{"count":"20", "results":[ { "image":"/upload_mm/6/f/3/392348_verlichting%20werkplek_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Bovengrens-aan-verlichting-van-werkplekken.htm", "title":"Bovengrens aan verlichting van werkplekken", "pubdate":"29-07-2019", "lead":"NEN heeft het ontwerp voor de nieuwe norm voor werkplekverlichting voor commentaar gepubliceerd. Deze NEN-EN 12464-1 wordt nu in veel ARBO-catalogi gebruikt voor de minimale verlichtingseisen voor allerlei soorten werkplekken binnen gebouwen. Het wordt in vrijwel alle bestekken opgenomen. Tot 27 september 2019 kan commentaar worden gegeven." }, { "image":"/upload_mm/b/d/6/390629_plaatje%20persbericht%20nen-en%2017037_270X150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Nieuwe-norm-belangrijke-factor-voor-daglicht-in-gebouwen.htm", "title":"Nieuwe norm belangrijke factor voor daglicht in gebouwen", "pubdate":"22-07-2019", "lead":"De hoeveelheid daglicht in een gebouw wordt in de toekomst anders bepaald. Nu wordt de equivalente daglichtoppervlakte bepaald volgens NEN 2057. Straks berekenen we de daglichtfactor in procenten t.o.v. het licht in het vrije veld volgens de Europese norm NEN-EN 17037. Deze methode is moderner, overzichtelijker, nauwkeuriger, reëler, inzichtelijker, internationaler en makkelijker." }, { "image":"/upload_mm/a/4/f/392212_geluidsoverlast_thuis_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Uitbreiding-frequenties-bij-meten-geluidwering.htm", "title":"Uitbreiding frequenties bij meten geluidwering", "pubdate":"16-07-2019", "lead":"Het Bouwbesluit 2012 stelt eisen aan de geluidwering in gebouwen. In NEN 5077 is de methode om dit te meten aangepast. De norm sluit daarmee weer aan bij de Europese normen en de Europese Verordening Bouwproducten." }, { "image":"/upload_mm/4/7/9/392171_Essenburgpark_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/NEN-Seminar-Burgerparticipatie-onder-de-Omgevingswet.htm", "title":"NEN Seminar ’Burgerparticipatie onder de Omgevingswet’", "pubdate":"16-07-2019", "lead":"Op 8 oktober organiseert NEN in Delft een seminar over burger-participatie onder de Omgevingswet. Dit seminar is interessant voor iedereen die zich bezighoudt met het ontwikkelen van onze ‘leefomgeving’ en daarbij de omgeving wil of moet betrekken. Denk hierbij aan lokale overheden, initiatiefnemers, burgers en procesbegeleiders. Aan de hand van drie best practices kunnen deelnemers met elkaar van gedachten wisselen. Belanghebbenden zijn van harte welkom. " }, { "image":"/upload_mm/3/c/1/391564_270x150_Overhandiging%20Documenten_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Platform-CB23-presenteert-resultaten-actieteams.htm", "title":"Platform CB’23 presenteert resultaten actieteams", "pubdate":"05-07-2019", "lead":"Op donderdag 4 juli 2019 werd de eerste mijlpaal van Platform CB’23 gevierd. De drie actieteams presenteerde hun resultaten: Framework voor Circulair Bouwen, Paspoorten voor de Bouw en Meten van circulariteit in de Bouw. Dit gebeurde in het LEF Future Centre van Rijkswaterstaat in Utrecht. " }, { "image":"/upload_mm/d/7/8/391826_ddf4f9f7-cdb6-4c60-bc3e-e76182c142fe_270x150_ventilatie%20installatie%20iStock_000012693962Large_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Commentaarperiode-ontwerp-NEN-1087-Ventilatie-van-gebouwen-gedeeltelijk-heropend.htm", "title":"Commentaarperiode ontwerp NEN 1087 ‘Ventilatie van gebouwen’ gedeeltelijk heropend", "pubdate":"01-07-2019", "lead":"De commentaarperiode voor NEN 1087 voor ventilatie van gebouwen is voor de hoofdstukken 6 en 7 heropend voor een periode van 6 weken. Het validatierapport van de Indicatieve Bepalingsmethode voor Ventilatie Prestatie (IBVP) is beschikbaar. " }, { "image":"/upload_mm/b/c/2/cid391412_rioolbuizen_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Normen-voor-buitenriolering-gepubliceerd.htm", "title":"Normen voor buitenriolering gepubliceerd", "pubdate":"18-06-2019", "lead":"Onlangs zijn er drie nieuwe normdocumenten uitgebracht over de aanleg, het gebruik en het onderhoud van buitenriolering." }, { "image":"/upload_mm/1/9/b/391084_Groen%20gebouw_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/BENGeisen-aangescherpt-en-inwerkingtreding-per-1-juli-2020.htm", "title":"BENG-eisen aangescherpt en inwerkingtreding per 1 juli 2020", "pubdate":"12-06-2019", "lead":"De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ingestemd met een wijziging van het Bouwbesluit over energiezuinige nieuwbouweisen. Met deze wijziging moeten vanaf 1 juli 2020 alle nieuw te bouwen gebouwen voldoen aan de Bijna Energieneutrale Gebouw eisen (BENG). Daarmee worden strengere eisen gesteld om zo het energiegebruik te verlagen." }, { "image":"/upload_mm/b/5/3/391032_gebouw%20in%20het%20donker_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Correctieblad-Conditiemeting-gebouwde-omgeving-gepubliceerd.htm", "title":"Correctieblad Conditiemeting gebouwde omgeving gepubliceerd", "pubdate":"11-06-2019", "lead":"Onlangs is het correctieblad van NEN 2767-1+C1:2019 gepubliceerd. NEN 2767-1+C1:2019 beschrijft de methode om de technische toestand van vastgoed en infrastructurele objecten een objectieve en uniforme wijze te bepalen en vast te leggen. Als gevolg van enkele onjuistheden en onduidelijkheden, is er besloten een correctieblad uit te geven. " }, { "image":"/upload_mm/4/1/b/390685_handen_schudden_NEN-CCV_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/NEN-en-CCV-breiden-samenwerking-uit.htm", "title":"NEN en CCV breiden samenwerking uit", "pubdate":"28-05-2019", "lead":"NEN en CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) werken sinds 2016 samen om de wildgroei in normen en regels voor brandblusinstallaties aan te pakken. De succesvolle samenwerking is reden om deze te continueren en zelfs uit te breiden. Op 27 mei sloten directeuren Van Terwisga (NEN) en Van den Brink (CCV) twee convenanten voor een periode van drie jaar. Naast de verlenging van het convenant voor brandblusinstallaties werd ook een convenant voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties ondertekend. " }, { "image":"/upload_mm/f/7/1/390738_stedenbouw-dichtheden-270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Ruimtelijke-dichtheden-berekenen-met-nieuw-model.htm", "title":"Ruimtelijke dichtheden berekenen met nieuw model", "pubdate":"28-05-2019", "lead":"In Nederlandse stedelijke regio’s is er een grote vraag naar woningen, werklocaties, recreatiegebieden en infrastructuur. De beschikbare ruimte is er schaars. Om die ruimte te lokaliseren en zo efficiënt mogelijk te kunnen benutten is kennis over de bestaande en geplande dichtheden van groot belang. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft een landsdekkend model ontwikkeld: RUDIFUN. Hiermee kunt u deze dichtheden berekenen." }, { "image":"/upload_mm/4/8/9/390737_brandweer-in-actie_270x150jpg_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Methode-Geen-Nood-Bij-Brand-geactualiseerd.htm", "title":"Methode ‘Geen Nood Bij Brand’ geactualiseerd", "pubdate":"28-05-2019", "lead":"De Vakgroep Veilig Gebruik en Toezicht van Brandweer Nederland heeft de afgelopen maanden de methode ‘Geen Nood Bij Brand’ (GNBB) geactualiseerd. De methode is nu beschikbaar. " }, { "image":"/upload_mm/2/9/f/390576_buisprofielen_bouw_GettyImages-166141520_270x150__125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Publicatie-van-warm-en-koudvervaardigde-buisprofielen.htm", "title":"Publicatie van warm- en koudvervaardigde buisprofielen", "pubdate":"23-05-2019", "lead":"De normen voor warmvervaardigde buisprofielen voor constructiedoeleinden en koudvervaardigde buisprofielen: Toleranties, afmetingen en profieleigenschappen zijn gepubliceerd. Beide normen zijn herzien en vervangen die uit 2016. " }, { "image":"/upload_mm/a/a/9/390356_Bouw-breaking-news-270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Wet-Kwaliteitsborging-voor-het-bouwen-is-aangenomen-door-Eerste-Kamer.htm", "title":"Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is aangenomen door Eerste Kamer", "pubdate":"15-05-2019", "lead":"De Eerste Kamer heeft 14 mei 2019 ingestemd met een nieuw stelsel voor toezicht op de kwaliteit in de bouw. Met de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen wordt de consument beter beschermd. Er komt een kwaliteitscontroleur die het bouwplan toetst op risico’s en op de bouwplaats controleert of het werk aan alle wettelijke bouwvoorschriften voldoet. Bouwers worden meer aansprakelijk voor de kwaliteit van hun bouwwerken. Consumenten krijgen een betere bescherming als na oplevering van een bouwwerk gebreken worden ontdekt. Dat komt door het aanscherpen van de wettelijke aansprakelijkheid van de aannemer. " }, { "image":"/upload_mm/5/4/c/390270_Beng_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Ingangsdatum-1-januari-2020-voor-BENG-niet-haalbaar.htm", "title":"Ingangsdatum 1 januari 2020 voor BENG niet haalbaar", "pubdate":"13-05-2019", "lead":"Minister Ollongren (BZK) heeft op 26 april in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de ingangsdatum van 1 januari 2020 voor BENG-regelgeving niet meer haalbaar is. Een nieuwe ingangsdatum is nog niet bekend. " }, { "image":"/upload_mm/2/d/a/390109_270x150_Brug_IFD_water_GettyImages-944818972_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Verdieping-eerste-versie-NTA-IFDbouw.htm", "title":"Verdieping eerste versie NTA IFD-bouw", "pubdate":"08-05-2019", "lead":"NTA ‘IFD-bouw beweegbare bruggen’ is half april 2019 gepubliceerd. Op initiatief van de Provincie Noord-Holland is de eerste versie van de NTA ontwikkeld. Verschillende belanghebbenden uit de grond-, weg- en waterbouw (GWW) zijn bij de ontwikkeling betrokken. Verdieping en verbreding van de NTA is de volgende stap." }, { "image":"/upload_mm/4/8/e/390083_Controle-bouw_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Kwaliteitsborging-op-weg-naar-stemming.htm", "title":"Kwaliteitsborging op weg naar stemming", "pubdate":"07-05-2019", "lead":"Vanaf de toezending van het bestuursakkoord tussen VNG en BZK aan de Eerste Kamer begin dit jaar, is de stroom aan nieuwsberichten en brieven richting politiek weer langzaam op gang gekomen. De Eerste Kamer heeft aangegeven nog deze periode het dossier Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) af te willen handelen. Gezien het nieuws dat de bouw jaarlijks nog steeds minstens 5 miljard weggooit lijkt het in ieder geval tijd worden dat er (publiek of privaat) stappen worden gezet. Een kort overzicht van een deel van de discussie." }, { "image":"/upload_mm/5/0/e/389985_betonstaal_wapening_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Normontwerpen-betonstaal-en-nationale-bijlage-ontwerp-en-herberekening-van-betonconstructies-ter-commentaar.htm", "title":"Normontwerpen betonstaal en nationale bijlage ontwerp en herberekening van betonconstructies ter commentaar", "pubdate":"03-05-2019", "lead":"De normontwerpen van het wijzigingsblad voor betonstaal, en voor de nationale bijlage bij ‘Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1, zijn gepubliceerd voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen de normontwerpen inzien en voorzien van commentaar tot 15 juli 2019. " }, { "image":"/upload_mm/b/6/e/389969_brandveiligheid-op-platte-daken_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Ontwerp-bepaling-van-brandgevaarlijk-zijn-van-daken-ter-commentaar-gepubliceerd.htm", "title":"Ontwerp 'bepaling van brandgevaarlijk zijn van daken' ter commentaar gepubliceerd", "pubdate":"03-05-2019", "lead":"Onlangs is de ontwerp herziening voor bepaling van brandgevaarlijk zijn van daken, ontw. NEN 6063:2019, gepubliceerd voor commentaar. Deze norm omschrijft de experimentele bepaling (inclusief klassering) van het brandgevaarlijk zijn van daken bij blootstelling aan vliegvuur. Ook gaat de norm in op de beperkte warmtestralingsintensiteit in Nederland. " }, { "image":"/upload_mm/8/9/c/cid389974_fullimage_ISO_45001_G%26VW_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Onderzoek-naar-gebruik-van-ISO-45001.htm", "title":"Onderzoek naar gebruik van ISO 45001", "pubdate":"03-05-2019", "lead":"ISO 45001 ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken – Eisen met richtlijnen voor gebruik’ is in maart 2018 gepubliceerd. Er is een enquête opgesteld om te inventariseren hoe de norm wordt gebruikt, maar ook wat er nog aan verbeterd kan worden. Het onderzoek kan tot 1 juli 2019 ingevuld worden." } ]}