Commissie

Financiële diensten

380068

Financiële diensten
De normcommissie ‘Financiële Diensten’ volgt primair alle internationale normalisatie ontwikkelingen van ISO/TC 68 ‘Financial services’.

Zij coördineert de daaraan gerelateerde NEN-activiteiten:

  • zij bepaalt aan welke normontwikkelingen actief wordt meegewerkt en draagt experts voor;
  • zij stelt via afgesproken procedures in dialoog met de achterban het nationale standpunt vast betreffende onderwerpen die mondiaal via ISO/TC 68 ter stemming worden aangeboden. Dit nationale standpunt wordt geadopteerd als NEN standpunt en dan doorgegeven aan het internationale secretariaat van ISO/TC 68;
  • zij stelt de nationale normen vast door middel van overname van internationale normen zoals deze worden ontwikkeld door ISO/TC 68 ‘Financial Services’.

Hierbij worden de – van oudsher - binnen ISO gangbare procedures gevolgd; nieuwe ontwikkelingen worden geïnitieerd op basis van een NWIP (New Work Item Proposal), bestaande standaarden worden periodiek opnieuw in ogenschouw genomen waarbij middels een stemming wordt beslist of zij worden herzien, geprolongeerd of teruggetrokken.

> ISO TC68 Strategic Business Plan

In het commissieplan vindt u het plan van deze normcommissie.

De belangrijkste activiteiten van NC 380068 zijn:

  • actieve participatie in ISO/TC 68, ISO/TC 68/SC 2, ISO/TC 68/SC 4, ISO/TC 68/SC 7
  • de implementatie van mondiale normen in Nederland
  • het geven van technische adviezen binnen het werkgebied van de commissie

Elk van de commissieleden vertegenwoordigt een achterban; in de praktijk is dat per commissielid één enkele belanghebbende partij of groep. Op de commissieleden rust de verantwoordelijkheid zodanig met hun eigen achterban af te stemmen dat de vertegenwoordiging op adequate wijze geschiedt.

De onder de verantwoordelijkheid van deze commissie vallende normen worden actueel gehouden doordat zij periodiek worden beoordeeld door de commissie. Deze beoordelingsmomenten zijn vastgelegd in ISO procedures. Bij een beoordeling kan de commissie aangeven dat een norm moet blijven zoals hij is, moet worden aangepast of moet worden ingetrokken. Dit standpunt wordt dan in de ISO besluitvormingsprocessen ingebracht en de resultaten worden volgens de geldende afspraken over besluitvorming binnen ISO vastgesteld.

Verschillende commissieleden zijn naast hun lidmaatschap van de normcommissie betrokken bij andere samenwerkingsverbanden op het gebied van bancaire standaarden (onder andere bij diverse groepen binnen de European Payments Council) en eBusiness standaarden (zoals de European eBusiness Interoperablity Forum –eBIF, de Netherlands Board on eBusiness Standardisation – Nebes, UN/CEFACT en ISO TC154).

Omdat alle belanghebbende Nederlandse organisaties lid kunnen worden van de normcommissie wordt deze commissie in principe als een adequate afspiegeling van de nationale belanghebbenden gezien. De normcommissie staat open voor belanghebbenden die lid willen worden van de normcommissie.

In 2005 heeft ISO/TC 68 de norm ISO 20022 ‘Universal Financial Industry message scheme’ gepubliceerd. Deze norm beschrijft een werkmethode voor het ontwikkelen van elektronische berichten ten behoeve van het faciliteren van de opeenvolgende stappen in bedrijfsprocessen. Een van de eerste toepassingen van ISO 20022 betreft de standaardisatie van het (inter-) nationale interbancaire financiële berichtenverkeer ten behoeve van het uitvoeren van betalingen. Deze ontwikkeling heeft, mede door de harmonisatie van het Europese betalings- en effectenverkeer (de Single Euro Payment Area is op de toepassing van ISO 20022 berichten gebaseerd) de actieve belangstelling van de normcommissie. Inmiddels zijn er XML berichtenstandaarden vastgesteld en gepubliceerd. Ze zijn toegankelijk gemaakt op de site www.iso20022.org.

De ISO 20022 methode kan ook voor het ontwikkelen van berichten voor andere diensten worden gebruikt; voorbeelden daarvan zijn de door de ISO 20022 Trade SEG behandelde berichten voor de Financial Invoice, Invoice Financing, Trade Services Utility of op Cardsgebied. De besturing van de ontwikkelingen conform ISO 20022 is in een aparte organisatiestructuur ondergebracht. Deze ISO 20022 besturingsstructuur wijkt af van de bovengenoemde ISO TC68 besturingsstructuur; zie ook 5.3. Via commissieleden die een erkende rol in de ISO 20022 besturingsstructuur vervullen, probeert de commissie inbreng te leveren waarin de nationale belangen zijn gereflecteerd, parallel aan een activiteit van de commissie om de (nationale) afstemstructuur t.b.v. ISO 20022 aan te passen.

Ontwikkelingen naar convergentie tussen ISO en de daarmee overeenkomende ontwikkelingen binnen UN/CEFACT worden door de normcommissie gevolgd.

Niet alle normen waar de financiële dienstverlening mee te maken krijgt, worden door de commissie ‘Financiële Diensten’ behandeld. De normalisatie van de technische aspecten van bankkaarten is toegewezen aan NC 381017 - Identificatiekaarten en persoonlijke identificatie en de technische aspecten van de beveiliging aan NC 381027 - IT Beveiligingstechnieken.Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

  

Neem contact op met Jolien van Zetten

 

kid@nen.nl

(015) 2 690 200

 

Commissieleden