Samenwerken aan de
energietransitie!

Afspraken zijn belangrijk om de energietransitie tot een succes te brengen. Lees op deze webpagina hoe afspraken de energietransitie kunnen versnellen.

De impact van de energietransitie is groot: niet alleen moeten we overstappen op andere, hernieuwbare energiebronnen en energiedragers, maar ook in het landschap zal de horizon letterlijk veranderen.

Wanneer de aarde opwarmt met enkele graden, kan dat al leiden tot desastreuze gevolgen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

  • overstromingen door een stijgende zeespiegel;
  • voedseltekorten;
  • meer bosbranden;
  • afname van de biodiversiteit doordat dieren- en plantensoorten uitsterven.

Internationale klimaatdoelstellingen vereisen een reductie – of eliminatie – van de uitstoot van deze schadelijke broeikasgassen. De energiesector staat daarmee voor een enorme uitdaging. Bij NEN zijn er veel normcommissies en initiatieven die bijdragen aan de energietransitie. Lees op deze webpagina aan welke afspraken wordt gewerkt en wat het belang is van normontwikkeling.

De ontwikkeling van normen draagt bij aan vertrouwen. Dat is zeker ook bij de energietransitie van belang, want angst voor het onbekende is een van de belangrijkste remmende factoren.

Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE)

De rol van NEN

NEN ondersteunt in Nederland het normalisatieproces

Als een partij zich tot NEN richt met de vraag om een afspraak tot stand te brengen, gaan wij aan de slag. We onderzoeken in hoeverre normalisatie mogelijk is en er interesse voor bestaat. Wij nodigen vervolgens alle belanghebbende partijen uit om deel te nemen. Een breed draagvlak is randvoorwaarde. De afspraken komen op basis van consensus tot stand en worden vastgelegd in een document. Dit is meestal een norm. Afspraken die in een NEN-norm zijn vastgelegd mogen niet conflicteren met andere geldige NEN-normen. NEN-normen vormen samen een coherent geheel.

Deelname staat open voor álle belanghebbenden partijen

Een belanghebbende partij kan een producent, ondernemer, dienstverlener, gebruiker, maar ook de overheid of een consumenten- of onderzoeksorganisatie zijn. De vraag is niet altijd om een norm te ontwikkelen. Vanuit de overheid komt regelmatig het verzoek om te onderzoeken of er binnen een bepaalde sector of op een bepaald terrein normalisatie mogelijk is. NEN doet dan onderzoek en start afhankelijk van de uitkomsten een project. Deelname staat open voor alle belanghebbende partijen. NEN beheert ruim 31.000 normen. Dit zijn de in Nederland aanvaarde internationale (ISO, IEC), Europese (EN) en nationale normen (NEN).

Belangrijke thema's

Internationale klimaatdoelstellingen vereisen een reductie – of eliminatie – van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen. De energiesector staat daarmee voor een enorme uitdaging. Hoe zorgen we voor efficiënt gebruik van energie? Wat is duurzame energie? Hoe wordt dit opgewekt en opgeslagen? Hoe ziet het proces van integratie in het nieuwe energiesysteem eruit? Hoe zorgen we ervoor dat deze transitie veilig verloopt? Wat zijn betrouwbare technologieën en producten? Maar ook: wanneer is iemand een behendig installateur? Dit zijn vraagstukken waar NEN een bijdrage kan leveren, in de vorm van trainingen, (inter)nationale normen, andersoortige afspraken, product- en persoonscertificatie, en middels de andere diensten en producten van NEN.

NEN is actief op het gebied van energiewinning, transport & distributie, opslag en gebruik (en energieefficientie)

Inspirerende verhalen

Gasinfrastructuur inzetten voor de energietransitie

Het aardgasveld wordt versneld afgebouwd. In het kader van het energietransitie liggen er kansen op dit netwerk goed te blijven gebruiken. Alleen op een andere manier dan er bij aardgaswinning werd gedaan. Er blijft een grote behoefte aan het vervoeren van energie in de vorm van moleculen. De eerste jaren wordt er nog wel aardgas door de buizen van de Gasunie gevoerd, maar later kan dit zich verder ontwikkelingen voor ander gebruik. In 2050 wordt geschat dat maximaal de helft van de benodigde energie via duurzaam opgewekte stroom geleverd kan worden.

Lees het interview

Ronald Velthuizen, Senior Adviseur Energietransitie bij de Gasunie

Normontwikkeling als katalysator voor de energietransitie

Nederland zit in de Europese achterhoede wat betreft het aandeel duurzame energie. Hoog tijd voor een inhaalslag, vindt Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Normontwikkeling kan daarbij goed van pas komen. De NVDE is actief betrokken bij het Klimaatakkoord. Ze is partner bij drie van de vijf klimaattafels (Mobiliteit, Elektriciteit en Gebouwde omgeving) en zit ook aan tafel bij het Klimaatberaad, dat wordt voorgezeten door Ed Nijpels.

Lees het interview

Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE)

Nú normen ontwikkelen om straks op tijd te zijn

Aan publieke belangstelling is geen gebrek voor de energietransitie. En ook het onderliggende doel is helder: CO2-neutraal in 2050. De vraag is alleen: hoe kom je daar? Coen van de Sande, directeur van de Nederlandse Verwarmingsindustrie (brancheorganisatie onder FME) doet zijn best om deze vraag concreet in te vullen. 'Het Klimaatakkoord stelt wel heldere doelen, maar er worden geen keuzes gemaakt hoe daar te komen, terwijl dat hard nodig is.'

Lees het interview

Coen van de Sande, directeur van de Nederlandse Verwarmingsindustrie (brancheorganisatie onder FME)

Fairmeter: slimme én maatschappelijk verantwoorde energiemeters

In Nederland worden in hoog tempo miljoenen conventionele stroom- en gasmeters vervangen door 'slimme' meters. Ze geven zowel de leverancier als de afnemer meer informatie over het verbruik en daarmee mogelijkheden om hierop te sturen. Inmiddels is bijna 80 procent van de Nederlandse energiemeters slim. Bij de ontwikkeling van de slimme meters zijn MVO-aspecten (maatschappelijk verantwoord ondernemen) nadrukkelijk meegenomen. Zo is er gekeken naar de ecologische voetafdruk, het energieverbruik dat met de productie samenhangt, de winning en het hergebruik van zeldzame metalen en de arbeidsomstandigheden in de hele productieketen. Netbeheerder Alliander heeft hier, in de persoon van Hans Nooter, een belangrijke rol bij gespeeld.

Lees het interview

Hans Nooter, senior adviseur maatschappelijk ondernemen bij Alliander Energienetwerkbedrijf.

Focus bij normontwikkeling in de energietransitie

Met het Klimaatakkoord, dat in april van dit jaar door de regering werd bezegeld, ligt er een breed gedragen, goed doortimmerd plan. Maar het is ook een zeer ambitieus plan: om de doelstelling van 50 procent CO2-reductie in 2030 te halen, moeten alle zeilen worden bijgezet. De energietransitie speelt hierbij uiteraard een sleutelrol. Normontwikkeling, en de inbreng van NEN, kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Lees het interview

Bert Stuij, manager Energie bij RVO.nl.

Podcasts

NEN podcasts energietransitie

NEN ondersteunt de industrie, overheid, kennisinstellingen, NGO’s en andere belanghebbenden met het maken van afspraken om de energietransitie te realiseren en te versnellen. Om de rol van normalisatie – het maken van afspraken die leiden tot normen – als strategisch instrument te belichten heeft NEN podcasts op het gebied van energietransitie opgenomen.

  • Waterstof productie
  • Power-to-gas
  • Cement en CO2
  • Windturbines
  • Schone Brandstoffen

Luister de podcast-serie

Meepraten & contact

Meer informatie, een vergadering bijwonen of meedoen?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie en bent u benieuwd naar de aansluiting op normontwikkeling of wilt u uw steentje bijdragen en normcommissielid worden? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Remco Perotti

Remco Perotti

Remco Perotti is consultant bij NEN voor de afdeling Energie. Voor meer informatie over Energietransitie kunt u contact opnemen via 015-2690326.

Of stuur een e-mail