{"count":"20", "results":[ { "image":"/upload_mm/4/6/6/402876_tankstation%20150x150_125x125.png", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Energie-Distributie/Gaat-Europese-brandstofkwaliteit-anders-worden.htm", "title":"Gaat Europese brandstofkwaliteit anders worden?", "pubdate":"03-08-2020", "lead":"Het jaar 2020 is niet enkel voor de brandstofindustrie een moment van nadenken, maar ook de Europese Commissie gebruikt het om te kijken hoe zij de wettelijke eisen aan brandstoffen toekomstbestendig kan maken. Net voor de zomer is een workshop georganiseerd waar zij de technische beoordeling van de Richtlijn Brandstofkwaliteit (Fuel Quality Directive of FQD) bespraken., Waar denken beleidsmakers en de industrie zoal aan en wat is de link met (nieuwe) brandstofnormen." }, { "image":"/upload_mm/3/c/9/401913_Project%20management%20GettyImages-1135541613_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Elektrotechniek-Nieuws/Internationale-ontwerpnormen-voor-projectmanagement-voor-commentaar-gepubliceerd.htm", "title":"Internationale ontwerpnormen voor projectmanagement voor commentaar gepubliceerd", "pubdate":"29-06-2020", "lead":"Twee conceptnormen voor project-, programma-, en portfoliomanagement zijn gepubliceerd ter commentaar. Tijdens deze publieke commentaarronde kunnen geïnteresseerden en belanghebbenden tot 13 augustus 2020 feedback leveren." }, { "image":"/upload_mm/8/5/7/401941_SCL%20Introductie%20270x150-525453773_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Arbeid-Veiligheid/Inventariseer-uw-veiligheidscultuur-met-de-Webtool-Safety-Culture-Ladder.htm", "title":"Inventariseer uw veiligheidscultuur met de Webtool Safety Culture Ladder", "pubdate":"26-06-2020", "lead":"Hoe staat het met de veiligheidscultuur van uw organisatie? NEN beheert de Safety Culture Ladder (SCL) en heeft de Webtool Safety Culture Ladder ontwikkeld. Met deze webtool kunnen bedrijven een zelfinventarisatie doen, bijvoorbeeld als een eerste nulmeting of om op een laagdrempelige manier kennis te maken met de aspecten van de SCL. De zelfinventarisatie kan ook uitgevoerd worden als onderdeel van een certificatietraject. " }, { "image":"/upload_mm/0/0/b/401909_Trampolinepark%20GettyImages-837765278_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Consumentenzaken/Publicatie-Nederlandse-Technische-Afspraak-Veiligheid-van-indoor-trampolineparken.htm", "title":"Publicatie Nederlandse Technische Afspraak ‘Veiligheid van indoor trampolineparken’", "pubdate":"25-06-2020", "lead":"Onlangs is de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8121 ‘Veiligheid van indoor trampolineparken’ gepubliceerd. Dit document bevat richtlijnen voor de technische en operationele veiligheid van indoor trampolineparken. De NTA is opgesteld met als doel de fabrikanten, exploitanten, dienstverleners, keurende instanties en toezichthouders te ondersteunen bij het beoordelen en beheren van risico's die kenmerkend zijn voor indoor trampolineparken. De NTA is nu te downloaden. " }, { "image":"/upload_mm/0/7/1/401474_Medische%20hulpmiddelen_nen%20spec3_GettyImages-530424237_270x150_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/COVID19-NEN-publiceert-aanbevelingen-voor-hergebruik-medische-hulpmiddelen-voor-eenmalig-gebruik.htm", "title":"COVID-19: NEN publiceert aanbevelingen voor hergebruik medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik", "pubdate":"15-06-2020", "lead":"Tijdens een crisis, zoals de COVID-19-pandemie, kan snel een tekort ontstaan aan bepaalde medische hulpmiddelen. Hergebruik van middelen die eigenlijk bedoeld zijn voor eenmalig gebruik kan dan een noodzakelijke optie worden. " }, { "image":"/upload_mm/5/f/f/400994_Gas%20-%20GettyImages-1159462859%20-%20270_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Energie-Distributie/ISO-9001-voor-olie-en-gassector-gepubliceerd.htm", "title":"ISO 9001 voor olie- en gassector gepubliceerd", "pubdate":"09-06-2020", "lead":"Sinds 2003 hanteert de olie- en gassector een eigen kwaliteitsmanagementsysteemnorm voor toeleveranciers: ISO/TS 29001. Dit is een aanvulling op de algemene ISO 9001. De publicatie van ISO 9001:2015 was aanleiding voor de olie- en gassector om ISO/TS 29001 te herzien en om te zetten naar een ISO-norm. ISO 29001:2020 is nu gepubliceerd en beschikbaar. " }, { "image":"/upload_mm/0/1/f/401204_GettyImages-611089760%20-%20laarzen%20in%20de%20aarde_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Milieu/Microorganismen-als-Salmonella-en-E.-coli-in-bodem-en-slib.htm", "title":"Micro-organismen als Salmonella en E. coli in bodem en slib", "pubdate":"04-06-2020", "lead":"Op Europees niveau is een set van praktijkrichtlijnen gepubliceerd voor het detecteren van micro-organismen in bijvoorbeeld slib, bodem, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten. Het gaat dan specifiek om de detectie van Salmonella spp. of E. coli. Er wordt gekeken of deze praktijkrichtlijnen op internationaal niveau ingebracht kunnen worden. Het is voor een brede groep belanghebbenden mogelijk om tot 1 augustus feedback te geven op deze praktijkrichtlijnen. Voor microbiologie zijn acht Europese praktijkrichtlijnen (CEN/Technical Report) van CEN/TC 308 ‘Characterization and management of sludge’ relevant." }, { "image":"/upload_mm/7/e/7/401129_Pharma-270pxGettyImages-1097343012_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Arbeid-Veiligheid/Samenwerking-voor-verbetering-gezondheid-en-veiligheid-werknemers.htm", "title":"Samenwerking voor verbetering gezondheid en veiligheid werknemers", "pubdate":"03-06-2020", "lead":"TNO, het Engelse Health and Safety Executive (HSE) en het Amerikaanse National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) gaan samenwerken om de gezondheid en veiligheidseffecten te verbeteren van werknemers die (levenslang) worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen." }, { "image":"/upload_mm/5/f/3/401049_klimaat_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Milieu/Tweede-internationale-richtlijn-voor-klimaatadaptatieplanning-gepubliceerd.htm", "title":"Tweede internationale richtlijn voor klimaatadaptatieplanning gepubliceerd", "pubdate":"29-05-2020", "lead":"In mei 2020 is de ISO TS 14092 voor klimaatadaptatieplanning gepubliceerd. Dit is de tweede richtlijn in een reeks van standaarden voor klimaatadaptatie die door ISO wordt ontwikkeld. Vanuit Nederland wordt aan de ontwikkeling van deze normenserie bijgedragen door de NEN-commissie voor klimaatadaptatie." }, { "image":"/upload_mm/0/9/f/401003_Kantoor_NEN%20spec%202_GettyImages-155359167_270x150_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/NEN-publiceert-ergonomische-eisen-kantoorwerkplekken-in-het-kader-van-COVID19.htm", "title":"NEN publiceert ergonomische eisen kantoorwerkplekken in het kader van COVID-19", "pubdate":"28-05-2020", "lead":"Door COVID-19 werken veel mensen sinds half maart thuis en zijn kantoren veelal (deels) gesloten. Om mensen weer op kantoor te kunnen laten werken, moeten ruimtes anders worden ingericht of ingedeeld. Daarom heeft NEN nu een NEN-spec met ergonomische eisen voor de oppervlakte en inrichting van kantoorwerkplekken in het kader van COVID-19-maatregelen gepubliceerd. Het document is vrij beschikbaar." }, { "image":"/upload_mm/6/e/e/400975_water%20microbiologie%20GettyImages-174979938%20-%20270_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Landbouw-Levensmiddelen/Herziening-Nederlandse-Praktijkrichtlijn-moleculairbiologisch-onderzoek.htm", "title":"Herziening Nederlandse Praktijkrichtlijn moleculairbiologisch onderzoek", "pubdate":"26-05-2020", "lead":"Organisaties passen moleculairbiologische methoden steeds vaker toe in de water-, milieu- en agrofoodsector. NPR (Nederlandse Praktijkrichtlijn) 7394 voor moleculairbiologisch onderzoek is daarom enkele jaren geleden al gepubliceerd door de normsubcommissie ‘Microbiologische parameters’. Nu is de NPR 7394 toe aan een herziening naar aanleiding van nieuwe inzichten en de mogelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van microbiologie naar hydrobiologie." }, { "image":"/upload_mm/0/2/2/400277_lithiumion%20batterijen_270x150_125x125.png", "location":"/NEN-Shop/Chemie-Materialen/PGS-Publicatiereeks-Gevaarlijke-Stoffen/NEN-webinar-PGS37-Lithiumion-batterijen.htm", "title":"NEN webinar ‘PGS-37 Lithium-ion batterijen’", "pubdate":"01-05-2020", "lead":"NEN organiseerde op 26 mei een webinar over de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 37. Het webinar ging in op lithium-ion batterijen. Tijdens het webinar informeerden de leden van het PGS 37-team belangstellenden over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van PGS 37. " }, { "image":"/upload_mm/0/b/f/cid400045_fysieke%20belasting%20270x15_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Persoonlijke-beschermingsmiddelen/Netwerkbijeenkomst-Preventie-van-beroepsziekten-door-fysieke-belasting-bij-Ministerie-SZW.htm", "title":"Netwerkbijeenkomst Preventie van beroepsziekten door fysieke belasting bij Ministerie SZW", "pubdate":"24-04-2020", "lead":"NEN heeft deelgenomen aan de netwerkbijeenkomst Preventie van Beroepsziekten door Fysieke Belasting van het Ministerie van SZW. De komende twee jaar wordt er extra aandacht besteed aan fysieke belasting. Het programma sluit aan bij het EU-OSHA programma voor arbeidsgerelateerde spier- en skeletaandoeningen. " }, { "image":"/upload_mm/3/5/0/399710_Omgevingswet%20270GettyImages-1145173463_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Chemie-Materialen/PGS-Publicatiereeks-Gevaarlijke-Stoffen/Zeventien-PGSrichtlijnen-voor-notificatie-naar-Brussel.htm", "title":"Zeventien PGS-richtlijnen voor notificatie naar Brussel", "pubdate":"14-04-2020", "lead":"Een set van zeventien richtlijnen uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) is omgezet in Nieuwe Stijl. Daarmee zijn de richtlijnen klaar voor de nieuwe Omgevingswet. Het pakket is goedgekeurd door de PGS-Programmaraad en zal samen met de Omgevingswet worden genotificeerd bij de Europese Commissie. Deze concepten zijn beschikbaar op de PGS website." }, { "image":"/upload_mm/e/1/c/399510_biodiversiteit_insecten_natuur_GettyImages-1138706211_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Milieu/Voorstel-oprichten-technische-commissie-biodiversiteit.htm", "title":"Voorstel oprichten technische commissie biodiversiteit", "pubdate":"06-04-2020", "lead":"Biodiversiteit gaat in rap tempo achteruit. Het aantal insecten, planten en dieren neemt snel af. Voorstel van Frankrijk is nu om een technische commissie voor biodiversiteit op te richten. Wereldwijd worden belanghebbenden gevraagd of zij meerwaarde zien in de oprichting hiervan. NEN consulteert hiervoor belanghebbenden in Nederland. " }, { "image":"/upload_mm/5/5/3/399302_biogas_plant_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Actualiteiten-Gas-Water/Nieuwe-norm-over-biogastransportleidingen-gepubliceerd.htm", "title":"Nieuwe norm over biogastransportleidingen gepubliceerd", "pubdate":"31-03-2020", "lead":"Bij de realisatie van biogasprojecten komt het voor dat geproduceerd biogas getransporteerd moet worden naar een andere locatie via leidingen door openbare of private gronden. Het biogas kan dan na behandeling worden toegepast of ingevoed in het openbare netwerk." }, { "image":"/upload_mm/2/f/4/399172_Naaigaren_kleuren__GettyImages-131399882%20270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Consumentenzaken/Laatste-hand-wordt-gelegd-aan-Nederlandse-Technische-Afspraak-Circulair-Textiel.htm", "title":"Laatste hand wordt gelegd aan Nederlandse Technische Afspraak ‘Circulair Textiel’", "pubdate":"23-03-2020", "lead":"De NEN werkgroep Circulair Textiel, met meer dan dertig leden vanuit alle stakeholder categorieën, publiceert in juni 2020 de eerste Nederlands Technische Afspraak (NTA) over circulair textiel. Deze NTA beschrijft categorieën van circulaire textielproducten en stelt eisen aan de inputstromen en de toegepaste circulaire strategieën om te kunnen rapporteren over circulaire textielproducten. " }, { "image":"/upload_mm/4/d/8/399132_wereldwaterdag_270x150_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/Wereld-Water-Dag-water-en-klimaatverandering.htm", "title":"Wereld Water Dag: water en klimaatverandering", "pubdate":"22-03-2020", "lead":"Water is een van 's werelds krachtigste wapens tegen klimaatverandering. Zonder water zou er geen natuurlijke bescherming zijn, denk aan de mangrove en veengebieden die inwoners van omliggende gebieden beschermen tegen overstromingen. Daarentegen is water ook een gevaar voor de maatschappij. Wereld Water Dag ondersteunt het idee dat iedereen een steentje bij kan dragen aan de versterking van het waterbeheer. " }, { "image":"/upload_mm/3/4/f/399103_SCL%20Banier270pxG%26VW-GettyImages-1130470365_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Arbeid-Veiligheid/Nieuwe-producten-en-benamingen-Safety-Culture-Ladder.htm", "title":"‘Nieuwe’ producten en benamingen Safety Culture Ladder", "pubdate":"19-03-2020", "lead":"De Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder) introduceert ‘nieuwe’ producten en productnamen. " }, { "image":"/upload_mm/0/e/4/399085_shutterstock_533395129-werken%20op%20hoogte_270_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Arbeid-Veiligheid/Plan-voor-verbeteren-naleving-RIE.htm", "title":"Plan voor verbeteren naleving RI&E", "pubdate":"19-03-2020", "lead":"Veel bedrijven hebben geen (goede) RI&E of zijn niet op de hoogte van de verplichting daarvan. Staatssecretaris van Ark (SZW) komt met een meerjarenplan om de naleving van de RI&E te verbeteren." } ]}