NEN Connect

PGS-pakketten (only in Dutch)

De Publicatiereeks Gevaarlijkestoffen, PGS, is een handreiking voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken en voor overheden die zijn belast met de vergunning- verlening en het toezicht op deze bedrijven.

Op basis van de actuele stand der techniek wordt een overzicht gegeven van voorschriften, eisen, criteria en voor- waarden, die kunnen worden toegepast bij vergunningverlening, het opstellen van algemene regels en het toezicht op deze bedrijven.

In de publicatiereeks wordt zoveel mogelijk op integrale wijze aandacht besteed aan arbeidsveiligheid, milieuveiligheid, de transportveiligheid en de brandveiligheid.

In de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen worden regelmatig normen genoemd. Wij hebben voor u van de genoemde normen per PGS een NEN Connect pakket samengesteld.

-------------------------------------------------------------------------------

Noot:

  • Alle pakketten zijn inclusief de originele PGS.
  • Raadpleeg altijd www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl, bekijk hier of u de laatste juiste versie van uw PGS heeft.
  • Bestelt u een papieren versie van de PGS via NEN, wordt deze in zwart/wit geleverd.
  • Sommige normen hebben de status 'ingetrokken', maar blijven in het pakket tot de programmaraad besluit de nieuwe normen over te nemen in de PGS.
  • Deze pakketten worden niet automatisch geupdate.

Kies uw pakket

PGS 7 Brandveiligheid van gebouwen - Beoordelingsmethode van rook- en warmteafvoerinstallaties (tot 10 medewerkers)

Bekijk de inhoud (6 normen)

€ 237,- p.j.

Bestellen

PGS 7 geeft richtlijnen voor de opslag van vaste minerale anorganische meststoffen. Belangrijke wijziging ten opzichte van de eerdere publicatie is dat de indeling van vaste minerale anorganische meststoffen is gebaseerd op de UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations (2005)

PGS 7
Opslag van vaste minerale anorganische meststoffen - Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid
NEN 3140
Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning
NEN 1010
Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
NEN 6063
Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken
NEN 6064
Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen
NEN 6068
Correctieblad: Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten
NEN 6093
Brandveiligheid van gebouwen - Beoordelingsmethode van rook- en warmteafvoerinstallaties

PGS 8 Organische peroxiden: Opslag - Richtlijn voor de arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige opslag van organische peroxiden (tot 10 medewerkers)

Bekijk de inhoud (15 normen)

€ 782,- p.j.

Bestellen

PGS 8 gaat in op de gevaareigenschappen en classificatie van organische peroxiden en geeft richtlijnen en eisen voor een veilige opslag en het beperken van eventuele effecten.

PGS 8
Organische peroxiden: Opslag - Richtlijn voor de arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige opslag van organische peroxiden
NEN-EN 671-1:2012 en
Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel 1: Brandslanghaspels met vormvaste slang
NEN-EN 671-1:2012 en
Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel 2: Brandslangsystemen met plat-oprolbare slang
NEN-EN 671-3:2009 nl
Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel 3: Onderhoud van brandslanghaspels met vormvaste slang en brandslangsystemen met plat-oprolbare slang
NEN 2535:2009+2010
Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen
NEN 2559:2001
Onderhoud van draagbare blustoestellen
NEN 6064:1991
Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen
NEN 6068:2008+C1:2011
Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten
NEN 6069:2011
Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten
NEN-EN 1992-1-2+C1:2011 nl
Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
NEN-EN 1993-1-2+C2:2011 nl
Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
NEN-EN 1995-1-2+C2:2011 nl
Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-2: Algemeen - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
NEN-EN-IEC 62305-1:2011
Bliksembeveiliging - Deel 1: Algemene principes
NEN-EN-IEC 62305-2:2012
Bliksembeveiliging - Deel 2: Risicomanagement
NEN-EN-IEC 62305-3:2012
Bliksembeveiliging - Deel 3: Fysieke schade aan objecten en letsel aan mens en dier (IEC 62305-3:2010,MOD)
NEN-EN-IEC 62305-4:2012
Bliksembeveiliging - Deel 4: Elektrische en elektronische systemen in objecten

PGS 9 Vloeibare zuurstof: opslag (0,45-100 m3) (tot 10 medewerkers)

Bekijk de inhoud (9 normen)

€ 258,- p.j.

Bestellen

De oorspronkelijke CPR 5 richtlijn is in 2005 zonder wijziging omgezet naar PGS 9. Deze richtlijn bevat de voorwaarden, welke aan het bewaren van vloeibare zuurstof in een reservoir gesteld kunnen worden. Deze richtlijn is ook van toepassing op verplaatsbare of wisseltanks, welke langer dan 24 uur opgesteld of in opslag gehouden worden.

PGS 9
Vloeibare zuurstof: opslag (0,45-100 m3)
NEN 1010:2007+C1:2008
Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
NEN 3881:1975
Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen
NEN 3011:2004
Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte
NEN 3884:1978
Bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen
NEN 3882:1975
Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken uitsluitend onder inwerking van vliegvuur
NEN 3885:1982
Bepaling van de brandwerendheid van deur-, luik- en raamconstructies van gebouwen
NEN 3891:1971
Richtlijnen brandbeveiliging van gebouwen - Deel 1: Algemeen gedeelte
NEN 1076:1963
Onbrandbaarheid, vlamuitbreiding, bijdrage tot vlamoverslag en ontvlambaarheid van bouwmaterialen - Brandwerendheid van bouwconstructies - Methoden van onderzoek
NEN 3258:1972 (Compleet)
Afdichtende pijpschroefdraad

PGS 12 Ammoniak: opslag en verlading (tot 10 medewerkers)

Bekijk de inhoud (7 normen)

€ 141,- p.j.

Bestellen

De oorspronkelijke CPR 13-1 richtlijn is in 2005 zonder wijziging omgezet naar PGS 12. De publicatie gaat in op de gevaar eigenschappen van Ammoniak en geeft richtlijnen en eisen voor een veilige opslag en verlading van Ammoniak en het beperken van eventuele effecten. 12 Ammoniak: opslag en verlading

PGS 12
Ammoniak: opslag en verlading
NPR 1014:2009
Bliksembeveiliging - Leidraad bij de NEN-EN-IEC 62305 reeks
NEN 2559:2001
Onderhoud van draagbare blustoestellen
NEN 6069:2011
Bepaling van de vuurbelasting
NEN-EN-ISO 5771:1996
Rubberslangen en -slangassemblages voor het overbrengen van watervrije ammoniak - Specificatie
NEN-EN 3-4:1996
Brandbestrijding - Draagbare blustoestellen - Deel 4 - Vullingen en minimumblusvermogen
NPR 7910-1:2010+C1:2012 nl
Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar - Deel 1: Gasexplosiegevaar, gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-10-1:2009

PGS 13 Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (tot 10 medewerkers)

Bekijk de inhoud (14 normen)

€ 578,- p.j.

Bestellen

Deze Publicatie geeft richtlijnen voor de toepassing van ammoniak als koudemiddel voor koelinstallaties en warmtepompen. Print Mail Share De richtlijn volgt zo veel mogelijk de Europese norm op dit gebied, namelijk de EN 378:2008, getiteld ‘Koelsystemen en warmtepompen – Veiligheid- en milieueisen’. Deel 2 van EN 378:2008 ondersteunt de essentiële veiligheidseisen uit de Europese Richtlijn voor Drukapparatuur (PED) en de Nederlandse implementatie daarvan in het Warenwetbesluit drukapparatuur.

PGS 13
Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen
NEN-EN 378-1:2008+A2:2012
Koelsystemen en warmtepompen - Veiligheids- en milieu-eisen - Deel 1: Basiseisen, definities, classificatie en selectiecriteria
NEN-EN 378-2:2008+A2:2012
Koelsystemen en warmtepompen - Veiligheids- en milieu-eisen - Deel 2: Ontwerp, constructie, beproeven, merken en documentatie
NEN-EN 378-3:2008+A1:2012
Koelsystemen en warmtepompen - Veiligheids- en milieu-eisen - Deel 3: Installatieplaats en persoonlijke bescherming
NEN 1010:2007+C1:2008/A1:2011+C1:2011 nl
Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
NEN 2559:2001
Onderhoud van draagbare blustoestellen
NEN 3082:1958
Telecommunicatie - Telegrafie, Telefonie en Signalering - Montagedraad Geleiders: 0,5 en 0,6 mm - Isolatie: email, textielomspinning, lak
NEN 6068:2008+C1:2011
Correctieblad: Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten
NEN-EN 12284:2003 nl
Koelsystemen en warmtepompen - Afsluiters - Eisen, beproevingen en merken
NEN-EN 13136:2001 nl
Koelsystemen en warmtepompen - Overdrukbeveiligingen en hun bijbehorende leidingen - Berekeningsmethode
NEN-EN 13313:2010 en
Koelsystemen en warmtepompen - Bekwaamheid van personeel
NEN-EN-IEC 60335-2-24:2010 en
Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Deel 2-24: Bijzondere eisen voor koelkasten, diepvriezers en ijsbereiders
NEN-EN-IEC 60335-2-40:2003 en
Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Deel 2-40: Bijzondere eisen voor warmtepompen, luchtbehandelingstoestellen en ontvochtigers
NEN-EN-IEC 60335-2-89:2010 en
Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-89: Bijzondere eisen voor commerciële diepvriestoestellen met ingebouwde of gescheiden opgestelde koeleenheden
NPR 7910-1:2010+C1:2012 nl
Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar - Deel 1: Gasexplosiegevaar, gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-10-1:2009

PGS 14 Handboek brandbestrijdingssystemen (tot 10 medewerkers)

Bekijk de inhoud (2 normen)

€ 50,- p.j.

Bestellen

Deze publicatie heeft tot doel de grote hoeveelheid aan kenmerken van de verschillende brandbestrijdingssystemen toegankelijker en beter hanteerbaar te maken, met name de gedeelten met betrekking tot blusinstallaties.

PGS 13
Handboek brandbestrijdingssystemen
NEN 6081:1995 nl
Brandveiligheid van gebouwen - Functionele eisen
NEN 2535:2009+C1:2010 nl
Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen

PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (tot 10 medewerkers)

Bekijk de inhoud (27 normen)

€ 811,- p.j.

Bestellen

In deze publicatie zijn de regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Print Mail Share Voor de bepaling van het vereiste beschermingsniveau is uitgegaan van de huidige stand der techniek die geldt voor de bouwkundige uitvoering van opslagvoorzieningen, brandbestrijdingssystemen en arbeidsmiddelen.

PGS 15
Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
NEN 1078:2004
Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen - Nieuwbouw
NEN-EN 1089-3:2011
Verplaatsbare gasflessen - Identificatie van gasflessen (exclusief LPG) - Deel 3: Kleurcodering
NEN-EN 1838:1999
Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting
NEN-EN 1992-2+c1:2011 + NB:2011
Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Betonnen bruggen - Regels voor ontwerp, berekening en detaillering
NEN-EN 1993-2+C1:2011 + NB:2011 nl
Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 2: Stalen bruggen
NEN-EN 1994-2+C1:2011 nl + NB:2011
Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 2: Algemene regels en regels voor bruggen
NEN-EN 1995-2:2005 nl + NB 2011
Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 2: Bruggen
NEN-EN 1996-2+C1:2011 nl + NB:2011
Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - Deel 2: Ontwerp, materiaalkeuze en uitvoering van constructies van metselwerk
NEN-EN 1999-1-2+C1:2011 nl + NB:2011
Eurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-2: Ontwerp en berekening van constructies bij brand
NEN 2535:2009+C1:2010 nl
Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen
NEN 2678:1988 nl
Losse kasten voor de opslag van brandbare vloeistoffen - Algemene eisen en beproevingsmethode ten aanzien van het brandgedrag
NEN 3011:2004
Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte
NEN 5056:2011 nl
Niet-verrijdbare stalen opslagsystemen - Verstelbare palletstellingsystemen - Technische grondslagen voor het ontwerp - Afwijkingen van en aanvullingen op NEN-EN 15512:2009
NEN 6063:2008
Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken
NEN 6064:1991
Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen
NEN 6068:2008+C1:2011
Correctieblad: Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten
NEN 6069:2011
Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten
NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009 en
Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag
NEN-EN 14384:2005 en
Brandkranen
NEN-EN 14470-1:2004 en
Brandveiligheidsopslagkasten - Deel 1: Veiligheidsopslagkasten voor brandbare vloeistoffen
NEN-EN 14470-2:2006 en
Brandveiligheidsopslagkasten - Deel 2: Veiligheidsopslagkasten voor gasflessen onder druk
NEN-EN 15512:2009 en
Stalen opslagsystemen - Verstelbare pallet stellingsystemen - Principes voor constructief ontwerpen
NEN-EN 15620:2008 en
Thermisch spuiten - Aanbevelingen voor bouwontwerp van componenten van thermisch gespoten deklagen
NEN-EN 15629:2008 en
Afgeleide producten van steenkoolpyrolyse - Terminologie
NEN-EN 15635:2008 en
Niet-verrijdbare stalen opslagsystemen - Gebruik en onderhoud van magazijnstellingen
NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012 en
Conformiteitsbeoordeling - Algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren

PGS 16 LPG: Afleverinstallaties (tot 10 medewerkers)

Bekijk de inhoud (31 normen)

€ 1467,- p.j.

Bestellen

In PGS 16 zijn regels opgenomen voor LPG afleverinstallaties waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. In deze publicatie zijn nieuwe ontwikkelingen, zoals het Heavy-Duty afleveren verwerkt. Print Mail Share In deze publicatie zijn nieuwe ontwikkelingen, zoals het Heavy-Duty afleveren verwerkt. De richtlijn is nu ook van toepassing op bedrijfsinstallaties waar de doorzet meer dan 50m3/jaar bedraagt.

PGS 16
LPG: Afleverinstallaties
NPR 7910-1:2010+C1:2012 nl
Gevarenzone-indeling met betrekking tot ontploffingsgevaar - Deel 1: Gasontploffingsgevaar, gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-10
NPR 2578:2007 nl
Beheer en onderhoud van LPG-, propaan- en butaaninstallaties
NPR 2577:2006 nl
Mobiele verwarmingssystemen - Eisen voor de installatie van LPG-systemen voor gebruik in vrijetijdsvoertuigen, caravans, bakwagens en andere voertuigen
NEN-EN 1762:2003 en
Rubberslangen en slangsamenstellen voor LPG (vloeibaar of gasvormig) en aardgas tot 25 bar (2,5 MPa) - Specificatie
NEN-EN 1763-1:2001
Buizen, slangen en assemblages van rubber en kunststof voor gebruik met commerciële propaan, commerciële butaan en hun mengsels in de dampfase - Deel 1: Eisen voor buizen en slangen van rubber en kunststof
NEN-EN 1763-2:2005 2e Ontw
Flexibele slangen, buizen en assemblages voor gebruik met propaan en butaan in de dampfase - Deel 2: Eisen voor aansluitingen, koppelingen en assemblages
NEN-EN 1949:2011 en
Eisen voor de installatie van LPG-systemen voor huishoudelijk gebruik in vrijetijdsvoertuigen en voor verblijf in andere voertuigen
NEN 2559:2001
Onderhoud van draagbare blustoestellen
NEN 1010:2007+C1:2008
Veiligheid laagspanningsinstallaties
NEN 3011:2004
Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte
NEN-EN 12817:2010 en
LPG-uitrusting en toebehoren - Keuring en herkeuring van opslagtanks voor LPG met een capaciteit tot en met 13 m2
NEN-EN 12819:2009 en
LPG-uitrusting en toebehoren - Keuring en herkeuring van bovengrondse opslagtanks voor LPG met een capaciteit groter dan 13 m³
NEN-EN 12954:2001 en
Kathodische bescherming van metalen constructie in de grond of in het water - Algemene principes en toepassing van pijpleidingen
NEN-EN 13509:2003 en
Meettechnieken van kathodische bescherming
NEN-EN 13636:2004 en
Kathodische bescherming van ondergrondse metalen tanks en daarmede verbonden pijpleidingen
NEN-EN 13760:2003 en
LPG vulsysteem voor wegvoertuigen voor licht en zwaar belaste voertuigen - Inspuitstuk, beproevingseisen en afmetingen
NEN-EN 14678-1:2006+A1:2009 nl
LPG-uitrusting en toebehoren - Constructie en prestaties van LPG-uitrusting voor pompstations voor automobielen - Deel 1: Tankzuilen
NEN-EN 14678-2:2007+A1:2012 en
LPG materieel en toebehoren - Materieel voor LPG pompstations voor automobielen - Deel 2: Onderdelen anders dan verdelers, en installatie eisen
NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012 en
Algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren
NEN-EN-IEC 60079-10-1:2009 nl
Explosieve atmosferen - Deel 10-1: Classificatie van gebieden - Explosieve gasatmosferen
NEN-EN-IEC 60079-10-2:2009 nl
Explosieve atmosferen - Deel 10-2: Classificatie van gebieden - Explosieve stofatmosferen
NEN-EN-IEC 60079-14:2008 nl
Explosieve atmosferen - Deel 14: Ontwerp, keuze en opstelling van elektrische installaties
NEN-EN-IEC 60947-3:2009 en A1
Laagspanningsschakelaars - Deel 3: Schakelaars, scheiders, gecombineerde eenheden van schakelaars/scheiders en smeltveiligheden
NEN-EN-IEC 62305-1:2011 nl
Bliksembeveiliging - Deel 1: Algemene principes
NEN-EN-IEC 62305-2:2012 en
Bliksembeveiliging - Deel 2: Risicomanagement
NEN-EN-IEC 62305-3:2011 en
Bliksembeveiliging - Deel 3: Fysieke schade aan objecten en letsel aan mens en dier
NEN-EN-IEC 62305-4:2011 en
Bliksembeveiliging - Deel 4: Elektrische en elektronische systemen in objecten
NEN 6065:1991 nl
Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaal(combinaties)
NPR 1014:2009
Bliksembeveiliging - Leidraad bij de NEN-EN-IEC 62305 reeks
NEN-EN 15001-1:2009 nl
Gasinfrastructuur - Gasinstallatieleidingen met bedrijfsdrukken groter dan 0,5 bar voor industriële en groter dan 5 bar voor industriële en niet-industriële gasinstallaties - Deel 1: Gedetailleerde functionele eisen voor ontwerp, materialen, constructie, inspectie en beproeving
NEN-EN 15001-2:2008 nl
Gasinfrastructuur - Gasinstallatieleidingen met bedrijfsdrukken groter dan 0,5 bar voor industriële en groter dan 5 bar voor industriële en niet-industriële gasinstallaties - Deel 2: Gedetailleerde functionele eisen voor inbedrijfstelling, bedrijfsvoering en onderhoud

PGS 18 LPG: distributiedepots voor LPG (tot 10 medewerkers)

Bekijk de inhoud (19 normen)

€ 374,- p.j.

Bestellen

De oorspronkelijke CPR 8-3 richtlijn is 2005 zonder wijziging omgezet in PGS 18. Deze publicatie gaat in op de gevaaraspecten van LPG en geeft voorschriften en maatregelen voor een veilige inrichting en beheer van distributiedepots en reservoirs. Print Mail Share De inhoud van de huidige publicatie is verouderd als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving en inzichten rond de stand der techniek.

PGS 18
LPG: distributiedepots voor LPG
NEN 3891:1971
Richtlijnen brandbeveiliging van gebouwen - Deel 1: Algemeen gedeelte
NEN 1010:2007+C1:2008/A1:2011+C1:2011 nl
Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
NEN 3410:1987 nl
Veiligheidsbepalingen voor hoog- en laagspanningsinstallaties in ruimten met gasontploffingsgevaar
NEN 1014:1992 nl
Bliksembeveiliging (vervaldatum 2009-02-01)
NEN 3374:1971 nl
Brandweermaterieel - Watervoerende armaturen
NEN 6901:1976 nl
Voorbehandeling voor het bekleden van ondergronds te leggen stalen buizen en hulpstukken
NEN 6910:1983 nl
Uitwendige bekleding met (asfalt)bitumen van ondergronds te leggen stalen buizen en hulpstukken
NEN 3350:1991 nl
Stalen tanks voor de ondergrondse drukloze opslag van vloeistoffen
NEN 6905:1983 nl
Uitwendige epoxy-bekledingen van ondergronds te leggen stalen buizen en hulpstukken
NPR 6906:1983 nl
Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit stalen buizen en hulpstukken die aan de buitenzijde zijn voorzien van een epoxy-bekleding
NPR 6911:1983 nl
Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit stalen buizen en hulpstukken die aan de buitenzijde zijn voorzien van een (asfalt)bitumen bekleding
NEN 6907:1979 nl
Pijpwikkelbanden - Type A: (Asfalt)bitumenbanden
NEN 6902:1986 nl
Uitwendige bekleding met PE van ondergronds te leggen stalen buizen en hulpstukken
NPR 6903:1986 nl
Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit aan de buitenzijde met PE beklede stalen buizen en hulpstukken
NEN 6909:1980 nl
Pijpwikkelbanden - Type C: Kunststofbanden
NPR 6912:1997 nl
Kathodische bescherming van "onshore" buisleidingen en constructies van metaal

PGS 19 Propaan: opslag (tot 10 medewerkers)

Bekijk de inhoud (18 normen)

€ 1053,- p.j.

Bestellen

Deze richtlijn vervangt de eerdere PGS 19, 20 en 21, welke sterk zijn verouderd en bepalingen bevatten welke in strijd zijn met huidige wet- en regelgeving. Uitgangspunt is daarom, dat waar mogelijk de nieuwe richtlijn wordt toegepast. Print Mail Share In vergunningen op grond van de Wet milieubeheer wordt echter vaak verwezen naar (specifieke bepalingen in) PGS 19, 20 en 21 (of hun inhoudelijk identieke voorgangers CPR 11-1, 11-2 en 11-3). Daarbij is in veel gevallen aangegeven, welke uitgave van de richtlijn is bedoeld.

PGS 19
Propaan: opslag
NEN-EN-IEC 60079-10:2003 nl
Elektrisch materieel voor plaatsen waar gasontploffingsgevaar kan heersen - Deel 10: Classificatie van gevaarlijke gebieden
NPR 2578:2007 nl
Beheer en onderhoud van LPG-, propaan- en butaaninstallaties
NEN-EN 12817:2010 en
LPG-uitrusting en toebehoren - Keuring en herkeuring van opslagtanks voor LPG met een capaciteit tot en met 13 m³
NEN-EN 12818:2002 en
Keuring en herkeuring van ondergrondse opslagtanks voor LPG met een capaciteit tot en met 13 m³
NEN-EN 12819:2009 en
LPG-uitrusting en toebehoren - Keuring en herkeuring van bovengrondse opslagtanks voor LPG met een capaciteit groter dan 13 m³
NEN-EN 12820:2002 en
Keuring en herkeuring van ondergrondse opslagtanks voor LPG met een capaciteit groter dan 13 m³
NEN 6069:2005 nl
Experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten en het classificeren daarvan
NEN 6063:2008 nl
Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken
NEN 3011:2004 nl
Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte
NEN-EN-IEC 62305-1:2011 en
Bliksembeveiliging - Deel 1: Algemene principes
NEN-EN-IEC 62305-2:2012 en
Bliksembeveiliging - Deel 2: Risicomanagement
NEN-EN-IEC 62305-3:2011 en
Bliksembeveiliging - Deel 3: Fysieke schade aan objecten en letsel aan mens en dier
NEN-EN-IEC 62305-4:2011 en
Bliksembeveiliging - Deel 4: Elektrische en elektronische systemen in objecten
NPR 6091:2009 nl
Weerstand tegen brandoverslag
NEN 1010:2007+C1:2008 nl
Veiligheid laagspanningsinstallaties
NEN 6068:2008+C1:2011 nl
Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten
NEN 6090:2006 nl
Bepaling van de vuurbelasting
NEN-EN-IEC 60079-14:2008 nl
Explosieve atmosferen - Deel 14: Ontwerp, keuze en opstelling van elektrische installaties
NPR 7910-1:2010 nl
Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar - Deel 1: Gasexplosiegevaar, gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-10-1:2009

PGS 22 - Propaan: toepassing in wegenbouw- en onkruidbestrijdingsmachines (tot 10 medewerkers)

Bekijk de inhoud (10 normen)

€ 313,- p.j.

Bestellen

Deze PGS 22 heeft betrekking op bedrijfsmatige toepassing van propaan in diverse situaties, in veel gevallen buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer. De eisen uit deze richtlijn worden daarom vaak middels de arbeidsomstandighedenwetgeving, de APV of anderszins op een activiteit van toepassing verklaard.

PGS 22
Propaan: toepassing in wegenbouw- en onkruidbestrijdingsmachines
NPR 2578:2007 nl
Beheer en onderhoud van LPG-, propaan- en butaaninstallaties
NPR 7910-1:2010+C1:2012 nl
Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar - Deel 1: Gasexplosiegevaar, gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-10-1:2009
NEN 1010:2007+C1:2008
Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
NEN 3011:2004
Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte
NPR 2577:2006 nl
Mobiele verwarmingssystemen - Eisen voor de installatie van LPG-systemen voor gebruik in vrijetijdsvoertuigen, caravans, bakwagens en andere voertuigen
NEN-EN 1762:2003 en
Rubberslangen en slangsamenstellen voor LPG (vloeibaar of gasvormig) en aardgas tot 25 bar (2,5 MPa) - Specificatie
NEN-EN 1763-1:2001
NEN-EN 1763-2:2001 (2e ontw)
NEN-EN 1949:2011 en
NEN 2559:2001

PGS 23 - Propaan: vulstations van propaan- en butaanflessen (tot 10 medewerkers)

Bekijk de inhoud (19 normen)

€ 276,- p.j.

Bestellen

De oorspronkelijke CPR 11-5 richtlijn is 2005 zonder wijziging omgezet in PGS 23. Deze publicatie gaat in op de gevaaraspecten van LPG en geeft voorschriften en maatregelen voor een veilige inrichting en gebruik van vulstations, inclusief reservoirs, flessen en leidingsystemen.

PGS 23
Propaan: vulstations van propaan- en butaanflessen
NEN 2559:2001
Onderhoud van draagbare blustoestellen
NEN 3350:1991 nl
Stalen tanks voor de ondergrondse drukloze opslag van vloeistoffen
NEN 6063:2008
Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken
NEN 6066:1991 nl
Bepaling van de rookproduktie bij brand van bouwmateriaal(combinaties)
NEN 6068:2008+C1:2011 nl
Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten
NEN 6090:2006 nl
Bepaling van de vuurbelasting
NEN 6069:2011 nl
Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten
NEN 6901:1976 nl
Voorbehandeling voor het bekleden van ondergronds te leggen stalen buizen en hulpstukken
NEN 6902:1986 nl
Uitwendige bekleding met PE van ondergronds te leggen stalen buizen en hulpstukken
NPR 6903:1986 nl
Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit aan de buitenzijde met PE beklede stalen buizen en hulpstukken
NEN 6910:1983 nl
Uitwendige bekleding met (asfalt)bitumen van ondergronds te leggen stalen buizen en hulpstukken
NEN 6905:1983 nl
Uitwendige epoxy-bekledingen van ondergronds te leggen stalen buizen en hulpstukken
NPR 6906:1983 nl
Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit stalen buizen en hulpstukken die aan de buitenzijde zijn voorzien van een epoxy-bekleding
NPR 6911:1983 nl
Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit stalen buizen en hulpstukken die aan de buitenzijde zijn voorzien van een (asfalt)bitumen bekleding
NEN 6907:1979 nl
NPR 6912:1997 nl
Kathodische bescherming van "onshore" buisleidingen en constructies van metaal
NEN 7089:1990 nl

PGS 24 - Propaan: vulstations voor spuitbussen met propaan, butaan en dimetylether (tot 10 werknemers)

Bekijk de inhoud (25 normen)

€ 523,- p.j.

Bestellen

De oorspronkelijke CPR 11-6 richtlijn is in 2005 zonder wijziging omgezet in PGS 24. Deze publicatie gaat in op de gevaaraspecten van de diverse drijfgassen en geeft voorschriften voor de veilige inrichting en bedrijfsvoering van vulstations en beschrijft maatregelen voor inspectie en onderhoud.

PGS 24
Propaan: vulstations voor spuitbussen met propaan, butaan en dimetylether
NEN 2559:2001
Onderhoud van draagbare blustoestellenBouwbesluit
NEN 1010:2007+C1:2008 nl
Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
NEN 3410:1987 nl
NEN 6063:2008 nl
Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken
NEN 6065:1991 nl
Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaal(combinaties)
NEN 6066:1991 nl
Bepaling van de rookproduktie bij brand van bouwmateriaal(combinaties)
NEN 6068:2008+C1:2011 nl
Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten
NEN 6090:2006 nl
NEN 6069:2011 nl
NEN 6901:1976 nl
NEN 6902:1986 nl
NPR 6903:1986 nl
NPR 6906:1983 nl
NEN 6910:1983 nl
NEN 6905:1983 nl
NPR 6907:1983 nl
NPR 6911:1983 nl
NEN 6907:1979 nl
NPR 6912:1997 nl
NEN 7089:1990 nl
NPR 1014:2009 nl
NEN-EN 3-7:2004+A1:2007 nl
NEN 3211:1974 nl
NEN-EN 45004:1996
NPR 7910-1:2010+C1:2012 nl

PGS 25 Aardgas afleverinstallaties voor motorvoertuigen (tot 10 medewerkers)

Bekijk de inhoud (108 normen)

€ 4307,- p.j.

Bestellen

De richtlijn PGS 25 is opgesteld ter vervanging van de PGS 25 uit 2005 en PGS 27 ‘Gecomprimeerd aardgas – installaties voor het inpandig afleveren aan motorvoertuigen‘.

PGS 25
Aardgas afleverinstallaties voor motorvoertuigen
Normenlijst in pdf

PGS 28 - Vloeibare aardolieproducten: afleverinstallaties en ondergrondse opslag (tot 10 medewerkers)

Bekijk de inhoud (30 normen)

€ 1164,- p.j.

Bestellen

Deze PGS 28 gaat in op materiaal- en constructie-eisen voor de opslag van vloeibare brandstoffen en geeft voorschriften voor het gebruik en het uitvoeren van keuringen en controles.

PGS 28
Vloeibare aardolieproducten: afleverinstallaties en ondergrondse opslag
NEN-EN 2:1994 nl
NEN 1010:2007+C1:2008 nl
NEN 3410:1987 nl
NEN 3011:2004 nl
NEN-EN 206-1+A1+A2:2005 nl
NEN-EN-IEC 60079-0:2009 nl
NEN-EN-IEC 60079-10-1:2009 nl
NEN-EN-IEC 60079-10-2:2009 nl
NEN-EN 858-1:2002 en
NEN-EN 858-2:2003 en
NEN-EN 13616:2004 en
NEN-EN 13636:2004 en
NEN-EN-ISO 13736:2008 en
NEN-EN-ISO 15680:2003 en
NEN-ISO 22155:2011 en
NEN-EN-ISO 1523:2002 en
NEN 2559:2001
NEN-EN-ISO 2719:2003 en
NEN-EN-ISO 3405:2011 en
NEN 5740:2009 nl
NEN 5744:2011 nl
NEN 7067:1982 nl
NEN-EN-ISO 9377-1:2000 Ontw. en
NEN-EN-ISO 9377-2:2000 en
NEN-EN 12285-2:2005 en
NEN-EN 13341:2005+A1:2011 en
NEN-EN 3-7:2004+A1:2007 nl
NEN-EN 13160-1:2003 en
NEN-EN 13160-2:2003 en
NPR 7910-1:2010+C1:2012 nl

PGS 30 - Vloeibare aardolieproducten: buitenopslag in kleine installaties (tot 10 medewerkers)

Bekijk inhoud (23 normen)

€ 624,- p.j.

Bestellen

PGS 30 is van toepassing op de drukloze, bovengrondse opslag van vloeibare brandstoffen en/of minerale olieproducten met een vlampunt van 23°C behorende tot PGS klasse 2 t/m 4 in een of meer tanks met een opslagcapaciteit van ten hoogste 150 m3 per tank, evenals de hieraan gekoppelde afleverinstallaties voor kleinschalige aflevering.

PGS 30
Vloeibare aardolieproducten: buitenopslag in kleine installaties
NEN 6064:1991
NEN 6068:2008+C1:2011
NEN 6069:2011
NEN 3011:2004
NEN 6071:2001
NEN 6072:1991 nl
NEN 6073:1991
NEN-EN 1838:1999 nl
NEN-EN 858-1:2002 en
NEN-EN 858-2:2003 en
NEN-EN 13616:2004 en
NEN-EN 12:1994 en
NEN-EN-ISO 13736:2008 en
NEN-EN 12874:2001
NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009 en
NEN-EN-ISO 2719:2003 en
NEN 5740:2009 nl
NEN-EN 12285-2:2005 en
NEN-EN 13341:2005+A1:2011 en
NEN-EN 3-7:2004+A1:2007 nl
NEN-EN 13160-1:2003 en
NEN-EN 13160-2:2003 en
NPR 7910-1:2010+C1:2012 nl

Proefabonnement?

Wilt u de mogelijkheden en voordelen van NEN Connect kosteloos uitproberen? Dat kan met het proefabonnement NEN Connect, het online normbeheerprogramma van NEN. Met NEN Connect heeft u altijd toegang tot uw normencollectie.

Proefabonnement: Vrijblijvend en stopt automatisch
Dit proefabonnement is gratis en geldig voor een periode van 30 dagen. Het account loopt automatisch af en is geheel vrijblijvend.

Maatwerk!

Mist u normen in de pakketten, geen enkel probleem. NEN kan ook een maatwerkoplossing bieden! Hiervoor kunt u een offerte aanvragen of direct telefonisch contact opnemen met NEN Normbeheer (015) 2690 380.

Actiecode

Heeft u een proefabonnement, dan heeft u een actiecode gekregen voor 15 % korting voor het 1e jaar als u een abonnement afsluit. Vermeld deze actiecode op het aanvraagformulier bij het pakket van uw keuze!

De looptijd van een abonnement is 3 jaar.

NEN Connect: gegarandeerd up-to-date, altijd toegankelijk en eenvoudig in gebruik

De compleetheid is een voordeel van NEN Connect.

Frits van Ooteghem Senior adviseur bij woningcorporatie Woonstede in Ede

Als je bedrijf groeit, moet je iets hebben waar je op kan vertrouwen. Dat kan met NEN Connect.

Marcel de Ridder Hoofd Bedrijfsbureau bij TBK

Met NEN Connect kregen we maatwerk. Ideaal.

Edith Cremers Normbeheerder bij DEKRA en KEMA