 22 sept: Harmonisatie materiaalpaspoorten
  Mogelijkheden voor een gestandaardiseerde systematiek
 • 6 okt: Meetmethode voor circulariteit in de bouw
  Kaders voor de onderbouwing van een circulaire claim
 • 27 okt: Circulair aanbesteden van bouwwerken
  Meetbare criteria zoals motivatie, remontage, hergebruik

Bekijk hier de resultaten van de activiteiten

Meepraten?

Heeft u interesse om mee te doen en/of denken met de ontwikkelingen van afspraken op het gebied van circulair bouwen, neem dan contact op met Boukje van Reijn, Consultant Materialen en Bouwproducten, telefoon (015) 2 690 443 of stuur een e- mail.

Stuur een e-mail

Waarom normalisatie?

De circulaire economie vraagt om nieuwe samenwerkingsverbanden en businessmodellen. Corporate partijen, mkb-bedrijven en start-ups zoeken naar marktaandeel voor hun circulaire innovaties. “Uiteindelijk draait het erom dat je daarmee impact hebt”, zegt algemeen directeur Piet-Hein Daverveldt van NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie ziet voor zichzelf een sleutelrol in de circulaire transitie.

NEN, een private stichting zonder winstoogmerk, faciliteert in Nederland al meer dan honderd jaar de ontwikkeling en de toepassing van normen. Normen zijn vrijwillige afspraken tussen belanghebbenden over wat volgens de “state of the art” goed is. Deze afspraken kunnen betrekking hebben op veiligheid, kwaliteit, duurzaamheid, interoperabiliteit en efficiëntie.

Lees verder

Ik wil senior beleidsmakers bij zowel grotere als kleinere bedrijven, overheden en kennisinstellingen verbinden die bereid zijn te investeren in de circulaire economie. Niet alleen met geld, maar ook met tijd en expertise.

Piet-Hein Daverveldt, Algemeen Directeur van NEN

Bekijk via onderstaande sectoren bij welke Europese en mondiale ontwikkelingen Nederland nog meer betrokken is: