Bodemverontreiniging nog steeds probleem voor drinkwatervoorziening

17-10-2014 Ondanks alle saneringsinspanningen van de afgelopen dertig jaar, leidt bodemverontreiniging nog altijd tot problemen in de kwaliteit van het gewonnen drinkwater. Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven, wil nu dat alle bodemverontreinigingen die problemen geven voor de drinkwatervoorziening uiterlijk in 2020 zijn gesaneerd.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt momenteel met de Unie van Waterschappen en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, gemeenten en provincies aan nieuwe onderlinge afspraken over de sanering van bodemverontreiniging. Met de nieuwe afspraken wordt het zogeheten Bodemconvenant uit 2009 geactualiseerd.


Drinkwatervoorziening

Voor grondwater dat wordt gebruikt voor de drinkwatervoorziening, is bodemverontreiniging één van de belangrijke bedreigingen. Volgens Vewin zijn er de afgelopen dertig jaar enorme saneringsinspanningen geweest. In de nieuwe convenantafspraken verschuift volgens Vewin echter het accent van saneren naar beheren van de grond.


Bodemverontreiniging

Maar ondanks alle saneringen tot nu toe is het probleem van de bodemverontreiniging volgens Vewin nog steeds niet opgelost. ‘Recent onderzoek van het RIVM toont aan dat op 72 grondwaterwinningen bodemverontreiniging leidt tot problemen in de kwaliteit van het gewonnen water.’

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft volgens Vewin de gevallen geïnventariseerd, waarbij de verspreiding van verontreiniging via het grondwater zodanig is dat met spoed maatregelen vereist zijn. ‘De lijsten met concrete gevallen en de maatregelen zijn echter niet openbaar. Het is voor de drinkwatersector dan ook moeilijk te beoordelen of de knelpunten voor de waterwinningen voldoende worden meegenomen.’ Vewin wil graag inzage in deze concrete gevallen.

De vereniging van drinkwaterbedrijven wil ook dat als doelstelling in het convenant opgenomen wordt dat alle bodemverontreinigingen die problemen geven voor de drinkwatervoorziening uiterlijk in 2020 zijn gesaneerd.


Meer informatie

Wilt u meer informatie over:
• Grondwater en/of bodemonderzoek (NEN 5740) kunt u contact opnemen met: Saskia Schulten, email:saskia.schulten@nen.nl
• Leidingwaterinstallaties (NEN 1006) kunt u contact opnemen met: Leendert Buth, email: leendert.buth@nen.nl


Relevante normen

Norm

NEN 5744:2011 nl

Bodem - Monsterneming van grondwater

Deze norm beschrijft de monsterneming van grondwater in het kader van bodemonderzoek gericht op chemische parameters. Deze norm behandelt onder andere het voorpompen voorafgaand aan de monsterneming en het nemen van de grondwatermonsters.

Meer informatie over deze norm

Norm

NPR 5741:2009 nl

Bodem - Richtlijn voor de keuze en toepassing van boorsystemen en monsternemingstoestellen voor gron...

Deze praktijkrichtlijn geeft aanwijzingen voor de keuze en het gebruik van boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en grondwater, die worden toegepast bij bodemverontreinigingsonderzoek. De praktijkrichtlijn is van toepassing op...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN 1006+A3:2011 nl

Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties (AVWI-2002)

Deze norm geeft de eisen waaraan een leidingwaterinstallatie, uit het oogpunt van de volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid, moet voldoen. De norm is bedoeld om te worden toegepast voor elke nieuw aan te leggen leidingwaterinstallatie en voor u...

Meer informatie over deze norm

Norm

NTA 8017:2008 nl

Monsterneming van grondwater ten behoeve van de monitoring van grondwaterkwaliteit

Deze NTA omvat eisen aan de volgende aspecten van de grondwaterbemonstering: - monstername van grondwater in permanente peilbuizen; monstername van grondwater in tijdelijke peilbuizen; monstername ten behoeve van de bepaling van metalen, anorganische...

Meer informatie over deze norm

Norm

ISO 5667-11:2009 en

Water - Monsterneming - Deel 11: Richtlijn voor monsterneming van grondwater

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Top Gasnormen

Contact Gas & Water

(015) 2 690 324

bi@nen.nl