"ACTIVITEITENBESLUIT 2013: Wat verandert er voor stookinstallaties"

21-02-2013 Wat regelt het activiteitenbesluit? Het Activiteitenbesluit regelt zowel aspecten uit de Wet milieubeheer als de Waterwet en heeft daarom beide wetten als juridische grondslag.

Activiteitenbesluit 2013

Het Activiteitenbesluit regelt activiteiten met een bepaalde milieurelevantie, ongeacht in welke branche deze activiteit wordt uitgevoerd. Dat betekent dat voor alle inrichtingen die onder het besluit vallen dezelfde regels gelden. Dit geldt ook voor de type C inrichtingen (vergunningplichtige inrichtingen) met eenzelfde activiteit, bijvoorbeeld het opslaan van propaan.

Het Activiteitenbesluit bestaat uit een algemeen deel met voorschriften voor de inrichting als geheel en een activiteitendeel met specifieke doelvoorschriften per activiteit. In de bijbehorende Activiteitenregeling zijn de concrete maatregelen per activiteit opgenomen om aan de doelartikelen van het Activiteitenbesluit te voldoen.[1].

Het BEMS is in het nieuwe Activiteitenbesluit opgenomen en is dus vervallen per 1 januari 2013.

Wat is er voor stookinstallaties veranderd in het ACTIVITEITENBESLUIT 2013:
Het begrip stookinstallatie is nu gelijk aan dat in de Richtlijn industriële emissies (Stookinstallatie: elk technisch toestel waarin brandstoffen worden geoxideerd ten einde de aldus opgewekte warmte te benutten). Daardoor vallen de volgende stookinstallaties nu ook onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

1. Installaties waarin de verbrandingsgassen uitsluitend worden gebruikt voor het drogen of behandelen van producten zoals steenbakkerijen, bakkersovens, cementovens, installaties voor het roosten van ertsen, gras- en groenvoerdrogerijen, asfaltmenginstallaties, pelletiseerinstallaties, glasovens en dergelijke.

2. Stookinstallaties waar de warmte wordt overgedragen op thermische olie, waarbij de thermische olie fungeert als medium voor warmtetransport.

3. Procesfornuizen, zijnde stookinstallaties die in hoofdzaak gebruikt wordt voor andere doeleinden dan het verhitten van water of stoom.

4. Luchtverhitters, bedoeld voor (ruimte)verwarming.

5. Er is een nieuwe definitie ‘ketelinstallatie’ toegevoegd: stookinstallatie, bestaande uit een ketel waarin brandstof wordt verstookt, welke verbranding in hoofdzaak is bedoeld om kracht op te wekken of om warmte over te dragen aan water, stoom of een combinatie van water of stoom.

6. Op nieuw geïnstalleerde gasgestookte ketelinstallaties met een vermogen groter of gelijk aan 400 kW moet binnen 4 weken na de in bedrijf stelling een NOx meting plaatsvinden. Deze eis is vanaf 1 januari 2017 van kracht op alle stookinstallaties vanaf 400 kW.

7. In de nieuwe Activiteitenregeling staat (art. 3.7 m) dat de keuring verricht wordt door een bedrijf dat beschikt over een geldig certificaat dat is afgegeven door een instantie die door een accreditatie-instantie is geaccrediteerd teneinde uitvoering te kunnen geven aan de van de ‘Certificatieregeling voor inspectie en onderhoud stookinstallaties’ onderdeel uitmakende «Beoordelingrichtlijn voor het uitvoeren van onderhoud en inspecties aan stookinstallaties» van de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties.

Anders gezegd: het bedrijf dat de keuring uitvoert een SCIOS certificaat moet hebben voor de te keuren installatie. Gelijkwaardigheid is geschrapt.

Verder zijn de emissie-eisen voor stooktoestellen met gasvormige, vloeibare en vaste brandstof aangescherpt en uitgebreid.

Via de raad van Accreditatie kan gelijkwaardigheid worden aangevraagd voor buitenlandse bedrijven die inspecties op het werkgebied van SCIOS willen uitvoeren.

[1] Bron: http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/
Hier kunt u verdere infomatie vinden over het activiteitenbesluit 2013.

De officiele publicatie vindt u onder:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-558.html

Meer informatie
Voor verder informatie gerelateerd aan inspecties kunt u contact opnemen met dhr van Empel:
E-mail: ruud@vanempelinspecties.com
Tel: +31(0)497-550506
Mobiel: +31(0)6-30649018

Over de auteur: Dhr van Empel is eigenaar van van Empel Inspecties & Advisering bv. De heer van Empel is tevens actief lid van SCIOS Stichting Certificatie Inspectie Onderhoud Stookinstallaties en normsubcommsie 34910005, Veiligheidseisen gas- en oliegestookte installaties


Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl