NEN draagt bij aan een duurzame toekomst!

De wereld verandert snel en wordt bovendien steeds complexer. De samenleving vraagt niet alleen om ordening en veiligheid, maar ook om duurzaamheid. Innovaties in producten en concepten dragen bij aan een duurzame toekomst. NEN zorgt, in samenwerking met verschillende partijen, dat deze innovaties sneller gemeengoed kunnen worden en daardoor zorgen voor een daadwerkelijke impact.

Waarom zijn afspraken maken belangrijk?

NEN, het Nederlands Normalisatie Netwerk, zorgt er voor dat diverse partijen onderling afspraken maken, zodat de belangen van alle betrokkenen worden gewaarborgd en iedereen weet waar hij/zij op kan rekenen.


Het maken van afspraken op het gebied van duurzaamheid is van groot belang. Veel bedrijven doen al wel op een bepaalde manier aan duurzaamheid. Maar dit zijn vaak losse activiteiten waarbij de samenhang ontbreekt. Afspraken bieden hier een oplossing voor en helpen ook om draagvlak te creëren. Zo zie je dat juist rond het thema Circulaire Economie het bedrijfsleven en de overheid nog zoekende zijn naar onderlinge afspraken. Hierin is de rol van NEN dus essentieel.

Het belang van normalisatie?

Marktacceptatie is van essentieel belang voor de transitie naar een circulaire economie. Om opschaling van circulaire producten en diensten te realiseren moeten overheid en bedrijfsleven voldoen aan (internationaal) geldende normen. Dit zijn standaarden die kwaliteit en veiligheid waarborgen. Dit is te realiseren door enerzijds bestaande normen aan te passen en anderzijds nieuwe normen te ontwikkelen.

Wat kan NEN voor u betekenen?


Ontwikkeling van normen

Normontwikkeling is het proces om te komen tot een norm. Dit proces is open, transparant en gericht op consensus en vindt plaats in normcommissies die bestaan uit vertegenwoordigers van alle betrokken partijen. Dit gebeurt niet alleen op nationaal niveau, maar ook in Europees en mondiaal verband. Lees wat normalisatie voor uw bedrijf kan betekenen >>

Toepassen van normen

NEN beheert ruim 31.000 normen. Dit zijn de in Nederland aanvaarde internationale (ISO, IEC), Europese (EN) en nationale normen (NEN). In de NENShop kunt u zien in welke vakgebieden er normen beschikbaar zijn. Daarnaast heeft NEN verschillende platformen ontwikkeld om werken met normen overzichtelijk en eenvoudig te maken. De NEN webtools bieden praktische hulp en handvatten om direct aan de slag te kunnen met de norm. De verschillende webtools/applicaties zijn ontwikkeld waarbij u antwoorden op specifieke uitdagingen binnen normen kunt verkrijgen. Bekijk welke producten er zijn binnen uw vakgebied >>Trainingen

Regels worden regelmatig aangepast, uitgediept en opgesplitst – daarom is bijscholen en opfrissen zo belangrijk. NEN meer dan 80 trainingen in 6 branches. Zijn er binnen uw organisatie meerdere collega's met dezelfde opleidingsbehoefte? Of wilt u groepsgewijs kennis delen, laten aanvullen of opfrissen door een praktijkgerichte docent die naar u toe komt? Dan is een bedrijfstraining voor u interessant. Met een bedrijfstraining vertalen we de norm naar uw praktijk. Heeft u een volle agenda en wilt u bijblijven in uw vakgebied? Met de online trainingen van NEN leert u wanneer het u uitkomt en in uw eigen tempo. Al onze e-learnings zijn ontwikkeld door bewezen experts uit de praktijk en direct toepasbaar. Bekijk het NEN-trainingsaanbod in uw vakgebied >>

Lees meer over de projecten waar NEN mee bezig is

Nederland moet in 2050 klimaatneutraal zijn. Om dit te bereiken spelen normen een belangrijke rol. Bij welke projecten en thema’s is NEN zoal betrokken?


Energietransitie

Naast technische normen zijn ook meer organisatorische en administratieve normen nodig om de energietransitie te realiseren. Denk hierbij aan overkoepelende normen om systemen met elkaar te verbinden en data uit te wisselen. Daarom is het belangrijk alle betrokken partijen bijeen te brengen om tot eenduidige en breed gedragen afspraken te komen. Dergelijke afspraken (ofwel gestandaardiseerde processen) zijn noodzakelijk om onder andere:

  • technologische barrières weg te nemen
  • kosten te verlagen
  • investeerders aan te trekken
  • invulling te geven aan regelgevend en toezichthoudend kader
  • maatschappelijke acceptatie te vergroten

NEN wil graag in gesprek met partijen die betrokken zijn bij de energietransitie. De Nederlandse normalisatieagenda is opgesteld als startpunt om van daaruit samen met alle belanghebbende partijen tot een uitvoeringsplan te komen. Alleen door samen afspraken te maken, kan de energietransitie tot stand worden gebracht en waar mogelijk worden versneld.

Nen.nl/energie

We maken bij NEN de afspraken voor een circulaire en klimaatneutrale toekomst. Dit doen we met de industrie, overheden en maatschappelijke organisaties.

Harold Pauwels, Business Unit Manager Standards bij NEN
Circulaire Economie

Grondstoffen worden met de fors groeiende bevolking steeds schaarser. Om dit op te lossen is een andere economie noodzakelijk: een circulaire economie. In 2017 is het Grondstoffenakkoord getekend, waar ook NEN zijn handtekening onder heeft gezet en hier volledig achter staat. De bedoeling is dat Nederland in 2050 ‘circulair’ is. Marktacceptatie is van essentieel belang voor de transitie naar een circulaire economie. Om opschaling van circulaire producten en diensten te realiseren moeten overheid en bedrijfsleven voldoen aan (internationaal) geldende normen.

NEN is al op veel fronten actief op het gebied van circulaire economie. Zo wordt er aan normen voor het hergebruik van fosfaat uit afvalwater gewerkt en is er begeleiding vanuit NEN om een groot Europees programma voor normen voor efficiënt materiaalgebruik in elektrische producten te maken.

Hoe kunnen breed-gedragen nationale en internationale afspraken effectief bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie? Lees de inspirerende verhalen en luister podcasts over de huidige en gewenste rol van normalisatie uit de markt van bouw, consumptiegoederen, kunststoffen, biomassa & voedsel en maakindustrie.

Nen.nl/circulairKlimaatadaptatie

Het klimaat verandert. Dit proces is in gang gezet en zal niet stoppen, zelfs als vanaf nu de CO2-emissies zouden worden beëindigd. Een belangrijk gevolg is dat de extremen toenemen. Je ziet dat aan de beelden in de media van overstromingen in Zuidoost-Azië, hoosbuien in West-Europa en extreem langdurige hittegolven in Oost-Europa en Zuid-Amerika. Die lijken elkaar steeds sneller af te wisselen.

De samenleving zal rekening moeten houden met dat veranderende klimaat. Zo niet, dan leidt dat tot grote maatschappelijke kosten. Normen kunnen een belangrijk hulpmiddel zijn om de samenleving weerbaar ‘resilient’ te maken tegen deze effecten.

NEN volgt en ordent voor de Nederlandse stakeholders alle internationale ontwikkelingen op dit gebied en zorgt ook voor inbreng van Nederlandse organisaties in de internationale afstemming. NEN helpt bij het maken van afspraken rond klimaatadaptatie. Daarnaast is NEN door het Europese normalisatie-instituut CEN gevraagd om alle bestaande normen in de sectoren bouw, energie en transport te toetsen aan de nieuwste inzichten rond klimaatverandering. Voor de verschillende categorieën zijn lijsten opgesteld van welke normen aangepast moeten worden.

Nen.nl/klimaatadaptatieWater

‘Voor ons als Nederlanders is het vanzelfsprekend dat er schoon drinkwater uit de kraan komt en dat we achter de dijken en in de polders beschermd zijn tegen overstromingen’, zegt Willemien Bosch. ‘We hebben een rotsvast vertrouwen in onze overheid, kennisinstellingen, adviesbureaus en uitvoerende partijen. Zij zijn hier dag in dag uit mee bezig. En toch is het van belang dat we de ‘water-awareness’ in Nederland verhogen, het onderwerp water hoger op de politieke agenda’s krijgen en partijen meer met elkaar verbinden. We staan ook voor nieuwe uitdagingen, zoals de toename van medicijn- en drugsresten in ons water en de afvoer van regenwater in bebouwde gebieden. Allemaal zaken die onze aandacht verdienen.‘

Bij NEN staat water daarom hoog op de agenda. Normalisatie is een middel dat kan worden ingezet als strategisch instrument. Aan de hand van normen kunnen bijvoorbeeld producten en systemen worden gecertificeerd, wordt de vergelijkbaarheid vergroot, ontstaat transparantie in de markt en kunnen innovaties worden opgeschaald. En niet alleen nationaal, maar zeker ook internationaal. En op het gebied van water is dat van groot belang.

Op nen.nl/water worden de drie eerder genoemde thema’s met betrekking tot water – internationale impact, verduurzaming en stedelijk water – door diverse ambassadeurs concreet gemaakt met hun verhalen.

Nen.nl/waterBelangrijke normen

Normen worden gebruikt als naslagwerk bij bijv. een constructieberekening of ontwerp of als praktische stappenplan voor de implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem. Juiste toepassing van de normen is essentieel voor veilig en kwalitatief werken. Naast praktijkgidsen, whitepapers en online tools die helpen bij het implementeren en begrijpen van normen geven we ook veel trainingen om normen goed toe te passen in je werk, van veilig werken met elektriciteit tot risico gebaseerd auditen van managementsystemen. De trainingen verbinden theorie en de praktijk. Zo haal je het maximale uit de normen van NEN.

ISO 26000

ISO 26000, de internationale richtlijn voor MVO (Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties) biedt ondersteuning voor implementatie van MVO. ISO 26000 geldt voor alle typen organisaties, groot en klein, publiek en privaat. ISO 26000 biedt internationaal overeengekomen definities, principes en kernthema's op het terrein van MVO, daarnaast geeft ze richtlijnen voor implementatie van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Meer informatie

Training ISO 26000: MVO in de praktijk

In de training 'ISO 26000: MVO in de praktijk' leert u de onderliggende principes van MVO. U weet wat MVO betekent voor uw organisatie en hoe u stakeholders enthousiast maakt. U kunt prioriteiten stellen voor MVO- onderwerpen en kunt, aan de hand van een stappenplan, MVO volgens ISO 26000 verankeren in uw organisatie. Bekijk de video: Docent Hans Kröder legt uit wat u in de training kunt verwachten.Bekijk de training

ISO 20400 - Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)

Als eerste schakel in de toeleveringsketen levert inkoop een essentiële bijdrage aan het MVO-beleid van een organisatie. Daarmee zijn inkopers de aanjager voor de duurzame wereld van morgen. De internationale richtlijn ISO 20400 geeft het maatschappelijk verantwoord inkoopproces een boost. Met ISO 20400 komen de organisatiedoelstellingen, de inkooporganisatie en het inkoopproces samen.

Meer informatie

ISO 20400 Richtlijn

ISO 20400 bevat praktische handvatten voor publieke en private organisaties om hun inkoopproces op een maatschappelijk verantwoorde wijze in te richten en te laten aansluiten bij hun duurzaamheidsstrategie. De richtlijn definieert de belangrijkste principes van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI), zoals het afleggen van rekenschap, transparantie, respect voor mensenrechten en ethisch gedrag. Ook geeft ISO 20400 het belang aan van risicomanagement.

Bekijk de norm

Kijk en luister hoe NEN bijdraagt aan duurzaamheid

Bekijk de uitzending terug van Doe Maar Duurzaam op RTL7


NEN is gespecialiseerd op het gebied van het normalisatieproces. Als een partij zich tot NEN richt met de vraag om een afspraak tot stand te brengen, gaan zij aan de slag. De partijen die interesse hebben in het normalisatieproces kunnen erg verschillend zijn, van producent tot gebruiker, ondernemer of dienstverlener maar ook de overheid of een consumenten- of onderzoeksorganisatie. De afspraken die er uiteindelijk uitkomen zijn op basis van consensus tot stand gekomen en worden vastgelegd in een document. Dit is meestal een norm. Een norm is een vrijwillige afspraak tussen partijen over een product, dienst of proces. In Doe Maar Duurzaam vertelt NEN hoe dit precies in zijn werk gaat.Luister naar de podcast


Harold Pauwels, Business Unit Manager bij NEN, vertelt hoe NEN bijdraagt aan de duurzame energietransitie. In het kader van de energietransitie zijn er al een aantal normen opgesteld om bijvoorbeeld windmolens te repareren. Om duurzaamheidsambities in de energietransitie te behalen, zijn er meerdere normen nodig waar het bedrijfsleven aan moet houden.

Meer informatie of vragen?

NEN is een veelzijdige organisatie. We geven niet alleen normen, richtlijnen en publicaties uit, maar geven ook trainingen en advies over de toepassing in de praktijk. Daarnaast zoeken we regelmatig nieuwe commissieleden die mee willen werken aan een nieuwe norm.

Bent u ook bezig met duurzaamheid en merkt u dat normen of richtlijnen nog niet geschikt zijn voor nieuw ontwikkelde producten, processen en/of diensten? Of misschien is uw product, proces of dienst zo vernieuwend, dat er nog geen normen of richtlijnen voor bestaan? Dan willen we graag met u in contact komen! Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer: (015) 2 690 391 of stuur ons een e-mail.

Stuur een e-mail