Veelgestelde vragen - Algemeen

Vragen en antwoorden

Wanneer gaat een norm in? Bestaat er een overgangstermijn?
NEN-normen beschrijven onderzoeksmethodieken die geschikt zijn om bepaalde doelstellingen te bereiken. Door publicatie van een NEN-norm wordt de beschreven onderzoeksmethodiek per direct stand der techniek en daardoor 'de beste wijze om de doelstelling te bereiken'. De aanleiding van het onderzoek is leidend bij het vaststellen of een NEN-norm al dan niet voorgeschreven is en zo ja, welke versie van de NEN-norm moet worden toegepast. Als in de wet dynamisch naar een NEN-norm verwijst (dus een verwijzing zonder jaartal), dan moet bij een nieuw uit te voeren onderzoek per direct de dan geldende NEN-normen worden gebruikt. In wet- en regelgeving wordt ook wel statisch verwezen, d.w.z. naar een vaste versie van een norm, met jaartal erbij. Voorbeeld: Wordt een onderzoek uitgevoerd om te voldoen aan een bepaling in een besluit of regeling, die statisch naar NEN 5740:1999 verwijst, dan moet strikt genomen deze vervallen NEN-norm uit 1999 worden gebruikt, en niet de actuele versie uit 2009. NEN adviseert overheden en vergunningverleners altijd om naar de nieuwste versie van een norm te verwijzen. Indien een besluit, regeling of vergunning naar een ingetrokken of verouderde norm verwijst, adviseert NEN de betrokken partij om hierover in overleg te gaan met de opdrachtgever.
Zie ook http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/vragen/kwalibo/faq/nen-norm-brl/
Algemene vragen over normen en normalisatie
De antwoorden daarvan vindt u hier: http://www.nen.nl/Veelgestelde-vragen.htm

Wat is de rol van NEN in het totstandkomen van NEN-, EN- en ISO-normen op het gebied van bodemonderzoek?
NEN begeleidt de markt in het maken van afspraken over werkwijzen t.a.v. bodemonderzoek en publiceert deze in NEN-normen. NEN is de faciliterende partij die de markt adviseert over het normalisatieproces en belanghebbende partijen samenbrengt om NEN-normen te schrijven. NEN is geen bevoegd gezag die de eisen in de NEN-normen vaststelt, en bepaalt niet wanneer deze normen in de praktijk worden voorgeschreven. De inhoudelijke kennis die nodig is om de normen te schrijven, wordt geleverd door de leden van de normcommissies.

NEN vervult ook een sleutelrol bij bodemnormalisatie in Europees (CEN) en internationaal (ISO) verband. Door het vervullen van centrale posities in CEN/Technische Commissies en ISO Technische Commissies heeft NEN goede grip op de ontwikkelingen die daar plaatsvinden. Daarnaast dragen Nederlandse experts hun bodemkennis uit in deze Europese en mondiale normalisatienetwerken. Daarmee zorgen ze dat Europese en internationale normdocumenten goed toepasbaar zijn in Nederlands bodemonderzoek. Dit versterk de concurrentiepositie van Nederlandse bodembedrijven in internationaal kader.
Voor welk type vragen over NEN-, EN- en ISO-normen over bodemonderzoek kan ik bij NEN terecht?
U kunt bij NEN terecht over vragen zoals:
- achtergronden bij een norm/waarom zijn bepaalde keuzes gemaakt.
- hoe is de norm tot stand gekomen?
- welke informatie uit de norm is normatief (verplicht) en informatief?

Is een passage van de norm niet duidelijk? Laat het ons dan weten. Wij kunnen dan de norm bij een eerstvolgende revisie op dat punt verbeteren.

NEN Milieu & Maatschappij heeft geen adviesdienst op het gebied van bodemonderzoek. U kunt dus niet bij ons terecht om te laten toetsen of uw werkwijze conform een norm is.

Heeft u een vraag gerelateerd aan (water)bodemwetgeving? Dan verwijzen wij u graag door naar Bodem+ of Helpdesk Water.

Als voor het beantwoorden van uw vraag specifieke vakkennis nodig is, zullen wij de leden van de betreffende NEN-commissie om assistentie vragen.
Zijn NEN-normen ook toepasbaar voor onderzoek naar PFAS in het milieu?
Bij onderzoek naar de aanwezigheid van PFAS, is het - gelet op de zeer lage detectielimieten van deze stoffen - belangrijk om te voorkomen dat contaminatie optreedt tijdens het uitvoeren van het veldwerk en analyses. Het Expertisecentrum PFAS heeft een richtlijn opgesteld met aandachtspunten bij het bemonsteren van en analyseren op PFAS in grond en grondwater. De NEN-commissie 390 020 01 Veldwerk-Monsterneming bekijkt momenteel hoe deze aandachtspunten in relevante NEN-normen kunnen worden verwerkt.

NEN spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijk antwoord op vragen. Desondanks is het mogelijk dat in deze vragen en antwoorden onjuistheden en onvolledigheden vermeld staan. NEN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze informatie.Terug

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met de afdeling Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

mm@nen.nl