Commissie

Speeltoestellen

330 136 00

Speeltoestellen

Commissie

Europese normen op het gebied van speeltoestellen helpen bij het voorkomen van ongelukken en blessures van spelende kinderen. Tegelijkertijd wordt rekening gehouden met het evenwicht tussen veiligheid en overwegingen zoals ontwikkeling en het plezier van spelende kinderen en innovatie. Normen voor speeltoestellen bieden zekerheid aan consumenten, dat speelveldjes, waar ook in Europa, voldoen aan de veiligheidseisen. Een ander voordeel van Europese afspraken is het verlagen van technische handelsbelemmeringen en de openstelling van de markten in heel Europa.

NEN biedt Nederlandse belanghebbenden toegang tot een netwerk van nationale en Europese experts; niet alleen op het gebied van speeltoestellen, maar ook breder zoals veiligheid voor kinderen en testmethoden in het algemeen. Deelname aan nationale en internationale normontwikkeling vertaalt zich naar directe invloed op de inhoud van normen, maar ook op andere ontwikkelingen in de sector. De nationale normcommissie ‘Speeltoestellen’ biedt hiervoor een platform.

De normen
Vanuit Nederland wordt zodoende een actieve bijdrage geleverd aan de NEN-EN 1176 serie en de NEN-EN 1177. In 2017 zijn deze normen herzien en in het Nederlands vertaald. In 2019 zijn wijzigingen doorgevoerd in enkele delen van de NEN-EN 1176 series en de NEN-EN 1177.

NEN-EN 1176 is verdeeld in een eerste deel met algemene veiligheidseisen en opvolgende delen met specifieke aanvullende eisen voor verschillende typen speeltoestellen zoals glijbanen, schommels en wiptoestellen. In NEN-EN 1177 staan eisen voor bodemoppervlakken. De delen zijn afzonderlijk verkrijgbaar in de normshop, of als pakket via NENConnect.

Brandveiligheid indoor speelgelegenheden
De brandweer, veiligheid.nl en de NVWA hebben gezamenlijk een lijst gemaakt 40 vragen & antwoorden / voor beheerders en medewerkers van indoor speelgelegenheden

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie Speeltoestellen.

Programma

De commissie heeft onderstaande taken en verantwoordelijkheden:

 • Het volgen van normalisatiewerk op het gebied van Speeltoestellen op Europees (CEN) en internationaal (ISO) niveau. De commissie zorgt voor afstemming van haar werkzaamheden met de achterban en andere commissies en organisaties die aan gerelateerde onderwerpen werken;
 • Het geven van commentaar en stemmen op normen/stemstukken;
 • Organiseren van een halfjaarlijkse vergadering waarin de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van normen voor speeltoestellen worden besproken;
 • De gelegenheid geven aan MKB, grote ondernemingen, overheid en belangenorganisaties om deel uit te maken van het Europese normalisatiewerk op het gebied van speeltoestellen, en deze zodoende benaderen en uitnodigen voor deelname;
 • 'Toetsen' van theorie aan praktijk, door behandeling van cases tijdens de halfjaarlijkse vergadering. De cases kunnen gedurende het hele jaar worden ingebracht, waarna de werkgroep ‘Case studies’ deze voorbereid voor de normcommissie.

In 2019 zal de commissie de volgende activiteiten ondernemen:

 • Organisatie van twee commissievergaderingen. De eerste zal plaatsvinden voorafgaand aan de CEN/TC136/SC 1 vergadering in het voorjaar van 2019;
 • Actief nieuwe vertegenwoordigers van alle betrokken partijen blijven benaderen om deel te nemen aan het (nieuwe) normalisatiewerk;
 • Publiciteit: een artikel over speeltoestellen schrijven voor de elektronische nieuwsbrief van NEN en het NEN Magazine, n.a.v. een relevante ontwikkeling;
 • Inventarisering van behoefte Nederlandse stakeholders naar nationale normalisering met betrekking tot ‘natuurlijk spelen’.

Europese normalisatie: CEN

In 2019 zal de commissie de volgende activiteiten ondernemen:

 • Het inbrengen van nieuwe Nederlandse normalisatie initiatieven en interpretatie vraagstukken op Europees (CEN) niveau en de algemene coördinatie en sturing van het normalisatieprogramma;
 • Het benoemen van commissieleden als experts voor Europese (werk)groepen. Op deze manier kan Nederland efficiënter (het ontwikkelen van) Europese normen beïnvloeden;
 • Het bijwonen van de vergadering van CEN/TC 136/SC 1.

Internationale normalisatie: ISO

In 2019 zal de commissie de volgende activiteiten ondernemen:

 • Het inbrengen van nieuwe Nederlandse initiatieven op internationaal (ISO) niveau en de algemene coördinatie en sturing van het normalisatieprogramma;
 • Het bijwonen van de vergadering van ISO/TC 83 - waar nodig geacht.
Als u regelmatig in aanraking komt met speeltoestellen, zult u zich soms afvragen hoe de normen toegepast moeten worden. Of u vraagt zich af of een incident voorkomen had kunnen worden door een aanpassing van de norm. U kunt dan een melding maken van een casus of een interpretatieverzoek indienen via de website. De normcommissie buigt zich twee keer per jaar over de ingekomen vraagstukken en koppelt de uitkomsten terug.

Melding maken? Wilt u een casus melden of een interpretatieverzoek indienen? Vul dan onderstaand de gegevens in:

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem contact op met Jikke Voerman.

afc@nen.nl

(015) 2 690 581

Deelnemers zijn onder andere:Normen voor veilige speeltoestellen

Volgens de Nederlandse wet (het warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen, WAS) moeten alle speeltoestellen in de openbare ruimte veilig zijn. Speeltoestellen moeten daarom zo ontworpen worden dat het risico van het spelen op het toestel duidelijk is voor het kind. Het beoogde niveau van veiligheid staat beschreven in Nederlands-Europese normen. Meer informatie over normen voor veilige speeltoestellen >>

NEN Connect: alle normen voor speeltoestellen in één pakket

Het NEN Connect pakket Veilige Speeltoestellen bevat de nieuwste normen over speeltoestellen die in november 2017 gepubliceerd worden. Met dit pakket heeft u alle normen overzichtelijk in één pakket.