Arbobesluit en Warenwetbesluit machines wijzigt op aantal onderdelen

24-01-2019 Het Arbobesluit en het Warenwetbesluit machines is gewijzigd. De wijziging is een zogenoemd verzamelbesluit, met in dit geval een aanzienlijk aantal uiteenlopende onderwerpen.

Voor werkgevers, werknemers en arboprofessionals heeft de wijziging geen regeldrukeffecten, aldus staatssecretaris Van Ark van SZW. Met betrekking tot Uitbesteden van taken door certificerende instellingen is sprake van een beperkte afname van regeldruk, doordat in het vervolg niet meer iedere onderaannemer of dochteronderneming aan alle eisen hoeft te voldoen die voor de aangewezen instelling zelf gelden.

Wijzigingen
Uitbesteden van taken door certificerende instellingen
Artikel I, onderdeel C en E (artikel 1.5b en 1.5c): Als een certificerende instelling certificatietaken uitbesteedt aan een onderaannemer of door een dochteronderneming laat uitvoeren, informeert zij de minister hierover.
Veiligheidsinformatiebladen in relatie tot gevaarlijke stoffen
Artikel 4.2: Na het achtste lid wordt een lid ingevoegd, luidende 9. De gevaarlijke stoffen, bedoeld in het tweede lid, worden opgenomen in een overzicht dat bij de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, wordt gevoegd. Daarbij wordt per gevaarlijke stof een specifieke verwijzing opgenomen naar een voor die stof aanwezig Veiligheidsinformatieblad.
Aanvullende voorlichting
Artikel 4.45a: Aan werknemers die arbeid verrichten waarbij gevaar voor blootstelling aan asbeststof bestaat, wordt doeltreffende voorlichting gegeven over a: mogelijke gevaren voor de gezondheid van blootstelling aan asbeststof; en b: de noodzaak van het toezicht op het asbestgehalte in de lucht en de daarvoor geldende grenswaarden

Zie voor andere wijzigingen, alsmede veranderingen op het gebied van hijsen en/of heffen en de handhaving van landbouwspuitapparatuur de officiële bekendmaking van Overheid.nl

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl