Update richtlijn BRL 6010 voor legionellapreventie

10-06-2013 Per 1 mei 2013 is een nieuwe versie van de ‘Beoordelingsrichtlijn 6010 (BRL 6010) Legionellapreventieadvisering’ in werking getreden.

In de nieuwe BRL staan de concrete eisen die momenteel gesteld worden aan de vakbekwaamheid van legionella-preventieadviseurs van leidingwaterinstallaties. Eigenaren van collectieve leidingwaterinstallaties, bijvoorbeeld gebouweigenaren, hebben een wettelijke zorgplicht voor de kwaliteit van het leidingwater dat zij beschikbaar stellen.

Vaak wordt voor onderhoud aan de waterinstallatie en beheer van het water een installatiebedrijf of adviesbureau ingehuurd.

Legionellapreventie
Deze bedrijven kunnen zich voor verschillende zaken certificeren, zoals het ontwerpen, installeren of beheren van leidingwaterinstallaties. Ook voor legionellapreventieadvisering is certificering mogelijk. Hiervoor staan in de richtlijn BRL 6010 de eisen die worden gesteld aan de adviseur.

Leidingwaterinstallaties
De bestaande BRL 6010 uit 2006 moest onder andere worden aangepast omdat de nieuwe Drinkwaterwet specifieke eisen stelt aan de legionellapreventieadviseur van leidingwaterinstallaties. Deze eisen zijn in de nieuwe versie van de richtlijn verwerkt.

Drinkwaterwet
In de Drinkwaterwet (artikel 44) staat ook in welke volgorde de verschillende beheerstechnieken moeten worden toegepast . Artikel 44 geeft ook duidelijkheid wanneer en hoe gekozen kan worden voor een alternatief beheersconcept. Dit wetsartikel is in de nieuwe versie van de BRL 6010 opgenomen.

De BRL is overigens geen wettelijke verplichting, maar BRL-gecertificeerde bedrijven voldoen wel aan de geldende regelgeving.

Certificaathouders hebben tot 1 mei 2014 de tijd om hun werkzaamheden uit te gaan voeren volgens de nieuwe BRL 6010. Na een positieve vervolgcontrole krijgen bestaande certificaathouders een nieuw certificaat volgens de nieuwe BRL 6010.

De vernieuwde richtlijn BRL 6010 is voor 25 euro verkrijgbaar via de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector (KBI).

Norm

NEN 6265:2007 nl

Water - Detectie en telling van <em>Legionella</em>

Deze norm geeft een methode voor het aantonen en kwantificeren van Legionella-bacterien in water. Karakteristieke kolonies worden nader onderzocht door middel van reinkweken en uitvoeren van bevestigings- en typeringsreacties. De norm is van toepassi...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Top Gasnormen

Contact Gas & Water

(015) 2 690 324

bi@nen.nl