Commentaarperiode ontwerp NEN 1087 ‘Ventilatie van gebouwen’ gedeeltelijk heropend

01-07-2019 De commentaarperiode voor NEN 1087 voor ventilatie van gebouwen is voor de hoofdstukken 6 en 7 heropend voor een periode van 6 weken. Het validatierapport van de Indicatieve Bepalingsmethode voor Ventilatie Prestatie (IBVP) is beschikbaar.

In hoofdstuk 6 en 7 van NEN 1087 wordt de IBVP beschreven. Commentaren op de andere delen van NEN 1087 werden ingediend tussen 6 februari tot 15 mei 2019.

De Indicatieve Bepalingsmethode voor Ventilatie Prestatie (IBVP) heeft als doel om een indicatieve beoordeling te geven van de kwaliteit van de invloed van regelmogelijkheden op ventilatiesystemen. In de methode wordt de mate benaderd waarin het ventilatiesysteem in staat is de gevraagde luchtuitwisseling te realiseren. Het doel is om ventilatiesystemen onderling te kunnen vergelijken.

Methode NEN 1087

De methode maakt onderscheid in de beoordeling bij de aan- en afwezigheid van personen en naar ruimten die primair bedoeld zijn voor het verblijf van mensen (verblijfsruimten) en ‘natte ruimten’, zoals in de bouwregelgeving. In de methode worden nieuwe grootheden geïntroduceerd: de Air Exchange Performance (AEP), de ‘ventilatieprestatie-indicator’ en de Air Exchange Rate (AER), de ‘waarschijnlijk optredende luchtuitwisseling’. Vooralsnog worden aan de nieuw geïntroduceerde grootheden AER en AEP geen eisen gesteld in de bouwregelgeving.

Validatierapport

In het validatierapport wordt voor een aantal Nederlandse woningmarkt representatieve woningtypen en ventilatiesystemen een vergelijking uitgevoerd. Dit wordt gedaan aan de hand van de indicatieve bepalingsmethode systeemprestatie ventilatie met de uitkomsten van luchtstroommodellen en praktijkonderzoek.

Om een vergelijking mogelijk te maken, is voor de keuze van woningtypen en ventilatiesystemen aansluiting gezocht bij de VLA-gelijkwaardigheidsmethodiek. In de IBVP en de VLA-gelijkwaardigheidsmethodiek zijn verschillende aannames gedaan met betrekking tot bediening van systemen. Ook is er een vergelijking van resultaten gemaakt en wordt deze als een betrouwbare vergelijking gezien. Op basis van deze vergelijking kan worden onderbouwd dat de IBVP-methode een zinvol instrument is om dit manco in de ventilatie branche te helpen opheffen.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen tot 15 augustus 2019 commentaar indienen op het normontwerp NEN 1087 via normontwerpen.nen.nl.

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over deze norm, het validatierapport of over het normalisatieproces: Emma van Sandick, consultant Bouw & Installatie, telefoon 015 2690 267 of e-mail: bi@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Klimaatbeheersing in gebouwen’ houdt zich bezig met normalisatie op het gebied van; energieprestatie, thermische eigenschappen van gebouwen en ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl