Evenement

Informatiebijeenkomst over asbest

Informatiebijeenkomst over asbest

Toelichting op normontwerp NEN 2990


  • 30 augustus 2017 - NEN Delft

NEN heeft ontwerp NEN 2990 ‘Eindcontrole na asbestverwijdering’ gepubliceerd voor commentaar. Deze norm beschrijft de manier waarop een ruimte of locatie waaruit asbest is verwijderd moet worden gecontroleerd op de aanwezigheid van asbesthoudende resten. Belanghebbenden kunnen tot 20 september 2017 commentaar op dit normontwerp indienen.

Voor de herziening is de definitieve norm NEN 2990 uit 2012 gebruikt. De norm moest worden herzien om een optimale afstemming te verkrijgen met de meest recente wet- en regelgeving, certificatieschema's en overige normen op het gebied van asbest.

Wat is er veranderd?
De belangrijkste wijziging van deze herziene versie is de integratie van zowel de nieuwe risicoklasseindeling (RK1, RK2, RK 2A) als de “Interimregeling NEN 2990 eindcontrole in risicoklasse 2A” die op 1 januari 2017 in werking is getreden. Dit houdt in dat eindcontroles na saneringen in RK2A (sanering van materialen die amfibool asbest-bevatten) worden uitgevoerd op basis van kleefmonsters en luchtmonsters die met behulp van scanning elektronenmicroscopie (SEM/RMA) worden geanalyseerd. De term “hoog risico saneringen” is komen te vervallen. Ook zijn de aanvullende metingen buiten het containment bij een hoog risico sanering komen te vervallen. Voorts zijn een aantal tekstuele verbeteringen en verduidelijkingen aangebracht.

Normontwerp ter commentaar
Belanghebbenden kunnen tot 20 september 2017 commentaar geven op Ontwerp NEN 2990 ‘Eindcontrole na asbestverwijdering’ via www.normontwerpen.nen.nl.

Informatiebijeenkomst asbest
Tijdens deze informatiebijeenkomst over asbest wordt met name een toelichting gegeven op normontwerp NEN 2990 en worden er vragen beantwoord.
Ook wordt tijdens deze bijeenkomst de herziening van verschillende andere asbestnormen besproken:

- de NEN 2939 (‘Bepaling van de concentratie aan respirabele asbestvezels in de lucht bij het werken met of in de directe omgeving van asbest of asbesthoudende producten met behulp van microscopische technieken’)
- de NEN 2991 (‘Bepaling van asbestconcentraties in de binnenlucht en risicobeoordeling in en rondom bouwwerken, constructies of objecten waarbij asbesthoudende materialen zijn verwerkt’)
- de NEN 5896 (‘Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie’).

Meepraten over de inhoud van normen
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? Het werkgebied van de normcommissie ‘Asbest in lucht’ betreft de normalisatie van meetmethoden op het gebied van asbest in lucht. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mm@nen.nl.

Concept programma
13.00 Inloop met broodjeslunch
13.30-17.00 Toelichting proces wijziging norm NEN 2990: Johan van ’t Bosch, NEN
Belangrijkste aanpassingen in de norm 2990: Jan Tempelman
Relatie met norm NEN 2991 en NEN 2939: Suzanne Spaan, TNO
Wat betekent de nieuwe NEN 2990 voor de meet-laboratoria?: Edwin Zoontjes, Fenelab
Wat betekent dit voor het toezicht op asbestverwijdering?: Anja van Weezel, inspecteur SZW
Procedure voor aanleveren commentaren, Johan van ’t Bosch, NEN
Forum-discussie (sprekers + zaal)
Jan van Willigenburg, voorzitter normcommissie is dagvoorzitter

Deelname & kosten

Deelname aan deze informatiebijeenkomst is gratis, maar bij 'no-show' zijn wij gehouden reserverings- en administratiekosten in rekening te brengen.

Locatie

NEN, Vlinderweg 6, 2623 AX Delft

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Ontwerpnorm NEN 2990 13.00 - 17.00 - Delft 0,--

Nu inschrijven

Informatiebijeenkomst

Contact

Vragen over uw registratie? Neem contact op met NEN Evenementen, Dinie van Buuren

(015) 2 690 422

evenementen@nen.nl

Inhoudelijke vragen?

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Johan van 't Bosch, Consultant cluster Milieu & Maatschappij.

(015) 2 690 303

mm@nen.nl