Gasinfrastructuur inzetten voor de energietransitie

Expert aan het woord: Ronald Velthuizen

Expert aan het woord: Ronald Velthuizen

Interview met Ronald Velthuizen, Senior Adviseur Energietransitie bij de Gasunie

'We gaan van het gas af', het is een veelgehoorde uitspraak. En inderdaad wordt de winning uit het Groningse aardgasveld versneld afgebouwd. Worden daarmee de leidingen en installaties waarmee de Gasunie decennialang het Groningse aardgas transporteerde overbodig? Ronald Velthuizen, Senior Adviseur Energietransitie bij de Gasunie, denkt van niet. 'Er ligt voor miljarden euro's aan energie-infrastructuur in de grond. Het zou jammer en ook onverstandig zijn om dat af te danken. En juist in het kader van de energietransitie liggen er kansen om het netwerk nuttig te blijven gebruiken. Er blijft een grote behoefte aan transport en opslag van energie in de vorm van moleculen. Dat worden wel in toenemende mate "groene gasmoleculen", zoals waterstof en groen gas. We blijven dus gas transporteren, maar dat gas zal steeds groener worden.'


Bovendien zal aardgas ook tijdens de transitie - en waarschijnlijk zelfs daarna - nodig blijven, vooral om pieken in het verbruik op te vangen. Daarnaast kan aardgas kolen vervangen in de elektriciteitsopwekking, dat levert veel CO2-reductie op. Ook is er een verdringing van stookolie en diesel door vloeibaar gas (LNG) gaande, bijvoorbeeld in de scheepvaart. Dat scheelt enorm veel uitstoot en is stiller. Op termijn kun je met bio-LNG de transportsector verder verduurzamen. Aardgas maakt op zijn beurt weer plaats voor betere, duurzame alternatieven, dat zien we nu in nieuwbouwwijken al gebeuren. Wij verwachten dat we in 2030 op ongeveer 80 procent van het huidige aardgas verbruik zitten. Daarna zal het aandeel aardgas in de energiemix in versneld tempo terug gaan lopen.

Er ligt voor miljarden euro's aan energie-infrastructuur in de grond. Het zou jammer en ook onverstandig zijn om dat af te danken.

Biogas en waterstof

Vooral de eerste jaren zal er dus nog heel wat aardgas door de buizen van Gasunie stromen. Maar ook als we verder kijken, kunnen de leidingen nog goed van pas komen. Velthuizen: 'Gebruik van biogas is in opkomst, maar wellicht nog grotere mogelijkheden zie ik op termijn voor waterstof. Dat staat nu nog in de kinderschoenen, maar voordat de productie volledig op peil is, kunnen we het gedeeltelijk bijmengen bij het aard- of biogas.'Op dit moment dekt elektriciteit minder dan 20 procent van onze totale energievoorziening. Gasunie en Tennet schatten in dat in 2050 maximaal de helft van de benodigde energie via duurzaam opgewekte stroom geleverd kan worden. De andere helft zal dus ergens anders vandaan moeten komen en duurzame gassen zullen daar een essentiële rol in gaan spelen.

Werk aan de winkel voor normontwikkelaars

Het veranderende gebruik van de gasbuizen betekent werk aan de winkel voor normontwikkelaars. Velthuizen is bij diverse overlegstructuren betrokken. 'We moeten, naast het ontwikkelen van nieuwe normen, alle normen die al voor het netwerk zijn ontwikkeld opnieuw onder de loep nemen. Zo is waterstof vluchtiger dan aardgas, wat hogere eisen stelt aan de afsluiters in de leidingen. En in biogas dat uit huisvuil wordt gewonnen kunnen allerlei stoffen zitten die schadelijk zijn voor het netwerk en zelfs voor de gebruiker. Ook het meten van de hoeveelheid energie op een eenduidige manier is een punt van aandacht. Technisch is het allemaal mogelijk, maar je moet het wel goed in kaart brengen en er passende actie op ondernemen. Normen spelen daarbij een sleutelrol.'

Normontwikkeling gaat niet alleen over inhoudelijke of technische afspraken, er is ook behoefte aan procesnormen merkt Velthuizen. 'Door de energietransitie wordt er nu veel meer dan voorheen samengewerkt en afgestemd tussen partijen op verschillende terreinen. Dat vraagt om passende procesnormen. Bij dit alles moet je ervoor zorgen dat normen niet belemmerend werken in dit speelveld vol innovatie maar dat ze daar juist het pad voor effenen. En dat lukt volgens mij heel aardig!'Normen moeten niet belemmerend werken in dit speelveld vol innovatie maar daar juist het pad voor effenen.

Voordelen van de ontwikkeling van normen

Normontwikkeling zorgt voor een gelijk speelveld voor marktpartijen en zorgt voor heldere grenzen op terreinen met maatschappelijke betekenis zoals veiligheid. Dat maakt het werk voor vergunningverleners een stuk eenvoudiger. Bovendien geeft het duidelijkheid voor mensen met innovatieve plannen en investeerders. Ze moeten in de beginfase wel ruim worden ingekaderd om niet belemmerend te werken.

Kansen voor de ontwikkeling van normen

Wij zien grote mogelijkheden voor waterstof als belangrijke energiedrager. Dat kan met ons aangepaste netwerk efficiënt vervoerd worden. Het tijdig ontwikkelen van normen kan belemmeringen wegnemen en de benodigde opschaling faciliteren.

Lees op nen.nl/energietransitie aan welke afspraken wordt gewerkt en wat het belang is van normontwikkeling.

Ook interessant voor u?

Podcast

Beluister de podcast over waterstof-productie


Beluister de podcast over power-to-gasAfspraken noodzakelijk voor waterstof als energiedrager

Zonnecellen en windenergie wekken groene energie op. Iedereen kent het, spreekt erover en neemt initiatieven. Waterstof is echter nog minder bekend, maar kan een belangrijke rol gaan innemen in het energiesysteem. Het kent vele toepassingen. Het kan ingezet worden in de industrie, in de mobiliteitssector, maar ook in de gebouwde omgeving.

Lees het artikel

Meepraten & contact

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie en bent u benieuwd naar de aansluiting op normontwikkeling of wilt u uw steentje bijdragen en normcommissielid worden? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Remco Perotti

Remco Perotti

Remco Perotti is coördinator van het speerpunt Energietransitie. Voor meer informatie over Energietransitie kunt u contact opnemen via 015 2 690 326.

Of stuur een e-mail