Evenement

9e Infodag: Regelgeving & Normalisatie Luchtemissies

9e Infodag: Regelgeving & Normalisatie Luchtemissies

Jaarlijkse update luchtemissiemetingen


9e infodag

Op 20 november 2014 vindt de 9e NEN/InfoMil informatiedag plaats over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van luchtemissies. Er worden presentaties gegeven over de laatste stand van zaken van normalisatie en regelgeving met betrekking tot luchtemissies en over nieuwe meetmethodes voor emissiemetingen. Hierbij is onder leiding van de dagvoorzitter volop ruimte voor discussie.

De infodag is interessant voor iedereen die betrokken is bij luchtemissies en meer wil weten en/of mee wil praten over de laatste ontwikkelingen: medewerkers/ vertegenwoordigers van adviesbureaus, meetbureaus, laboratoria, kennisinstituten, industrie, leveranciers en diverse overheden.

Programma
09.00 Ontvangst met koffie/thee
09.30 Opening, toelichting dagprogramma
Dhr. Frank te Pas (Odra)
09.35 Internationale normalisatie Luchtkwaliteit (ISO)
Dhr. Marcel Koeleman (vz ISO/TC 146(SC 1)/DCMR)
09.50 Nieuw Europees beleidspakket “Schone lucht voor Europa”
Dhr. Piet Kruithof (IenM)
10.15 Projecten Platform Kwaliteit Luchtmetingen
Dhr. Marcel Koeleman (vz PKL)
10.30 Koffiepauze
11.00 Verbetering van de effectiviteit en efficiency bij functionele testen
Dhr. Anjo Ennen (Multi Instruments) en dhr. Harro van der Wekken (Tauw)
11.30 Aanpassing grootschalige concentratiekaart Nederland (GCN) voor fijn stof in IJmond
Mevr. Rinkje Molenaar (DCMR)
12.00 Europese Debietnorm (NEN-EN-ISO 16911-1)
Dhr. Edwin Spies (Tauw)
12.30 Lunchpauze (+ posterpresentaties)
13.45 1e ronde parallelsessies A, B en C (zie hieronder)
15.00 Theepauze
15.30 2e ronde parallelsessies A, B en C (zie hieronder)
16.45 Plenaire afsluiting
Dhr. Frank te Pas (Odra)
17.00 Netwerkborrel

Parallelsessies A-B-C

1e ronde: 13.45 - 15.00 uur
2e ronde: 15.30 - 16.45 uur

A B C
Stookinstallaties: aan de slag voor 2017 Dhr. Wim Burgers (RWS InfoMil) Kwaliteitseisen voor een emissiemodel (PEMS) Dhr. Arend Smit (Emission Care) 10 jaar hedonische waarde: zorg of zegen? Dhr. André van Boheemen (Witteveen+Bos)
Berekening van het rookgasdebiet in NEN-EN-ISO 16911 Dhr. Frans Blank (DNV GL- Energy) Onzekerheid geurmetingen Dhr. Nico Ogink (WUR)

Internationale normalisatie Luchtkwaliteit (ISO)
Dhr. Marcel Koeleman (vz ISO/TC 146(/SC1)/DCMR)
De afgelopen jaren zijn veel normen ontwikkeld op het gebied van emissiemetingen binnen de internationale en Europese normalisatiecommissies ISO/TC 146 'Air quality' en CEN/TC 264 ‘Air quality’. U krijgt in deze presentatie een overzicht van de recente ontwikkelingen. Marcel Koeleman heeft in 2014 de voorzittersrol op zich genomen in de wereld van normalisatie binnen luchtkwaliteit en meer specifiek het werkveld emissiemetingen. Hij neemt u mee in zijn eerste ervaringen in de rol als voorzitter van (inter-)nationale normalisatiecommissies.

Nieuw Europees beleidspakket “Schone lucht voor Europa”
Dhr. Piet Kruithof (IenM)
Eind vorig jaar kwam de Europese Commissie met een nieuw beleidspakket voor schonere lucht in Europa. De achtergrond daarvan was dat de luchtkwaliteit in Europa op veel plaatsen nog te wensen overlaat.
Het pakket bestaat uit een nieuw programma Schone lucht voor Europa, een herziening van de richtlijn inzake nationale emissieplafonds met striktere nationale emissieplafonds voor de zes voornaamste verontreinigende stoffen, en een voorstel voor een nieuwe richtlijn voor de reductie van verontreiniging afkomstig van middelgrote stookinstallaties. In de presentatie worden deze onderdelen van het beleidspakket toegelicht.

Projecten Platform Kwaliteit Luchtmetingen
Dhr. Marcel Koeleman (vz PKL)
In het Platform Kwaliteit Luchtmetingen is in samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstituten doorgewerkt aan het tot stand brengen van producten die kwaliteit van metingen en werkprocessen verbetert. De stand van zaken van onder meer het onaangekondigde toezicht en het naleven van normen worden toegelicht.

Verbetering van de effectiviteit en efficiency bij functionele testen
Dhr. Anjo Ennen (Multi Instruments) en dhr. Harro van der Wekken (Tauw)
NEN-EN 14181:2004 (2014) voorziet in de kwaliteitsborging van geautomatiseerde meetsystemen (AMS). De functionele testen (FT) worden uitgevoerd als onderdeel van de jaarlijkse controle en de KBN2, d.i. de kalibratie van het automatisch meetsysteem. Daarmee maken de functionele testen een belangrijk onderdeel uit van de kwaliteitsborgingsystematiek.
Uit de praktijk is gebleken dat tijdens de FT er soms misverstanden zijn m.b.t. verantwoordelijkheden, wie doet wat. Vooraf en tijdens de FT is samenwerking van de drie partijen, leverancier, meetbureau en bedrijf, van groot belang.

Aanpassing grootschalige concentratiekaart Nederland (GCN) voor fijn stof in IJmond
Mevr. Rinkje Molenaar (DCMR)
Emissies van verontreinigende stoffen leiden tot verslechtering van de luchtkwaliteit. De fijnstofconcentratie in IJmond is hoog door de emissies van lokale omvangrijke industriële emissies. De aard van de bron beïnvloedt sterk de concentratiebijdrage .
Luchtkwaliteit kan worden gemeten (op specifieke locaties) of met een model worden berekend (overal). In de Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (GCN) zijn de concentraties voor o.a. fijnstof per km2 berekend. Het verschil tussen de lokaal gemeten waarde en die berekend in het bijbehorende km-vak, kan nabij sterke bronnen groot zijn.
Voldoet de standaard GCN dan wel in IJmond? Het antwoord ligt in de titel besloten.

Europese debietnorm (NEN-EN-ISO 16911-1)
Dhr. Edwin Spies (Tauw)
In maart 2013 is de debietnorm NEN-EN 16911-1 uitgebracht. Deze beschrijft de handmatige referentiemethode voor de uitvoering van debietmetingen. Door onduidelijkheden in de norm en de meetinstrumentspecificaties in de norm kunnen meetinstanties de norm niet volledig en eenduidig toepassen. Binnen de NEN subcommissie ‘Emissiemetingen’ is daarom een voorstel aan CEN opgesteld ter verbetering van de uitvoerbaarheid van de norm. In de presentatie wordt een korte impressie van de debietmeting gegeven, gevolgd door een overzicht van de belangrijkste opmerkingen op de norm, en de huidige ontwikkelingen.

Parallelsessies

Stookinstallaties: aan de slag voor 2017
Dhr. Wim Burgers (RWS Infomil)
De eisen die aan stookinstallaties worden gesteld, kunnen uit verschillende onderdelen van de milieuregelgeving volgen. In deze workshop gaan we aan de hand van een beslisboom kijken wanneer welke regelgeving van toepassing is. Daarna gaan we kijken naar de wijziging in de regelgeving die in 2017 van kracht wordt. Bestaande middelgrote stookinstallaties moeten vanaf die datum gaan voldoen aan de eisen voor nieuwe installaties. Dat betekent dat er maatregelen moeten worden getroffen. In deze workshop worden de consequenties op een rijtje gezet.

Kwaliteitseisen voor een emissiemodel (PEMS)
Dhr. Arend Smit (Emission Care)
Emissies naar de lucht moeten steeds vaker continu worden gemeten. Emissiemodellen (Predictive Emission Monitoring System = PEMS) kunnen hierbij worden ingezet als kostengunstig alternatief voor hardware analysers.
De presentatie geeft een uitleg over PEMS en gaat in op de eisen die aan een PEMS moeten worden gesteld. De relatie tot de kwaliteitsborging standaarden EN-14181 en EN-15267 deel 1 t/m 3 wordt toegelicht.

Berekening van het rookgasdebiet in NEN-EN-ISO 16911
Dhr. Frans Blank (DNV GL - Energy)
In de debietnorm NEN-ISO 16911 is ook het berekenen van het rookgasdebiet opgenomen. Het door VGB, E.On en Vattenfall gefinancierde validatie-onderzoek heeft hieraan ten grondslag gelegen. Wanneer de berekeningsmethode als continue meetmethode wordt toegepast, moet deze jaarlijks worden gecontroleerd met de standaard referentiemethode. In deze presentatie wordt ingegaan op de berekeningsmethode, het validatie-onderzoek en de eerste ervaringen met de jaarlijkse controle. Er wordt ook een openbare Excel tool gemaakt, waarvan we het concept demonstreren.

10 jaar hedonische waarde: zorg of zegen?
Dhr. André van Boheemen (Witteveen+Bos)
In 2003 is de Nederlandse Voornorm NVN 2818 vastgesteld. Deze beschrijft hoe de hedonische waarde oftewel (on)aangenaamheid van geur wordt vastgesteld. Inmiddels heeft deze bepaling een belangrijke rol in het beoordelingskader van bedrijven ingenomen. In deze presentatie worden de ervaringen van de afgelopen 10 jaar beschreven. Naast positieve voorbeelden wordt aandacht besteed aan knelpunten, die belangrijke input vormt voor de werkgroep die momenteel de methode evalueert.

Onzekerheid geurmetingen
Dhr. Nico Ogink (Wageningen UR Livestock Research)
Voor een verantwoord gebruik van meetresultaten is kennis van de meetonzekerheid noodzakelijk. Inzicht in onzekerheid van een meetmethode wordt verkregen door deze te vergelijken met de standaard. Bij geurmetingen is dit enkel mogelijk voor het referentiegas butanol en wordt de meetonzekerheid van praktijkmonsters hiervan afgeleid. Uit de Nederlandse ringtesten met butanol en praktijkgeuren die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd, is echter wel directe informatie over de meetonzekerheid van praktijkmonsters af te lezen. In deze presentatie wordt een analyse van deze ringtesten gepresenteerd, de betekenis voor gebruikers toegelicht met praktijkvoorbeelden en de implicaties voor de huidige inschattingen van meetonzekerheid bediscussieerd.

Kosten
De deelnamekosten voor deze dag zijn € 175,- (excl. BTW), inclusief lunch en borrel.

Locatie
Park Plaza
Westplein 50
3531 BL Utrecht
www.parkplaza.com/utrecht

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Infodag 09.00 - 17.00 uur - Park Plaza Utrecht 175,-

Inhoudelijke vragen?

Wilt u meer weten over de 9e Infodag, neem dan contact op met NEN Milieu, Inge Reurings.

(015) 2 690 303

inge.reurings@nen.nl

Vragen over registratie

Heeft u een vraag over uw registratie, neem dan contact op met NEN Evenementen

015 2 690 422

evenementen@nen.nl