Commission

Leertechnologieën

381036

Leertechnologieën
Het bieden van een platform voor leertechnologie-standaardisatie-activiteiten in Nederland.

Normen zijn van groot belang om het werken met leertechnologieën tot een succes te maken. Door normen te gebruiken kunnen producten van verschillende producenten gekoppeld worden. Zo kunnen leerinhouden die op verschillende systemen zijn gefabriceerd worden uitgewisseld. Ook zegt het iets over de kwaliteit van een product als het aan (inter)nationale normen voldoet. Dat normen van belang zijn wordt door steeds meer partijen onderkend.

> Lees meer over NTA 2035:2011 - E-portfolio NL
> Nieuwsbrieven Leertechnologieën
> Gepubliceerde normen en normen in ontwikkeling
> Openbare informatie "Leertechnologieën"

In het commissieplan vindt u het plan van deze normcommissie.

De belangrijkste activiteiten van NC 381036 zijn:

  • actieve participatie in ISO/IEC JTC 1/SC 36 en CEN/TC 353
  • de implementatie van mondiale normen in Nederland; ISO/PC 236, ISO/PC 236 WG1, ISO/PC 236 WG2, ISO/PC WG3 en ISO/TC 258
  • het geven van technische adviezen binnen het werkgebied van de commissie

Internationaal en nationaal poogt men steeds meer de verschillende fasen uit iemands leerloopbaan naadloos in elkaar te laten overgaan, inclusief de overstap naar en overgangen binnen het werkzame leven. Van formeel lerende in het primair, later secundair en eventueel tertiair onderwijs naar de levenslang lerende burger, die gedurende zijn of haar professionele loopbaan leren en werken steeds meer met elkaar verbindt en zal moeten verbinden. Het besef dringt door dat normen een essentiële ingrediënt zijn in de mix van beleidsmaatregelen en instrumenten die ingezet moeten worden om het ideaal van naadloze aaneenschakeling te realiseren. Het gaat hier om allerlei normen, vooral die welke te maken hebben met portfolio’s van lerenden, maar ook om normen voor de gegevensuitwisseling over leerlingen tussen scholen onderling, tussen scholen en bedrijven en tussen scholen en overheidsinstellingen. Normalisatie kan hier grote economische besparingen opleveren, kan bijdragen aan een efficiënter werkende arbeidsmarkt en zo de concurrentiepositie van Nederland positief beïnvloeden, maar dit is tegelijkertijd lastig te realiseren juist vanwege het grote aantal en de diversiteit van de spelers. De commissie heeft al eerder de portfolionorm NTA 2035, E-portfolio NL in beheer genomen. Dit jaar is een nieuwe versie van de NTA verschenen.

In de toekomst zijn ontwikkelingen te verwachten rond Leermanagementsystemen, waarin normeringsinitiatieven op het gebied van content (metadatering, navigatie door content), leerlingregistratie (portfolio’s, leerlingvolgsystemen) en competentieassessment (EVCs, QTI) en het organiseren van leerkansen over schoolorganisaties of bedrijven heen een rol spelen. De commissie zal hierin niet zelf initiatieven ontplooien, maar internationale initiatieven volgen, zowel in het landenmodel (CEN, ISO/IEC) als het expertmodel (IMS-Educause, IEEE).
Gerelateerd

Recently Viewed

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Jolien van Zetten

  

 

kid@nen.nl

(015) 2 690 200Commissieleden