Evenement

Studiedag 'Brandveiligheid gevels'

Studiedag 'Brandveiligheid gevels'

Kennisoverdracht over regelgeving & producten


  • 23 oktober 2019 - Nieuwegein
Ochtendprogramma
09.00 Welkom & introductie
Dagvoorzitter Wico Ankersmit, Vereniging Bouw & Woningtoezicht Nederland
Wico behandelt het doel van de studieochtend en zet het programma uiteen. Hij gaat in op de vraag wie verantwoordelijk/aansprakelijk is voor de brandveiligheid van een gebouw en de gevel in het bijzonder, op het zorgplichtartikel en op de inventarisatie-opgave waar de gemeenten druk mee bezig zijn (zie de brief van minister Ollongren van 30-11-18 met de oproep tot inventarisatie van risicovolle gevels/gebouwen en het aansporen van de eigenaren van deze gebouwen).
09.15 Begrippenkader brandveiligheid gevels
David den Boer, Peutz
David behandelt alle relevante onderdelen in relatie tot brandveiligheid gevels; Wat is WBDBO – Uitleg over brandwerendheid en reactie bij brand. Relatie met verschillende fasen van bouwproces, welke normen zijn hierbij relevant?
10.00 Koffiepauze
10.30 Wanneer is een gevel ‘brandveilig’?
Eigenschappen van producten volgens de Europese regelgeving: ‘reaction to fire’ brand- en rookklassen en ‘resistance to fire’.
Roy Weghorst, BBN
Roy gaat in op brandscenario’s, grote schaal proeven (korte stand van zaken en actualiteit van ontwikkelingen in CEN-verband). Hoe is in de praktijk een aannemelijke uitspraak te doen over de brandklasse bij een samenstel van producten? Wat kan wel en wat niet? Wie maakt de afweging bij het samenstellen van alternatieve producten? Wie is verantwoordelijk voor die afweging?
Louis Cleef, BBN
Louis gaat in op risicobenadering gebaseerd op publiek en private regelgeving. Wat kan er in de praktijk gebeuren als systemen niet goed zijn uitgevoerd of erger nog, beschadigd of ondeskundig achteraf zijn aangepast? Hoe wordt er in de ons omliggende landen omgegaan met deze problematiek. Welke eisen worden er gesteld, welke aanscherping is er gedaan of nog in voorbereiding.
11.15 De BZK-risicotool Brandveiligheid Gevels
Rudolf van Mierlo, DGMR
Rudolf behandelt de ‘BZK-risicotool Brandveiligheid Gevels’. Waarom zijn de negen kenmerken geselecteerd, wat is het risico van een slechte gevel en hoe moet de tool gebruikt worden in diverse praktijkgevallen? De deelnemers gaan interactief zelf aan de slag om de tool goed te kunnen gebruiken. Ook de volgende fase in de BZK-gevelbeoordeling wordt kort behandeld, met als belangrijkste onderdeel de vuistregels voor de beoordeling van de brandklasse van een gevelconstructie.
12.00 Stappenplan voor het controleren van brandwerendheidseisen en beoordelingscriteria voor openingen in de gevel
Henk Zoontjes en Gerrit Buitenhuis, VMRG
Henk en Gerrit geven voor veel voorkomende praktijksituaties de van toepassing zijnde brandwerendheidseisen en beoordelingscriteria voor openingen in de gevel die “gevuld” zijn met gevelkozijnen (te openen ramen en deuren). Hoe zit het met verantwoordelijkheden voor de leverancier? Vervolgens laten zij zien hoe deze eisen en criteria worden vastgelegd in de bijbehorende prestatieverklaring en CE-labels.
Middagprogramma
12.30 Lunchpauze
13.30 Welkom en introductie
Dagvoorzitter Wico Ankersmit, Vereniging Bouw & Woningtoezicht Nederland
Wico behandelt het doel van de studiemiddag en zet het programma uiteen.
14.00 Ervaringen met de Rotterdamse risicotool
Victor Termijn, Gemeente Rotterdam
Alewin van Duin, Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
Rotterdam werkt sinds mei 2018 met de tool en deelt de ervaringen die hiermee zijn opgedaan. Victor gaat in op valkuilen en geeft tips die handig zijn om in de praktijk te gaan werken met de tool.
14.30 Koffiepauze
15.00 Bijdrage vanuit de bouwbedrijven, waar lopen ze tegenaan, hoe lossen ze dat op?
Carolien Boot-Dijkhuis, Heijmans
Aan de hand van voorbeelden neemt Carolien ons mee in de dagelijkse praktijk van bouwbedrijven als het gaat om het bouwen van een brandveilige gevel. Daarbij worden de diverse fasen van een ontwerp gevolgd. Vragen die worden behandeld zijn o.a. Hoe is de brandveiligheid van de gevel in het ontwerp geborgd? Hoe wordt dit verder uitgewerkt in de uitvoeringsfase? Kunnen in de uitvoeringsfase nog wijzigingen worden aangebracht en waar let je dan op? Kun je leunen op de kennis van leveranciers? Hoe borg je dat een gevel conform ontwerp wordt gerealiseerd? En hoe ga je om met testrapporten?
15.30 'The devil is in the details'
Esther Hebly, DGMR
Esther duikt met u in de details, de kneepjes van het vak. Zaken waar vaak weinig of te laat aandacht voor is, maar waar de gerealiseerde brandveiligheid uiteindelijk wel mee staat of soms ook valt. U krijgt praktische voorbeelden te zien over materiaalkeuze en detaillering van geventileerde spouwgevels: hoe houd je de spouw open voor ventilatie en gesloten voor vlammen? Welke valkuilen kom je tegen bij het kiezen van een gevelbekleding of isolatieproduct? Waar let je op als je een compartimenterende vloer aansluit op een vliesgevel? Als u het oog op het detail weet te leggen, kunt u daadwerkelijk het prestatieniveau bereiken dat u wenst.
16.00 Q&A Essentiële controlepunten
Leo Oosterveen, BBN
Leo gaat aan de hand van de meest recente publicatie van de ‘Essentiële Bouwkundige controlepunten’ in op dié onderdelen die van belang zijn voor het vaststellen of een gevel als brandveilig kan worden aangemerkt.
16.30 Tot besluit
Dagvoorzitter Wico Ankersmit, Vereniging Bouw & Woningtoezicht Nederland.
Wico blikt terug én vooruit op nieuwe ontwikkelingen die invloed hebben op het onderwerp van de dag: Bbl, Wet Private Kwaliteitsborging, nieuwe wijzen van testen/beoordelen.
17.00 Einde studiedag, gelegenheid tot netwerken onder het genot van een borrel.

Op woensdag 23 oktober 2019 organiseert NEN, werkgroep 3510070019 'Gevels', de studiedag 'Brandveiligheid gevels'. De werkgroep vindt het van belang, dat gemeenten en bij hogere gebouwen betrokken verantwoordelijken (zoals gebouweigenaar, huurder en beheerder) kennis nemen van de achtergronden van brandveilige gevels én de praktische uitvoering en controle daarvan.

Achtergrond

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft op 30 november 2018 alle gemeenten in een brief opgeroepen de meest risicovolle gebouwen te inventariseren. En er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en indien noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor de inventarisatie is een protocol opgezet en een tool/vragenlijst ontwikkeld waarmee een globale risico-inschatting kan worden gemaakt.

Doel

De NEN studiedag gevels beoogt kennisoverdracht over regelgeving, producten en de manier waarop producten getest worden duidelijker te maken. Bouwregelgeving rondom gevels, wanneer is een gevel ‘brandveilig’, uitleg over de BZK-risicotool ‘Brandveiligheid Gevels’, ervaringen met de Rotterdamse risicotool, cases uit de praktijk, ontwerp en bestek: van gebouw- naar producteisen, uitvoering: essentiële controlepunten.

Doelgroep

Bouw en Woningtoezicht, gebouweigenaren, beheerders, huurders, risicobeheersingsmedewerkers van de veiligheidsregio’s, architecten, aannemers, adviseurs en toeleveranciers van kennis en materialen.

Werkgroep

De leden van de werkgroep.

Organisatie

De organisatie van deze studiedag gevels wordt opgepakt vanuit de werkgroep gevels waarbij NEN, Brandveilig Bouwen Nederland, Bouwen met Staal, VMRG, DGMR, Vereniging Bouw & Woningtoezicht Nederland, Peutz en Gemeente Rotterdam een aanjagende rol spelen.

Deelnamekosten

Kosten voor deze studiedag: € 195,-.
Komt u alleen naar het ochtend- of middagprogramma dan betaalt u: € 125,-

Bij annulering binnen twee weken voorafgaand aan het evenement bent u de volledige kosten verschuldigd.

Locatie

Koninklijke Metaalunie
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein

AFBEELDING LOCATIE

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Studiedag 09.00-17.00 195,- (of €125,- dagdeel)

Nu inschrijven

Locatie: NMU Nieuwegein

Inhoudelijke vragen?

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Marc Mergaey, consultant NEN Bouw & Installatie.

015 2 690 367

bi@nen.nl

Vragen over registratie

Heeft u een vraag over uw registratie, neem dan contact op met NEN Evenementen

Evenementen@nen.nl

015 2 690 422 of 2 690 294