Is ons drinkwater over 30 jaar nog steeds schoon en veilig?

11-09-2014 Drinkwater is bijna nergens zo goed van kwaliteit als in Nederland. Maar er zijn wel steeds vaker kritische geluiden te horen of dat in de toekomst wel zo blijft. Hoewel minister Schultz van Infrastructuur en Milieu zich absoluut geen zorgen maakt, gaat het kabinet binnenkort in gesprek met de drinkwaterbedrijven over de kwaliteit van ons water.

Dat gesprek tussen het kabinet en de drinkwaterbedrijven is de uitkomst van het vragenuur in de Tweede Kamer. Regeringspartij PvdA wilde van staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken weten in hoeverre ons drinkwater in de toekomst gevaar loopt.


In een interview in dagblad Trouw had directievoorzitter Lieve Declercq van drinkwaterbedrijf Vitens haar zorgen geuit over de aantasting van ons drinkwater door industriële vervuiling, resten van geneesmiddelen en overbemesting. Ook tal van graaf- en booractiviteiten in de grond zouden een bedreiging vormen voor het drinkwater.


Veiligheid drinkwater

‘De veiligheid van ons water staat buiten kijf. Maar het kost ons wel steeds meer moeite om die hoge Nederlandse standaard vast te houden. Meer dan de helft van onze drinkwaterbronnen voldoet al niet meer aan de norm voor basiskwaliteit', stelt Declercq.
Nu kunnen ongerechtigheden volgens haar nog met kostbare membraanfiltratie uit het water worden gehaald. Maar ze vraagt zich af welke stoffen er in de toekomst in zitten en of die zuiveringstechnieken dan zo verfijnd zijn dat nog steeds schoon drinkwater valt te produceren.
Minister Schultz gaf meteen na het verschijnen van het interview al aan dat zij zich geen zorgen maakt. Volgens haar is ons drinkwater schoon en veilig. Dat is het volgens de minister over 30 jaar nog steeds. Het grondwater is volgens haar goed beschermd en ook boringen vormen volgens haar geen gevaar.

Ondanks dat het kabinet zich geen zorgen maakt, gaat het toch praten met de drinkwaterbedrijven. Volgens staatssecretaris Sharon Dijksma is zo’n gesprek een goed podium om de zorgen van de bedrijven te bespreken.

Het kabinet kijkt volgens Dijksma naar alle bewegingen onder de grond. Ook wordt momenteel gewerkt aan een structuurvisie. De bodem is wat haar betreft alles behalve ‘vogelvrij’, zoals de directievoorzitter van Vitens had gezegd.


Meer informatie

Wilt u meer informatie over:
• Leidingwaterinstallaties (NEN 1006) kunt u contact opnemen met: Leendert Buth, email: leendert.buth@nen.nl
• Grondwater en/of bodemonderzoek (NEN 5740) kunt u contact opnemen met: Saskia Schulten, email: saskia.schulten@nen.nl


Relevante normen

Norm

NEN 5744:2011 nl

Bodem - Monsterneming van grondwater

Deze norm beschrijft de monsterneming van grondwater in het kader van bodemonderzoek gericht op chemische parameters. Deze norm behandelt onder andere het voorpompen voorafgaand aan de monsterneming en het nemen van de grondwatermonsters.

Meer informatie over deze norm

Norm

NPR 5741:2009 nl

Bodem - Richtlijn voor de keuze en toepassing van boorsystemen en monsternemingstoestellen voor gron...

Deze praktijkrichtlijn geeft aanwijzingen voor de keuze en het gebruik van boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en grondwater, die worden toegepast bij bodemverontreinigingsonderzoek. De praktijkrichtlijn is van toepassing op...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN 1006+A3:2011 nl

Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties (AVWI-2002)

Deze norm geeft de eisen waaraan een leidingwaterinstallatie, uit het oogpunt van de volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid, moet voldoen. De norm is bedoeld om te worden toegepast voor elke nieuw aan te leggen leidingwaterinstallatie en voor u...

Meer informatie over deze norm

Norm

NTA 8017:2008 nl

Monsterneming van grondwater ten behoeve van de monitoring van grondwaterkwaliteit

Deze NTA omvat eisen aan de volgende aspecten van de grondwaterbemonstering: - monstername van grondwater in permanente peilbuizen; monstername van grondwater in tijdelijke peilbuizen; monstername ten behoeve van de bepaling van metalen, anorganische...

Meer informatie over deze norm

Norm

ISO 5667-11:2009 en

Water - Monsterneming - Deel 11: Richtlijn voor monsterneming van grondwater

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Top Gasnormen

Contact Gas & Water

(015) 2 690 324

bi@nen.nl