Normontwikkeling als katalysator voor de energietransitie

Expert aan het woord: Olof van der Gaag

Expert aan het woord: Olof van der Gaag

Interview met Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).

Nederland zit in de Europese achterhoede wat betreft het aandeel duurzame energie. Hoog tijd voor een inhaalslag, vindt Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Normontwikkeling kan daarbij goed van pas komen.


De NVDE is actief betrokken bij het Klimaatakkoord. Ze is partner bij drie van de vijf klimaattafels (Mobiliteit, Elektriciteit en Gebouwde omgeving) en zit ook aan tafel bij het Klimaatberaad, dat wordt voorgezeten door Ed Nijpels. Hierbij komen overkoepelende thema's aan bod zoals draagvlak voor de maatregelen en zorgen voor voldoende geschoold personeel dat nodig is voor de energietransitie. Van der Gaag: 'De rode draad bij al deze tafels is, in de woorden van minister Wiebes, "tonnenjacht": hoe kunnen we per geïnvesteerde euro een zo hoog mogelijke CO2-reductie bereiken? De sleutel voor deze opgave ligt naar mijn mening bij het in beweging krijgen van mensen. Als individu, maar ook als onderdeel van een bedrijf. Hoe kun je hen aanzetten tot het maken van duurzame keuzes?'

Hoe kun je mensen aanzetten tot het maken van duurzame keuzes?

Basisvoorwaarden voor duurzame keuzes

Volgens Van der Gaag moeten er twee basisvoorwaarden in orde zijn bij het maken van duurzame keuzes. 'De kosten van een alternatief moeten niet hoger zijn dan de bestaande situatie en liefst een stuk goedkoper. En er moet vertrouwen zijn, de angst voor het onbekende moet worden overwonnen. Neem de elektrische auto. Weliswaar liggen de kosten per gereden kilometer een stuk lager dan bij een benzineauto, maar de aanschafprijs is fors en er is onzekerheid over de restwaarde bij verkoop. Onzekerheid is er bij de consument ook over de levensduur en veiligheid van (delen van) de auto.'


Normen nuttig voor prijs en vertrouwen

Van der Gaag denkt dat op beide punten - prijs en vertrouwen - normontwikkeling een nuttige rol kan spelen. 'Bij het bieden van vertrouwen is de rol van normontwikkeling evident. Als deskundige partijen normen afspreken volgens erkende procedures, geeft dat vertrouwen bij alle betrokkenen. Maar ook de kosten kunnen gunstig beïnvloed worden door normontwikkeling, zij het op een indirecte manier. Om weer het voorbeeld van de elektrische auto te nemen: je ziet dat private lease, wat ik een geschikte manier van financieren vind vanwege de hoge aanvangsinvesteringen, erg hoge kosten doorberekent aan de afnemer vanwege onzekerheid over allerlei zaken, bijvoorbeeld hoe lang de accu meegaat. Met de ontwikkeling van normen, en in het verlengde daarvan certificaten kun je de onzekerheid verminderen en daarmee de doorberekende kosten.'

Normontwikkeling als scherprechter

Van der Gaag ziet nog een ander voordeel van normontwikkeling bij de energietransitie. 'In dit domein komen regelmatig "sweeping statements" voorbij, krasse beweringen met weinig onderbouwing. Maar als je aan tafel gaat om een norm te ontwikkelen, moet je precies zijn in wat je ambieert, je komt niet weg met grootspraak. Dankzij normontwikkeling filter je de gratuite beweringen er makkelijk uit. Ik zie dan ook met een mix van bewondering en waardering dat NEN bij een indrukwekkende hoeveelheid normprocessen in de energietransitie is betrokken. Daar mogen ze best trots op zijn!'

Dankzij normontwikkeling filter je de gratuite beweringen er makkelijk uit.

Voordelen van de ontwikkeling van normen

De ontwikkeling van normen draagt bij aan vertrouwen. Dat is zeker ook bij de energietransitie van belang, want angst voor het onbekende is een van de belangrijkste remmende factoren. Daarnaast kunnen normen prijsverlagend werken, want als je meer duidelijkheid en zekerheid over iets hebt, zijn de risico's kleiner, wat zich vertaalt in een lagere prijs.

Kansen voor de ontwikkeling van normen

De energietransitie is een ongekend dynamisch terrein, met allerlei nieuwe producten en ontwikkelingen. Voor al die nieuwe zaken zijn normen nodig en nuttig, vooral om opschaling mogelijk te maken. De lijst met relevante producten en ontwikkelingen is schier eindeloos en daarmee de kansen voor NEN om hier een gewaardeerde rol in te spelen.

Lees op nen.nl/energietransitie aan welke afspraken wordt gewerkt en wat het belang is van normontwikkeling.

Meepraten & contact

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie en bent u benieuwd naar de aansluiting op normontwikkeling of wilt u uw steentje bijdragen en normcommissielid worden? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Remco Perotti

Remco Perotti

Remco Perotti is coördinator van het speerpunt Energietransitie. Voor meer informatie over Energietransitie kunt u contact opnemen via 015 2 690 326.

Of stuur een e-mail