Commission

Oud Informatie- en archiefmanagement

38004611

Oud Informatie- en archiefmanagement
Iedere organisatie is gebaat bij duidelijke afspraken rond (digitale) archivering. Wet- en regelgeving bieden slechts ruime kaders, en jurisprudentie is nog nauwelijks beschikbaar.

Hoewel er veel ervaring aanwezig is, bestaat er nog geen samenhangend kader voor archiefvorming en -beheer. Zeker met het oog op ontwikkelingen als e-commerce en de elektronische overheid, is een dergelijk kader wenselijk. De Nederlandse normcommissie Informatie- en archiefmanagement wil in deze leemte voorzien.
Centraal staat dat de organisatie verantwoordelijk is voor de adequate inrichting van de informatie-huishouding op basis van haar taken. De relatie tussen de inrichting van werkprocessen en het bijbehorende informatiemanagement is erop gericht organisaties in staat te stellen haar taken goed uit te voeren, verantwoording te kunnen afleggen en met haar omgeving te kunnen communiceren.

Binnen het werkgebied van de commissie zijn inmiddels een groot aantal normen gepubliceerd. Bijgevoegd overzicht geeft de belangrijkste normen die onder de normcommissie vallen schematisch weer.

De drie belangrijkste taken van de commissie zijn:

  • Het volgen van de ontwikkelingen in de internationale commissie ISO/TC46/SC11 en van normen die van belang zijn voor deze SC zoals NEN-ISO 9001 'Kwaliteitsmanagementsystemen' en NEN-ISO/IEC 27001 'Managementsystemen voor informatiebeveiliging'
  • Het ontwikkelen van praktische richtlijnen en standaarden voor Nederland al dan niet gebaseerd op internationale normen in onderlinge samenhang en bruikbaarheid
  • Bekendheid geven aan normen door het actief benaderen van andere partijen, indien nodig door middel van presentaties en artikelen

> Openbare informatie ISO Archives/records management
> Records management in the digital age
> The ISO/TC 46/SC 11 home page latest news item - Records management workshop in Kenya
> Plaat overzicht NEN en ISO normen 2017-12-01
> ISO/TR 21946:2018 Appraisal for managing records, wat staat hierin?

In het commissieplan vindt u het plan van deze normcommissie.

  • actieve participatie in ISO/TC46/SC11
  • de implementatie van mondiale normen in Nederland
  • het geven van technische adviezen binnen het werkgebied van de commissie


Overzicht van NEN- en ISO-normen voor archiefbeheer die vallen onder de NEN-commissie 38004611 'Informatie-en archiefmanagement'. Voor een beter leesbaar schema klikt u op het plaatje. Er komt een melding dat u het document kunt openen of downloaden.

Recently Viewed

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Eline Elstgeest

 

 

(015) 2 690 200

kid@nen.nl