NEN-EN 746-2: Nederlands vertaling 2012

14-03-2013 In 2010 is de tweede druk van de geharmoniseerde norm EN 746-2 verschenen. Net als zijn voorganger is deze tweede druk onlangs in een officiële Nederlandstalige versie verschenen.

Deel 2 van deze serie beschrijft de veiligheidseisen voor verbrandings- en brandstofsystemen. De norm is van toepassing op installaties gestookt met gasvormige, vloeibare of vaste brandstoffen, en combinaties hiervan. De norm is ten opzichte van de eerste druk uit 1997 aanmerkelijk gewijzigd en uitgebreid.

Enkele belangrijke wijzigingen ten opzichte van de eerste druk zijn:

• Er wordt uitgebreid ingegaan op de uitvoeringsmogelijkheden bij toepassing van meerdere branders in één procesinstallatie. Zowel met toepassing van meerdere branders per brandstofstraat als van meerdere brandstofstraten per procesinstallatie. En op allerlei combinaties hiervan. Hierbij wordt de ontwerper veel keuzevrijheid gelaten. Voor elke gekozen variant vindt hij in de norm de specifieke veiligheidstechnische maatregelen terug.

• De norm geeft volledige en gedetailleerde eisen voor veiligheidstijden en startbelastingen voor alle mogelijke branderuitvoeringen en belastingen. In de eerste druk waren deze eisen nogal vaag en onvolledig. De eisen zijn waar mogelijk in overeenstemming gebracht met de eisen betreffende veiligheidstijden en startbelastingen in de vigerende normen voor losse gas- en oliebranders op cv-ketels (EN 676 en EN 267). Prettige bijkomstigheid: dit maakt het voor branderleveranciers gemakkelijker om hun branders voor cv-ketels en luchtverwarmers geschikt te maken voor industriële toepassingen.

• In de eerste druk van deze norm werden nauwelijks eisen beschreven aangaande de functionele betrouwbaarheid van de besturingssystemen. Er werd slechts voornamelijk verwezen naar enkele elektrotechnische veiligheidsnormen. Voor degenen die daarvóór gewend waren aan de nationale VISA-voorschriften, werd dit als een ernstig gemis ervaren. Deze omissie is nu ruimschoots goedgemaakt. Er wordt bijvoorbeeld uitgebreid aandacht besteed aan de scheiding tussen regelen en beveiligen en aan bepaalde schakeltechnieken om de betrouwbaarheid van besturings- en beveiligingsystemen te maximaliseren (zoals ruststroomschakelingen en functiecontroles van relais met een veiligheidsfunctie).

• Ontwerpers van thermische procesinstallaties die door middel van risicoanalyse de architectuur van veiligheidsketens vormgeven (risicoreductie SIL volgens IEC 62061 voor ontwerpers van elektronische besturingssystemen, of performancelevel PL volgens EN ISO 13849 voor de machinebouwer), behoeven de brandersystemen niet langer buiten deze methodiek te houden. De nieuwe norm biedt namelijk ook ruimte de veiligheidsketens voor het branderbedrijf op een gelijksoortige wijze te ontwerpen. In de norm wordt wel aangegeven welke risicoreductie er per soort veiligheidsketen bereikt moet worden.

Behalve als nuttige leidraad voor ontwerpers en fabrikanten van industriële stookinstallaties heeft deze norm ook een min of meer dwingend karakter. Deze type C-norm geeft de huidige stand der techniek weer die de Europese Machinerichtlijn (en dus ons nationale Besluit Machines) van fabrikanten van dergelijke installaties vereist om het product op de Europese markt te mogen brengen. Afwijkingen op deze norm zijn slechts toegestaan wanneer de gekozen oplossing het in de norm beschreven veiligheidsniveau tenminste evenaart.

Om die reden is deze norm niet alleen voor fabrikanten van belang, ook voor de professionele eigenaren/gebruikers van dergelijke installaties is het belangrijk te weten wat de veiligheidseisen zijn waaraan een door hem aangeschaft product moet voldoen. Dan gaat het niet alleen over de constructie-eisen, maar vooral ook de eisen ten behoeve van de gebruiksfase. Zoals onderhoud, inspectie, noodbedrijf en veilige opstart-, uitschakel- en noodstopprocedures, alsmede de bekwaamheden van bedienend personeel. Deze zaken immers zijn óók geregeld in de norm, vanuit de doelstelling van de Machinerichtlijn, dat een fabrikant van apparatuur onder deze richtlijn, al die informatie moet leveren, en die eisen moet stellen, die voor een veilig gebruik van de betreffende apparatuur nodig zijn.

En tenslotte: deze norm is het belangrijkste voorschriftendocument voor de SCIOS-inspecteur scope 5. EN 746-2 vormt de basis voor de acceptatiekeuring (EBI) van nieuwe industriële stooktoestellen en is tevens naslagwerk bij periodieke inspectie (PI) om vast te stellen of de eigenaar/gebruiker de door de fabrikant beschreven gebruiks- en onderhoudsverplichtingen is nagekomen.

Nuttige informatie:
- In deze norm zijn ook 2 vertaaltabellen opgenomen met technische termen:

Engels – Nederlands – Duits – Frans
Nederlands – Engels – Duits – Frans

- KIWA Training verzorgt de training Training VISA-Industrie - Veiligheidsdeskundige industriële stookinstallaties waarin EN 746-2 aan bod komt.

Dit artikel is geschreven door dhr Ton Venhorst van KIWA Gastechnology.
Dhr Venhorst heeft het leeuwendeel van de vertaling van NEN 746-2 voor zijn rekening genomen en is op 12 December 2012 met pensioen gegaan. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar:

johan.hazelaar@kiwa.nl
edward.zomers@nen.nl

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl