{"count":"20", "results":[ { "image":"/upload_mm/e/5/c/398365_dakdekker_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Herziene-norm-voor-bepaling-organische-materiaal-van-gewapende-bitumen-banen-gepubliceerd.htm", "title":"Herziene norm voor bepaling organische materiaal van gewapende bitumen banen gepubliceerd", "pubdate":"24-02-2020", "lead":"De herziening van NEN 2087 'Bepaling aandeel organisch materiaal van gewapende bitumen banen en de deklagen daarvan' is gepubliceerd. De norm is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar." }, { "image":"/upload_mm/3/6/1/398335_Weguitrusting_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Herziene-norm-passieve-veiligheid-van-constructies-voor-weguitrusting.htm", "title":"Herziene norm passieve veiligheid van constructies voor weguitrusting", "pubdate":"20-02-2020", "lead":"De Europese norm voor de passieve veiligheid van constructies voor weguitrusting, NEN-EN 12767, is herzien en de nieuwe versie is inmiddels gepubliceerd. De belangrijkste gevolgen van deze herziening worden in dit artikel toegelicht." }, { "image":"/upload_mm/c/a/2/398231_361f91c4-8c1c-4749-998e-ccb719b69298_Foto_eurocode_7_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Nieuwe-nationale-bijlagen-bij-Eurocodes-0-en-1serie-gepubliceerd.htm", "title":"Nieuwe nationale bijlagen bij Eurocodes 0 en 1-serie gepubliceerd", "pubdate":"20-02-2020", "lead":"Er zijn voor de Eurocodes nieuwe nationale bijlagen van NEN-EN 1990 en NEN-EN 1991 gepubliceerd. Hierin zijn de nationaal bepaalde parameters voor ontwerp en toetsing van constructies van bouwwerken vastgelegd. " }, { "image":"/upload_mm/5/a/7/398296_Brandcompartiment_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Groei-van-grote-brandcompartimenten.htm", "title":"Groei van grote brandcompartimenten", "pubdate":"20-02-2020", "lead":"In Nederland neemt de zogenoemde verdozing toe. Het aantal grote distributiecentra groeit in relatief korte tijd enorm. De omvang van deze gebouwen komt regelmatig boven de 50.000 m2. Conform het Bouwbesluit dient een gebouw te worden ingedeeld in brandcompartimenten. Vanwege de grote omvang van dergelijke distributiecentra is een indeling in brandcompartimenten van maximaal 2.500 m² gebruiksoppervlakte (prestatie-eis) voor een industriefunctie conform het Bouwbesluit niet gewenst. Hoe kunnen dan toch vergrote brandcompartimenten worden toegepast? " }, { "image":"/upload_mm/d/3/d/398239_Omgevingswet%20270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Eerste-Kamer-stemt-in-met-Invoeringswet-Omgevingswet.htm", "title":"Eerste Kamer stemt in met Invoeringswet Omgevingswet", "pubdate":"18-02-2020", "lead":"De Eerste Kamer heeft op 11 februari 2020 ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet. Deze wet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en versnelt besluiten over projecten. Regelgeving wordt hierdoor eenvoudiger en biedt ruimte voor lokaal maatwerk. Het uitgangspunt van de wet is een goede balans tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving." }, { "image":"/upload_mm/7/4/0/398227_CE_270x150%29GettyImages-678573106_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/Voorjaarsconferentie-Circulaire-Economie-CESpring-1.htm", "title":"Voorjaarsconferentie Circulaire Economie ‘CE-Spring’", "pubdate":"17-02-2020", "lead":"NEN organiseert op 9 april 2020 bij DUWO in Delft de voorjaarsconferentie CE-Spring over circulaire economie. Hier komen verschillende sectoren bij elkaar om kennis en ervaringen te delen en om te bespreken waar afspraken nodig zijn om de transitie te versnellen." }, { "image":"/upload_mm/3/8/0/397933_maatschappelijk_verantwoord_inkopen_270x150_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/Circulair-inkopen-met-normen.htm", "title":"Circulair inkopen met normen", "pubdate":"06-02-2020", "lead":"Steeds meer organisaties gaan aan de slag met circulair inkopen. Maar waar moet een organisatie beginnen? Met ISO 20400, de internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen, kan er worden vastgesteld hoe daar uitvoering aan te geven. " }, { "image":"/upload_mm/4/d/7/397906_wapening_wand_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Norm-voor-betonstaal-en-nationale-bijlage-voor-berekening-betonconstructies-gepubliceerd.htm", "title":"Norm voor betonstaal en nationale bijlage voor berekening betonconstructies gepubliceerd", "pubdate":"06-02-2020", "lead":"De herziening van de nationale norm NEN 6008:2008 over betonstaal en NEN-EN 1992-1-1 + C2:2011/NB2016 voor de nationale bijlage bij Eurocode 2, zijn gepubliceerd. " }, { "image":"/upload_mm/4/1/c/397818_zeelandbrug_iStock_000016410862_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Normalisatie-conservering-van-constructief-beton-met-verfwaren.htm", "title":"Normalisatie conservering van constructief beton met verfwaren", "pubdate":"03-02-2020", "lead":"Partijen die in Nederland actief zijn in de conservering van constructief beton zijn uitgenodigd bij NEN in Delft voor een stakeholderbijeenkomst op 17 maart, om mee te denken en mee te beslissen over deelname van Nederland aan normalisatie voor de conservering van constructief beton met organische deklagen." }, { "image":"/upload_mm/9/4/7/397688_CV-ketel_verbrandingsinstallatie_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Herziene-norm-voor-rookgasafvoer-gepubliceerd.htm", "title":"Herziene norm voor rookgasafvoer gepubliceerd", "pubdate":"27-01-2020", "lead":"De herziene norm voor gebouwgebonden rookgasafvoersystemen, NEN 2757-1, is onlangs gepubliceerd. Deze norm betreft gebouwgebonden systemen met een belasting tot 130 kW. Het Bouwbesluit 2012 stelt de eisen en verwijst voor de bepalingsmethoden naar deze norm." }, { "image":"/upload_mm/f/c/4/397434_draaideur_toegankelijkheid_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Startbijeenkomst-normcommissie-Toegankelijkheid-van-gebouwen.htm", "title":"Startbijeenkomst normcommissie ‘Toegankelijkheid van gebouwen’", "pubdate":"27-01-2020", "lead":"Op 13 februari 2020 organiseert NEN een startbijeenkomst over toegankelijkheid van gebouwen in het kader van de oprichting van de gelijknamige normcommissie. Belanghebbenden en/of geïnteresseerde partijen zijn van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen." }, { "image":"/upload_mm/0/1/e/397569_PVC-leidingen_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Normontwerpen-over-eisen-en-beproevingsmethoden-van-kunststofleidingsystemen-ter-commentaar.htm", "title":"Normontwerpen over eisen en beproevingsmethoden van kunststofleidingsystemen ter commentaar", "pubdate":"24-01-2020", "lead":"Er zijn drie ontwerpnormen gepubliceerd met eisen en beproevingsmethoden op het gebied kunststofleidingsystemen van slagvast polyvinylchloride (PVC) voor gasvoorziening. De ontwerpnormen zijn NEN 7230, NEN 7231 en NEN 7232. Belanghebbenden kunnen tot 1 april 2020 commentaar indienen." }, { "image":"/upload_mm/e/9/2/cid397541_fullimage_ISO_45001_G%26VW_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Overgangstermijn-naar-ISO-45001certificaat.htm", "title":"Overgangstermijn naar ISO 45001-certificaat", "pubdate":"23-01-2020", "lead":"In maart 2018 is ISO 45001 ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken - Eisen met richtlijnen voor gebruik’ gepubliceerd. Organisaties met een OHSAS 18001-certificaat hebben nu nog een ruim jaar de tijd (tot 12 maart 2021) om over te stappen op ISO 45001:2018." }, { "image":"/upload_mm/6/f/1/397442_House-fire_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Brandveiligheidsaspecten-houten-bouwwerken.htm", "title":"Brandveiligheidsaspecten houten bouwwerken", "pubdate":"21-01-2020", "lead":"Naar verwachting zal het aantal houten bouwwerken toenemen, want bouwen met hout is duurzaam. Tijdens de groei van bomen nemen deze CO2 op, die niet meer vrijkomt, tenzij het hout wordt verbrand. Dit in tegenstelling tot beton en staal. Tijdens de productie daarvan komt juist erg veel CO2 vrij. Respectievelijk zo’n 8% en 5% van de totale wereldwijde CO2-uitstoot. Maar hoe zit het met de brandveiligheid van houten bouwwerken? " }, { "image":"/upload_mm/1/4/9/397395_instrument-wkb_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Vier-Wkbinstrumenten-toegelaten.htm", "title":"Vier Wkb-instrumenten toegelaten", "pubdate":"16-01-2020", "lead":"Vanuit de Regiegroep Kwaliteitsborging is als één van de spelregels vastgesteld dat bij proefprojecten alleen instrumenten voor kwaliteitsborging mogen worden toegepast die voldoen aan de nu bekende wettelijke eisen. De Regiegroep heeft hiervoor een onafhankelijke toetsingscommissie ingesteld die vier potentiële instrumenten voor kwaliteitsborging heeft getoetst aan het wettelijke kader. " }, { "image":"/upload_mm/a/b/6/397383_gebouwen-en--minder-weg_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Nieuwe-NEN-2767-Conditiemeting-website.htm", "title":"Nieuwe NEN 2767 Conditiemeting website", "pubdate":"16-01-2020", "lead":"Er is nu één plek waar u alles kunt lezen over NEN 2767 conditiemeting. NEN heeft in januari een nieuwe (mobielvriendelijke) website voor NEN 2767 conditiemeting gelanceerd. Er is allerlei praktische en laagdrempelige informatie te vinden voor inspecteurs, beheerders, adviseurs en anderen geïnteresseerden. Als u het heeft over conditiemeting, dan bent u bij NEN aan het juiste adres. Wij helpen u graag verder!" }, { "image":"/upload_mm/e/a/8/cid397196_Energieprestatie-binnen-groene-boom-gebouw-270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Energieprestatieeisen-voor-nieuwbouw-vanaf-2021-in-werking.htm", "title":"Energieprestatie-eisen voor nieuwbouw vanaf 2021 in werking", "pubdate":"13-01-2020", "lead":"In opdracht van het ministerie van BZK heeft NEN de totstandkoming van het nieuwe stelsel Energieprestatie gebouwen en de daarbij behorende bepalingsmethode NTA 8800 begeleid. De eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) treden vanaf 1 januari 2021 in werking. " }, { "image":"/upload_mm/3/b/1/397041_GreenDeal_270x150_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/NEN-ondertekent-de-Green-Deal-voor-versnelling-kunststof-recycling.htm", "title":"NEN ondertekent de Green Deal voor versnelling kunststof recycling", "pubdate":"08-01-2020", "lead":"Dinsdag 7 januari vond de ondertekening van de Green Deal ‘Betrouwbaar bewijs voor toepassen van kunststof recyclaat’ plaats voor plastic recycling. NEN is daarmee een van de initiatiefnemers die zich inzet om een breed gedragen methode op te stellen voor het betrouwbaar aantonen van het aandeel gerecyclede plastics in producten. " }, { "image":"/upload_mm/7/1/4/396989_fullimage_0_270x150_GettyImages-678573106_circulaire%20economie_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Oproep-tot-deelname-aan-normcommissie-Circulaire-Economie.htm", "title":"Oproep tot deelname aan normcommissie Circulaire Economie", "pubdate":"06-01-2020", "lead":"Nederland heeft als doelstelling circulair te zijn in 2050. Ook de Europese Commissie ontvouwde in december 2019 ambitieuze plannen op het gebied van circulaire economie. Omdat bij circulaire economie het sluiten van grondstof- en materiaalstromen door productieketens heen een belangrijk aandachtspunt is, zijn mondiale normen en richtlijnen op dit gebied cruciaal om organisaties te helpen circulair denken en handelen in te bedden in de normale bedrijfsvoering. En zo een ‘level playing field’ te realiseren. " }, { "image":"/upload_mm/2/5/c/396586_brandalarm4_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Publicatie-NPR-voor-praktijksituaties-van-brandwerende-gevelkozijnen-met-beweegbare-delen.htm", "title":"Publicatie NPR voor praktijksituaties van brandwerende gevelkozijnen met beweegbare delen", "pubdate":"18-12-2019", "lead":"Er bestaat veel onduidelijkheid over de huidige brandwerendheidseisen en beoordelingscriteria van gevelkozijnen met beweegbare delen. Daarom is NPR 6112 ontwikkeld die de toepassing hiervan eenvoudiger maakt. Geïnteresseerden kunnen tot 1 maart 2020 commentaar indienen op de NPR." } ]}