Afspraken voor de maakindustrie

De maakindustrie bestaat uit de industrie voor metaal en kunststoffen, de technologische industrie en smart industry inclusief toeleveranciers (in connectie met de topsector HTSM). Nieuwe producten kunnen zo worden ontworpen dat ze langer meegaan, kunnen worden opgewaardeerd, gerepareerd, hergebruikt en de materialen worden recycled. Dat bespaart grondstoffen en energie en voorkomt afval.

Hoe kunnen afspraken in de maakindustrie de transitie naar een circulaire economie versnellen?


In het Rijksbrede programma Nederland 'Circulair in 2050' worden vijf strategische doelen genoemd:

  • Waar zinvol en mogelijk verschuiving van kritieke grondstoffen zoals metalen en mineralen naar algemeen beschikbare grondstoffen. Gebruik van kritieke metalen en mineralen voor steeds complexer samengestelde producten is voor de langere termijn risicovol, daarom focus op gebruik van algemeen beschikbare metalen en mineralen als substituut.
  • Verhogen efficiëntie en hoogwaardig duurzaam hergebruik van metalen en mineralen in alle stappen van relevante waardeketens. TNO heeft in 2016 voor ruim 1000 producten ingeschat wat de mogelijkheden zijn om metalen en mineralen beter en slimmer in te zetten.
  • Nieuwe vormen van produceren/consumeren ontwikkelen. Noodzakelijk om in de toekomstige vraag naar grote hoeveelheden primaire grondstoffen en energie te voorzien.
  • Zowel publieke als private vraag naar circulaire producten en diensten bundelen. Ook de vraag naar circulaire producten en diensten zal moeten toenemen waarbij bedrijven en overheden maatschappelijk verantwoord inkopen.
  • Verschuiving van fossiele naar hernieuwbare grondstoffen. Fossiele koolstoffen kunnen op termijn grotendeels worden vervangen door kort cyclische koolstoffen.

Benieuwd welke afspraken nodig zijn en waarom normalisatie van belang is? Lees dan de inspirerende verhalen uit de maakindustrie van o.a. Jos Beekwilder van Océ en Eugene Sterken van Ahrend.

Onze producten staan niet op zichzelf, we opereren in een buitenwereld met veel andere spelers. Het ontwikkelen van normen vergemakkelijkt onze bedrijfsvoering. Als je een algemeen geaccepteerde norm hebt, hoeft je niet telkens aan partijen uit te leggen wat je precies bedoelt.

Jos Beekwilder, manager Productveiligheid en Milieu Océ

Welke breed-gedragen nationale en internationale afspraken zijn nodig?

  • Afspraken om duidelijkheid te bieden over wát een circulair ontwerp is
  • Afspraken over gebruik van zeldzame grondstoffen
  • Afspraken om de kwaliteit van refurbished, hergebruikte en gerepareerde producten en materialen te borgen
  • Afspraken om de mate van hergebruik en recyclage eenduidig aan te geven en voor communicatie- en marketingdoeleinden geschikt te maken

Jos Beekwilder, manager Productveiligheid en Milieu Océ

Samen haalbare normen maken

Océ - opgericht in 1877 - is wereldleider op het gebied van digital imaging, industrial printing en business services. De missie van het bedrijf is het versnellen van nieuwe ontwikkelingen in digitale printtechnologieën en deze toe te passen in producten en diensten. Océ heeft, als onderdeel van de Canon groep, een uitgebreid netwerk van R&D-centra voor het ontwikkelen van opkomende digitale printtechnologieën in toekomstige markten.

Lees zijn verhaal

Eugène Sterken, CEO bij Koninklijke Ahrend

Circulaire inrichting van werkomgevingen

Het bieden van een gezonde, innovatieve en inspirerende werkomgeving, dat is wat Koninklijke Ahrend doet. Die doelstelling is al lange tijd ongeveer gelijk; de omstandigheden waaronder dat gebeurt en de resultaten die het oplevert, zijn sterk veranderd. Eugène Sterken, CEO bij Koninklijke Ahrend, legt uit: 'Tot pakweg vijftien jaar geleden was het kantoor dé plek waar mensen werkten. Daar stond het bureau, de computer en de kast met boeken.

Lees zijn verhaal

Luister naar de NENPodcast-serie Circulaire Economie: de wereld van grondstoffen en hergebruik!

Europese initiatieven en de rol van NEN

Material-efficiency en Ecodesign

De Europese Ecodesign richtlijn streeft naar het terugbrengen van het energiegebruik door aan alle energie-gerelateerde producten eisen te stellen. De Europese Commissie wil nu ook dat er voor die producten zuinig en efficient wordt omgesprongen met de materialen die voor die producten gebruikt worden. Endat niet alleen. Zij wil nu ook dat de materialen die in die producten gebruikt worden weer hergebruikt kunnen worden.NEN heeft bij het opstellen voor de normen die hiervoor nodig zijn een leidende rol.

Het terugbrengen van het energiegebruik, het hergebruik van producten en het behouden van materialen zijn kernpunten bij het ontwikkelen van een circulair ontwerp. Normen geven fabrikanten en consumenten daarbij duidelijkheid over de mate waarin een product circulair is. Aan het lopende project zijn naast het Ministerie van I&M, Philips, Océ Technologies en ICL-group betrokken. Resultaten worden verwerkt in een dozijn normen.

Deze aanpak biedt een basis om ook voor andere productgroepen de ‘circulariteit’ vast te stellen, en daarmee de basis te leggen voor een circulaire economie. Ook biedt het een handvat om te komen tot afspraken voor duurzaam inkopen.

Milieuaspecten van elektrotechnische apparaten en onderdelen

De normcommissie NEC 111 houdt zich bezig met het begeleiden van en deelnemen aan de internationale normalisatie op het gebied van milieu-aspecten van elektrotechnische apparaten en onderdelen in de relevante mondiale en Europese normalisatiecommissies. Klik hier voor meer informatie.

Meepraten?

Heeft u interesse om mee te doen en/of denken met de ontwikkelingen van afspraken op het gebied van maakindustrie en de transitie naar een circulaire economie? Neem dan contact op met Martijn Geertzen, Consultant Elektrische Producten, telefoon (015) 269 0229 of stuur een e-mail.

Stuur een e-mail

Waarom normalisatie?

De circulaire economie vraagt om nieuwe samenwerkingsverbanden en businessmodellen. Corporate partijen, mkb-bedrijven en start-ups zoeken naar marktaandeel voor hun circulaire innovaties. “Uiteindelijk draait het erom dat je daarmee impact hebt”, zegt algemeen directeur Piet-Hein Daverveldt van NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie ziet voor zichzelf een sleutelrol in de circulaire transitie.

NEN, een private stichting zonder winstoogmerk, faciliteert in Nederland al meer dan honderd jaar de ontwikkeling en de toepassing van normen. Normen zijn vrijwillige afspraken tussen belanghebbenden over wat volgens de “state of the art” goed is. Deze afspraken kunnen betrekking hebben op veiligheid, kwaliteit, duurzaamheid, interoperabiliteit en efficiëntie.

Lees verder

Ik wil senior beleidsmakers bij zowel grotere als kleinere bedrijven, overheden en kennisinstellingen verbinden die bereid zijn te investeren in de circulaire economie. Niet alleen met geld, maar ook met tijd en expertise.

Piet-Hein Daverveldt, Algemeen Directeur van NEN

Bekijk via onderstaande sectoren bij welke Europese en mondiale ontwikkelingen Nederland nog meer betrokken is: