NEN Connect

NEN Connect Activiteitenbesluit

NEN Connect Activiteitenbesluit

Speciaal voor gemeentes en provincies is NEN Connect Activiteitenbesluit beschikbaar. Dit pakket bevat de normen waar het Activiteitenbesluit naar verwijst. Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven om vervuiling van bijvoorbeeld water en bodem door bedrijven te voorkomen.

 

Dit pakket bevat circa 71 normen / publicaties:
 • ISO 5815-1 - Water - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) - Deel 1: Verdunning en enting onder toevoeging van allylthioureum
 • ISO 5815-2 - Water - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) - Deel 2: Methode voor onverdunde monsters
 • NEN 1059 - Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12186 en NEN-EN 12279 - Gasvoorzieningsystemen - Gasdrukregel- en meetstations voor transport en distributie
 • NEN 2819 - Luchtkwaliteit - Uitworp door stationaire bronnen - Monsterneming en bepaling van het gehalte aan fluoride
 • NEN 2826 - Luchtkwaliteit - Uitworp door stationaire puntbronnen - Monsterneming en bepaling van het gehalte aan gasvormig ammoniak
++Bekijk de overige normen / publicaties in dit pakket
 • NEN 5740 - Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond
 • NEN 5744 - Bodem - Monsterneming van grondwater
 • NEN 5766 - Bodem - Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek
 • NEN 6068 - Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten
 • NEN 6401 - Water - Bepaling van het halogeengehalte van vluchtige organohalogeenverbindingen (VOX)
 • NEN 6414 - Water en slib - Bepaling van de temperatuur
 • NEN 6600-1 - Water - Monsterneming - Deel 1: Afvalwater
 • NEN 6604 - Water - Bepaling van het gehalte aan ammonium, nitraat, nitriet, chloride, ortho-fosfaat, sulfaat en silicaat met een discreet analysesysteem en spectrofotometrische detectie
 • NEN 6633 - Water en (zuiverings)slib - Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (CZV)
 • NEN 6646 - Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan ammoniumstikstof en van de som van de gehalten aan ammoniumstikstof en organisch gebonden stikstof volgens Kjeldahl, door mineralisatie met seleen, met behulp van een doorstroomanalysesysteem - Ontsluiting met zwavelzuur, seleen en kaliumsulfaat
 • NEN 6676 - Afvalwater - Bepaling van met petroleumether extraheerbare organische gebonden halogenen (EOX-AW)
 • NEN 6961 - Milieu - Ontsluiting met salpeterzuur en zoutzuur (koningswater) voor de bepaling van geselecteerde elementen
 • NEN 6966 - Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en destruaten - Atomaire emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma
 • NEN-EN 858-1 - Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en benzine) - Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole
 • NEN-EN 858-2 - Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en benzine) - Deel 2: Bepaling van nominale afmeting, installatie, functionering en onderhoud
 • NEN-EN 872 - Water - Bepaling van het gehalte aan onopgeloste stoffen - Methode door filtratie over glasvezelfilters
 • NEN-EN 1483 - Water - Bepaling van kwik - Methode met atomaire-absorptiespectrometrie
 • NEN-EN 1825-1 - Vetafscheiders en slibvangputten - Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole
 • NEN-EN 1825-2 - Vetafscheiders en slibvangputten - Deel 2: Bepaling van nominale afmeting, installatie, functionering en onderhoud
 • NEN-EN 1899-1 - Water - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BODn) - Deel 1: Verdunnings- en entmethode met toevoeging van allylthioreum
 • NEN-EN 1899-2 - Waterkwaliteit - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BODn) - Deel 2: Methode voor onverdunde monsters
 • NEN-EN 1911-1 - Uitworp door stationaire bronnen - Handmatige methode voor de bepaling van HCL - Deel 1: Monsterneming van gassen
 • NEN-EN 1911-2 - Uitworp door stationaire bronnen - Handmatige methode voor de bepaling van HCI - Deel 2: Absorptie van gasvormige componenten
 • NEN-EN 1911-3 - Uitworp door stationaire bronnen - Handmatige methode voor de bepaling van HCI - Deel 3: Analyse van absorptievloeistoffen en berekening van resultaten
 • NEN-EN 12566-1 - Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties ≤ 50 IE - Deel 1: Geprefabriceerde septictanks
 • NEN-EN 12817 - LPG-uitrusting en toebehoren - Keuring en herkeuring van opslagtanks voor LPG met een capaciteit tot en met 13 m³
 • NEN-EN 13284-1 - Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van massaconcentratie van stof in lage concentraties - Deel 1: Manuele gravimetrische methode
 • NEN-EN 13284-2 - Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van massaconcentratie van stof in lage concentraties - Deel 2: Geautomatiseerde meetsystemen
 • NEN-EN 13725 - Lucht - Bepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie
 • NEN-EN 14214 - Vloeibare petroleum producten - Methylesters van vetzuren (FAME) voor dieselmotoren en stookinstallaties - Eisen en beproevingsmethoden
 • NEN-EN 14385 - Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van de totale emissie van As,CD,Cr,CO,Cu,Mn,Ni,Pb,Sb,Tl en V
 • NEN-EN 14792 - Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van massaconcentratie aan stikstofoxiden - Referentiemethode: Chemiluminescentie
 • NEN-EN-IEC 61400-2 - Windturbines - Deel 2: Ontwerp eisen van kleine windturbines
 • NEN-EN-IEC 61400-11 - Generatorsystemen voor windturbines - Deel 11: Meettechnieken voor akoestisch geluid
 • NEN-EN-ISO 2813 - Verven en vernissen - Bepaling van de glans (spiegelende reflectie) van niet-metallieke verflagen onder 20 graden, 60 graden en 85 graden
 • NEN-EN-ISO 5667-3 - Water - Monsterneming - Deel 3: Conservering en behandeling van watermonsters
 • NEN-EN-ISO 6468 - Water - Bepaling van het gehalte aan organochloor-bestrijdingsmiddelen, polychloorbifenylen en chloorbenzenen - Gaschromatografische methode na vloeistof/vloeistof- extractie
 • NEN-EN-ISO 9377-2 - Water - Bepaling van de minerale-olie-index - Deel 2: Methode met vloeistofextractie en gas-chromatografie
 • NEN-EN-ISO 10301 - Water - Bepaling van zeer vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen - Gaschromatografische methoden
 • NEN-EN-ISO 10304-2 - Water - Bepaling van opgeloste anionen met vloeistofionchromatografie - Deel 2: Bepaling van bromide, chloride, nitraat, nitriet, ortofosfaat en sulfaat in afvalwater
 • NEN-EN-ISO 11143 - Tandheelkunde - Amalgaamscheiders
 • NEN-EN-ISO 11732 - Water - Bepaling van ammonium stikstof - Methode voor doorstroomanalyse (CFA en FIA) en spectrometrische detectie
 • NEN-EN-ISO 13395 - Water - Bepaling van het stikstofgehalte in de vorm van nitriet en in de vorm van nitraat en de som van beide met doorstroomanalyse (CFA en FIA) en spectrometrische detectie
 • NEN-EN-ISO 14403-1 - Water - Bepaling van het totale gehalte aan cyanide en het gehalte aan vrij cyanide met doorstroomanalyse (FIA en CFA) - Deel 1: Methode met doorstroominjectie analyse (FIA)
 • NEN-EN-ISO 14403-2 - Water - Bepaling van het totale gehalte aan cyanide en het gehalte aan vrij cyanide met doorstroomanalyse (FIA en CFA) - Deel 2: Methode met continu doorstroomanalyse (CFA)
 • NEN-EN-ISO 15587-1 - Water - Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde elementen in water - Deel 1: Koningswater ontsluiting
 • NEN-EN-ISO 15680 - Water - Gaschromatografische bepaling van een aantal monocyclische aromatische koolwaterstoffen, naftaleen en verscheidene gechloreerde verbindingen met 'purge-and-trap' en thermische desorptie
 • NEN-EN-ISO 15681-1 - Water - Bepaling van het gehalte aan orthofosfaat en het totale gehalte aan fosfor met behulp van doorstroomanalyse (FIA en CFA) - Deel 1: Methode met een doorstroominjectiesysteem (FIA)
 • NEN-EN-ISO 15681-2 - Water - Bepaling van het gehalte aan orthofosfaat en het totale gehalte aan fosfor met behulp van doorstroomanalyse (FIA en CFA) - Deel 2: Methode met een continu doorstroomanalysesysteem (CFA)
 • NEN-EN-ISO 15682 - Water - Bepaling van het gehalte aan chloride met doorstroomanalyse (CFA en FIA) en fotometrische of potentiometrische detectie
 • NEN-EN-ISO 17294-2 - Water - Toepassing van massaspectrometrie met inductief gekoppeld plasma - Deel 2: Bepaling van geselecteerde elementen inclusief uraniumisotopen
 • NEN-EN-ISO 17993 - Water - Bepaling van 15 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in water met HPLC met fluorescentiedetectie na vloeistof-vloeistof extractie
 • NEN-EN-ISO/IEC 17020 - Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren
 • NEN-ISO 5663 - Water - Bepaling van het gehalte aan Kjeldahl-stikstof - Methode na mineralisatie met seleen
 • NEN-ISO 5813 - Water - Bepaling van het gehalte aan opgeloste zuurstof - Iodometrische methode
 • NEN-ISO 5814 - Water - Bepaling van het gehalte aan opgeloste zuurstof - Elektrochemische methode
 • NEN-ISO 10849 - Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van de concentratie aan stikstofoxiden - Prestatiekenmerken van geautomatiseerde meetsystemen
 • NEN-ISO 11083 - Water - Bepaling van chroom (VI) - Spectrometrische methode met 1,5-difenylcarbazide
 • NEN-ISO 16740 - Werkplekatmosfeer - Bepaling van van het gehalte aan zeswaardig chroom in deeltjes in lucht - Methode door ion chromatografie en spectrofotometrische metingen met gebruik van difenyl carbazide
 • NPR 2578 - Beheer en onderhoud van LPG-, propaan- en butaaninstallaties
 • NVN 11400-0 - Windturbines - Deel 0: Voorschriften voor typecertificiate - Technische eisen
 • ISO 9613-1 - Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors - Part 1: Calculation of the absorption of sound by the atmosphere
 • NEN-EN-ISO 10304-1 - Water - Bepaling van opgeloste anionen met vloeistofionchromatografie - Deel 1: Bepaling van bromide, chloride, fluoride, nitraat, nitriet, fosfaat en sulfaat
 • NEN-EN-ISO 12846 - Water - Bepaling van kwik - Methode met atomaire-absorptiespectrometrie met en zonder concentratie
 • NEN-ISO 15713 - Emissie van stationaire bronnen - Monsterneming en bepaling van het gasvormige fluoridegehalte
 • NEN-ISO 15923-1 - Waterkwaliteit - Bepaling van de ionen met een discreet analysesysteem en spectrofotometrische detectie - Deel 1: Ammonium, chloride, nitraat, nitriet, ortho-fosfaat, silicaat en sulfaat

 

NEN Connect Activiteitenbesluit biedt u alle normen, praktijkrichtlijnen genoemd in het Activiteitenbesluit.

Het is voor u als vergunningverlener of handhaver van het grootste belang om altijd op de hoogte te zijn van de laatste en actuele normen. Dan weet u meteen of de in de vergunning genoemde normen nog van toepassing zijn! Een tijdrovende klus, maar dat hoeft niet! U kunt deze normen online beschikbaar hebben, waardoor ze altijd actueel zijn. Wel zo handig! Uiteraard kunt u ze ook gemakkelijk printen. Daarnaast vindt u met de handige zoekmachine, normsamenvattingen en previews direct de juiste norm. Dit en nog veel meer is het gemak van NEN Connect online.

Voor wie?
Bent u verantwoordelijk voor het toetsen van de haalbaarheid bouwplannen? Of geeft u advies op allerlei verschillende bouwvlakken? Dan is het belangrijk dat u beschikt over alle actuele (en ingetrokken) Bouwbesluitnormen. Met NEN Connect bouwbesluit heeft u gegarandeerd de laatste versie in huis!

Mist u normen in dit pakket?
Geen enkel probleem. U kunt ook kiezen voor een collectie op maat: vraag een vrijblijvende offerte aan (Binnen 5 werkdagen in uw mailbox) of neem direct telefonisch contact opnemen met NEN Klantenservice (015) 2 690 391.

Voordelen NEN Connect Activiteitenbesluit op een rij:

 • Krijg online toegang tot circa 67 normen en publicaties
 • Inclusief normontwerpen en handige praktijkgidsen
 • Automatisch bericht bij een herziening en direct online toegang tot de herziende norm
 • Met meerdere collega’s te gebruiken

Additioneel

 • Specifieke normen en eigen documenten kunnen worden toevoegen aan abonnement
 • Attendering op andere normen mogelijk

Stelt u zich eens voor ...

U bent verantwoordelijk voor handhaven en verlenen van vergunning rondom milieu. U bent aan het werk en op een gegeven moment heeft u een norm nodig. Gelukkig heeft u al uw normen in één druk op de knop voor u, want ze zijn online beschikbaar. Dat maakt het zo eenvoudig, want uw collega’s kunnen er ook altijd bij. Bovendien zijn alle normen gemakkelijk te printen.Met de goede zoekfunctie en previews, normsamenvattingen vindt u direct de juiste norm, wat u een hoop tijd bespaart. Van de norm die u zoekt is een nieuwe versie verschenen. Dat wist u al via de handige attenderingsmail. Uiteraard staat de nieuwe norm al klaar om als pdf te downloaden. U heeft de garantie van een collectie met altijd actuele normen. Zo bent u eenvoudig up-to-date. Alle oudere/vervallen normversies zijn ook nog in te zien.
Wat een gemak!

... Het gemak van NEN Connect: hét online normbeheerprogramma.

Voordelen NEN Connect abonnement
De belangrijkste voordelen van NEN Connect op een rij:

 • Zekerheid:
  Altijd de actuele en vervallen versies van de normen in huis, ook normontwerpen, normen gegarandeerd up-to-date
 • Gemak:
  Overal toegankelijk, eenvoudig in gebruik, automatische update of een melding bij wijzigingen, één factuur per jaar, met meerdere collega’s te gebruiken, maakt het beheren van normen simpel
 • Continuïteit:
  Vervallen normversies blijven beschikbaar, direct een norm toevoegen wanneer u deze nodig heeft
 • Controle:
  Precies op de hoogte welke normen beschikbaar zijn, voorkom dubbele aankopen, beheerder en gebruikersrollen, mogelijkheid om normen van commentaar te voorzien
 • Flexibiliteit:
  norm(delen) printbaar, als pdf op laptop, tablet etc., eenvoudig abonnement uit te breiden met eigen documenten of andere normen, alleen een attendering op normen is ook mogelijk, 10% van maatwerkcollectie kan jaarlijks geruild worden

» Lees meer over NEN Connect

Wilt u precies weten hoe NEN Connect werkt?
Bent u geïnteresseerd in NEN Connect? Wij demonstreren NEN Connect graag bij u op locatie. Neem gerust contact met ons op voor het maken van een afspraak. Een demonstratie is gratis en geheel vrijblijvend.

U kunt ook naar de gratis NEN Connect workshop komen of de demonstratievideo’s bekijken.

Naast het Activiteitenbesluit zijn er nog meer Milieupakketten beschikbaar. Kies het pakket dat het beste bij u past:

Keuze uit meer dan 50 pakketten op 14 gebieden
» Bekijk alle NEN Connect pakketten per (vak)gebied

NEN Connect Linkedin-groep
Ideeën delen en discussiëren over het beheren en het gebruik van normen?
» Word lid van NEN Connect Linkedin-groep

Eerder door u bekeken

Bestellen

NEN Connect Activiteitenbesluit

1.344,00 p.j.
(1-2 gebruikers)

Bestellen

NEN Connect

Al uw normen online

 • 24/7 online beschikbaar
 • Overal bereikbaar
 • Altijd actueel
 • Flexibel abonnement

Bekijk waarom ook deze klanten kiezen voor NEN Connect

Contact NEN Klantenservice

Voor meer informatie over
NEN Connect, vrijblijvend persoonlijk advies of een demonstratie kunt u contact opnemen met NEN Klantenservice.
Wij helpen u graag verder.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl