Energietransitie: het terugdringen van broeikasgassen

Afspraken zijn belangrijk om de energietransitie tot een succes te brengen. Lees op deze webpagina hoe afspraken de energietransitie kunnen versnellen.

Hoe kunnen afspraken de energietransitie versnellen?

Nederland staat voor een grote uitdaging: in 2030 moet de emissie van broeikasgassen ten minste 49% lager liggen dan in 1990. Dit percentage wordt ook benoemd in de Klimaatwet.

De impact van de energietransitie is groot: niet alleen moeten we overstappen op andere, hernieuwbare energiebronnen en energiedragers, maar ook qua inpassing in het landschap zal de horizon letterlijk veranderen. En de rol van de burger verandert: naast consument wordt hij producent door zelf duurzame energie op te wekken of in lokale energieprojecten te participeren. En dan hebben we nog de andere transities, zoals die van de circulaire economie en industrie 4.0. Al deze ontwikkelingen moeten op elkaar aansluiten. Dit vraagt om verregaande systeemintegratie. En dus om afspraken.

Lees de inspirerende verhalen, luister naar de podcasts of bekijk de infographic over de huidige en gewenste rol van normalisatie in de sectoren elektriciteit, industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit en landbouw en landgebruik.

Terugdringen broeikasgassen in sectoren

De broeikasgassen betreffen niet alleen koolstofdioxide (CO2) die vrijkomt bij verbranding van koolwaterstoffen zoals steenkool, olie, aardgas en daarvan afgeleide producten. Het gaat hierbij ook om methaan (CH4) en lachgas (N2O) uit voornamelijk de landbouwactiviteiten. De Nederlandse overheid heeft vijf sectoren onderscheiden, die elk een bijdrage moet leveren om tot die 49% CO2-besparing te komen (zie tabel). Via klimaattafels worden de plannen gemaakt op welke wijze de sectoren hieraan invulling geven. Deze plannen zijn weer onderdeel van het Klimaatakkoord dat in de loop van 2018 wordt afgesloten.

Sector

Doel

Aandeel

[Mton CO2] * [%] *
Industrie 14,3 29,4
Mobiliteit 7,3 15,0
Gebouwde omgeving 3,4 7,0
Elektriciteit 20,2 41,5
Landbouw en landgebruik 3,5 7,2
Totaal 48,7 100,0

* Indicatieve sectorale verdeling voor Klimaatakkoord, uitgedrukt in megaton CO2-besparing.

INTERESSANTE WHITEPAPERS

Whitepaper met een overzicht van bestaande en te ontwikkelen normen

In de whitepaper 'Koolstofarme energievoorziening, met normen veilig, betrouwbaar & betaalbaar!' geven wij u een overzicht van de normen die al beschikbaar zijn of op dit moment worden ontwikkeld onderverdeeld naar: energiebronnen en energiedragers, energie-infrastructuur en energie-efficiency. In het overzicht geven wij ook aan wat er op nationaal of internationaal (Europees en mondiaal) niveau gebeurt.

Whitepaper samenwerken aan de energietransitie

Normalisatie is een belangrijk instrument om de energietransitie te realiseren en waar mogelijk te versnellen. Om dit te verdiepen en tot een uitvoeringsplan te komen is er een normalisatieagenda ontwikkeld. Lees welke onderwerpen er op de agenda staan. Deze whitepaper geeft inzicht in:

  • de trends in de energietransitie: sturing op CO2-reductie, diversificatie energiemix, maatschappelijke betrokkenheid en systeemintegratie
  • extra stappen die moeten worden gezet voor versnelling energietransitie
  • de elf onderwerpen die op de normalisatieagenda staan

PODCASTS

De energietransitie gaat gepaard met vele veranderingen. Nieuwe technologieën, burgerparticipatie, systeemintegratie: ze vragen om nieuwe afspraken. NEN ondersteunt de industrie, overheid, kennisinstellingen, NGO’s en andere belanghebbenden met het maken van deze afspraken om de energietransitie te realiseren en te versnellen. NEN heeft in samenwerking met BNR podcasts opgenomen voor het thema energietransitie. John van Schagen neemt de presentatie op zich.

Meer informatie, een vergadering bijwonen of meedoen?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie en bent u benieuwd naar de aansluiting op normontwikkeling of wilt u uw steentje bijdragen en normcommissielid worden? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.