Evenement

Studiedag 'Brandveiligheid gevels'

Studiedag 'Brandveiligheid gevels'

Kennisoverdracht over regelgeving & producten


  • 23 april 2019 - Nieuwegein
Programma
09.00 Welkom & introductie
Dagvoorzitter Wico Ankersmit, Vereniging Bouw & Woningtoezicht Nederland
Wico behandelt het doel van de cursus en zet het programma uiteen. Hij gaat in op de vraag wie verantwoordelijk/aansprakelijk is voor de brandveiligheid van een gebouw en de gevel in het bijzonder, op het zorgplichtartikel en op de inventarisatie-opgave waar de gemeenten druk mee bezig zijn (zie de brief van minister Ollongren van 30-11-18 met de oproep tot inventarisatie van risicovolle gevels/gebouwen en het aansporen van de eigenaren van deze gebouwen).
09.15 Bouwregelgeving
Nico Scholten, ERB
Nico definieert wat een gevel is (onderscheid gevel/dak) en zet uiteen hoe de bouwregelgeving rondom gevels in elkaar zit in relatie met andere onderdelen van het gebouw: eisen aan brandgedrag en weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag. NEN (6068/6069).
10.00 Koffiepauze
10.30 Wanneer is een gevel ‘brandveilig’?
Eigenschappen van producten volgens de Europese regelgeving: ‘reaction to fire’ brand- en rookklassen en ‘resistance to fire’.
Roy Weghorst, BBN
Roy gaat in op brandscenario’s, grote schaal proeven (korte stand van zaken en actualiteit van ontwikkelingen in CEN-verband). Hoe is in de praktijk een aannemelijke uitspraak te doen over de brandklasse bij een samenstel van producten? Wat kan wel en wat niet? Wie maakt de afweging bij het samenstellen van alternatieve producten? Wie is verantwoordelijk voor die afweging
Louis Cleef, BBN
Louis gaat in op risicobenadering gebaseerd op publiek en private regelgeving. Wat kan er in de praktijk gebeuren als systemen niet goed zijn uitgevoerd of erger nog, beschadigd of ondeskundig achteraf zijn aangepast. Hoe wordt er in de ons omliggende landen omgegaan met deze problematiek. Welke eisen worden er gesteld, welke aanscherping is er gedaan of nog in voorbereiding.
11.15 De BZK-risicotool Brandveiligheid Gevels
Rudolf van Mierlo, DGMR
Rudolf behandelt de ‘BZK-risicotool Brandveiligheid Gevels’. Waarom zijn de negen kenmerken geselecteerd, wat is het risico van een slechte gevel en hoe moet de tool gebruikt worden in diverse praktijkgevallen? De deelnemers gaan interactief zelf aan de slag om de tool goed te kunnen gebruiken. Ook de volgende fase in de BZK-gevelbeoordeling wordt kort behandeld, met als belangrijkste onderdeel de vuistregels voor de beoordeling van de brandklasse van een gevelconstructie.
12.00 Ervaringen met de Rotterdamse risicotool
Victor Termijn, gemeente Rotterdam
Rotterdam werkt sinds mei 2018 met de tool en deelt de ervaringen die hiermee zijn opgedaan. Victor gaat in op valkuilen en geeft tips die handig zijn om in de praktijk te gaan werken met de tool.
12.30 Lunchpauze
13.30 Cases uit de praktijk (I)
Ruud van Herpen, Nieman en David den Boer, Peutz
De praktijk! David zal ingaan op de ontwikkeling van details tijdens het ontwerp- en bouwproces. Op welk moment worden (materiaal)keuzes gemaakt en op welke wijze beïnvloedt dat de kwaliteit van het eindresultaat?
Ruud geeft aan, dat de brandveiligheid van gevels vooral bepaald wordt door de aansluitdetaillering ter plaatse van brandscheidingen. Eigenlijk gaat het om enkele simpele warmtetransportmechanismen, die in de aansluitdetaillering worden tegengegaan. Ook in de risicotool spelen deze transportmechanismen een belangrijke rol.
14.00 Cases uit de praktijk (2)
Rudolf van Mierlo, DGMR en Bram Kersten, LBP Sight
Rudolf en Bram geven geanonimiseerde voorbeelden van enkele projecten waarbij gevels/ gebouwen beoordeeld zijn. De deelnemers worden op interactieve wijze meegenomen in de beoordeling van de gevels. Hoe herken je de risicogevallen? En hoe groot zijn die risico’s dan? Wat zijn do’s en don’ts? Waar relevant komen verbeteropties aan de orde.
14.30 Koffiepauze
15.00 Stappenplan voor het controleren van brandwerendheidseisen en beoordelingscriteria voor openingen in de gevel.
Henk Zoontjens en Gerrit Buitenhuis, VMRG
Henk en Gerrit geven voor veel voorkomende praktijksituaties de van toepassing zijnde brandwerendheidseisen en beoordelingscriteria voor openingen in de gevel die “gevuld” zijn met gevelkozijnen (te openen ramen en deuren). Hoe zit het met verantwoordelijkheden voor de leverancier? Vervolgens laten zij zien hoe deze eisen en criteria worden vastgelegd in de bijbehorende prestatieverklaring en CE-labels.
15.30 Uitvoering: essentiële controlepunten met een accent op brandwerend glas.
Gerwin Leijtens, BBN.
Deze presentatie gaat in op essentiële controlepunten waarbij de classificaties voor toepassing van brandwerend glas bij brandoverslag gevels de nadruk krijgt. De classifciaties E/EW/Ei worden toegelicht waarbij duidelijk wordt waarom een heldere specificatie hiervan vroeg in het bouwproces en duidelijkheid hierover bij het bouwen/verbouwen van cruciaal belang zijn, zeker ook voor de brandveiligheid van de gevel!
16.00 'The devil is in the details'
Esther Hebly, DGMR
Esther duikt met u in de details, de kneepjes van het vak. Zaken waar vaak weinig of te laat aandacht voor is, maar waar de gerealiseerde brandveiligheid uiteindelijk wel mee staat of soms ook valt. U krijgt praktische voorbeelden te zien over materiaalkeuze en detaillering van geventileerde spouwgevels: hoe houd je de spouw open voor ventilatie en gesloten voor vlammen? Welke valkuilen kom je tegen bij het kiezen van een gevelbekleding of isolatieproduct? Waar let je op als je een compartimenterende vloer aansluit op een vliesgevel? Als u het oog op het detail weet te leggen, kunt u daadwerkelijk het prestatieniveau bereiken dat u wenst.
16.30 Tot besluit
Dagvoorzitter Wico Ankersmit, Vereniging Bouw & Woningtoezicht Nederland.
Wico blikt terug én vooruit op nieuwe ontwikkelingen die invloed hebben op het onderwerp van de dag: Bbl, Wet Private Kwaliteitsbrorging, nieuwe wijzen van testen/beoordelen.
17.00 Einde studiedag, gelegenheid tot netwerken onder het genot van een borrel en een hapje.

Op donderdag 7 maart, woensdag 20 maart en dinsdag 23 april organiseert NEN, werkgroep 3510070019 'Gevels', de studiedag 'Brandveiligheid gevels'. De werkgroep vindt het van belang, dat gemeenten en bij hogere gebouwen betrokken verantwoordelijken (zoals gebouweigenaar, huurder en beheerder) kennis nemen van de achtergronden van brandveilige gevels én de praktische uitvoering en controle daarvan.

Achtergrond

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft op 30 november 2018 alle gemeenten in een brief opgeroepen de meest risicovolle gebouwen te inventariseren. En er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en indien noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor de inventarisatie is een protocol opgezet en een tool/vragenlijst ontwikkeld waarmee een globale risico-inschatting kan worden gemaakt.

Doel

De NEN studiedag gevels beoogt kennisoverdracht over regelgeving, producten en de manier waarop producten getest worden duidelijker te maken. Bouwregelgeving rondom gevels, wanneer is een gevel ‘brandveilig’, uitleg over de BZK-risicotool ‘Brandveiligheid Gevels’, ervaringen met de Rotterdamse risicotool, cases uit de praktijk, ontwerp en bestek: van gebouw- naar producteisen, uitvoering: essentiële controlepunten.

Doelgroep

Bouw en Woningtoezicht, gebouweigenaren, beheerders, huurders, risicobeheersingsmedewerkers van de veiligheidsregio’s, architecten, aannemers, adviseurs en toeleveranciers van kennis en materialen.

Werkgroep

De leden van de werkgroep.

Organisatie

De organisatie van deze studiedag gevels wordt opgepakt vanuit de werkgroep gevels waarbij NEN, Brandveilig Bouwen Nederland, Bouwen met Staal, VMRG, DGMR en het Expertisecentrum Regelgeving Bouw een aanjagende rol spelen.

Deelnamekosten

Kosten voor deze studiedag: € 195,-.

Locatie

Koninklijke Metaalunie
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein

AFBEELDING LOCATIE

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Inschrijving 23 april 2019 195 ,-

09.00-17.00 - Nieuwegein

Inhoudelijke vragen?

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Marc Mergaey, consultant NEN Bouw & Installatie.

015 2 690 367

bi@nen.nl

Vragen over registratie

Heeft u een vraag over uw registratie, neem dan contact op met NEN Evenementen

Evenementen@nen.nl

015 2 690 422 of 2 690 294