EPC van 0,4 in 2015 nog onzeker

09-12-2013 Uit een brief die minister Blok op 29 november 2013 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd blijkt dat hij nog twijfelt of in 2015 de epc voor woningnieuwbouw van 0,6 naar 0,4 moet gaan. Verder overweegt de minister een gedifferentieerde Rc-waarde voor gevel, dak en begane grondvloer in te voeren, die in ieder geval voor daken en gevels hoger ligt dan de huidige waarde van 3,5 m2K/W.

Voorwaarde voor de aanscherping van de epc is dat de extra maatregelen die nodig zijn om de grotere mate van energiezuinigheid te halen kostenoptimaal zijn. Blok twijfelt daar echter aan: ‘Ik erken het belang van de aanscherping van de energieprestatie-eisen om de innovatie in de markt te blijven stimuleren. Tegelijk hecht ik er ook aan dat er op dit moment geen nieuwe kostenverhogingen worden geïntroduceerd in de nog moeizame woning- en bouwmarkt die niet kunnen worden terugverdiend. Op basis van een eerste studie naar de kostenoptimaliteit van de aanscherping van de EPC naar 0,4 en na overleg met onder andere de partijen van het Lenteakkoord, ben ik van dat laatste op dit moment nog niet overtuigd. De komende maanden wil ik gebruiken om, in overleg met de marktpartijen, hier verder naar te kijken, voordat ik tot een definitief besluit kom.’

Gedifferentieerde Rc-waarde

Op 1 januari 2015 wordt de isolatiewaarde voor de dichte delen (Rc-waarde) verhoogd van 3,5 naar 5 m2k/W. De brancheorganisaties verbonden aan het Lenteakkoord hebben in hun brief van 5 maart 2013 echter verzocht de minimumeis voor de gebouwschil als volgt te differentiëren: voor daken 6,0, voor gevels 4,5, en voor begane grondvloeren 3,5 m2K/W. Blok: ‘Uit onderzoek naar de kostenoptimaliteit blijkt een gedifferentieerde Rc-waarde iets gunstiger uit te vallen dan de Rc-waarde van 5 m2k/W. Ik ben daarom voornemens deze gedifferentieerde Rc-waarde per 1 januari 2015 in te voeren.’

Boetes energielabel

Nederland is verder nog bezig met het uitwerken en invoeren van een vereenvoudigd energielabel. De implementatie van de herziene EPBD (2010/31/EU) had 9 juli 2012 afgerond moeten zijn. Het is daarom niet onverwacht dat er op Europees niveau twee juridische procedures lopen tegen Nederland: één voor het te laat implementeren van de herziene EPBD en een tweede voor het onjuist implementeren van zowel de oorspronkelijke (2002/91/EU) als de herziene EPBD. De reden hiervoor is het gebrek aan energielabels op moment van verhuur of verkoop en het ontbreken van sanctiemogelijkheden.

Blok: ‘Het vereenvoudigd energielabel woningbouw heeft straks een duidelijkere functie voor woningconsumenten en het is eenvoudig te verkrijgen. In combinatie met de invoering van een sanctie moet dit begin 2015 leiden tot een veel hoger aantal labels bij verkoop of verhuur. Om te voorkomen dat Nederland daadwerkelijk voor het Europese Hof van Justitie wordt gedaagd vind ik het cruciaal dat we de bovengenoemde planning halen en zal ik de Europese Commissie regelmatig blijven informeren over de voortgang in Nederland ten aanzien van de implementatie van de wetgeving.’

Over de kwaliteit van het energielabel maakt Blok zich nog wel zorgen: ‘Ik concludeer nu, mede op basis van de resultaten van het herhaalde onderzoek, dat het systeem van kwaliteitsborging voldoende is. Hoewel de steekproef te beperkt is om algemene conclusies te trekken, geven de resultaten aan dat de kwaliteit echter niet is verbeterd. Dit is teleurstellend.’

Norm energieprestatie

Voor het bepalen van de EPC kunt u NEN 7120 gebruiken. Deze Bouwbesluitnorm geeft de bepalingsmethoden voor de energieprestatie van gebouwen. Lees meer over energieprestatie.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl