Hoe kunnen gemeenten bijdragen aan energietransitie?

19-12-2016 Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in de versnelling van de energietransitie. Dat blijkt uit de ‘rode brochure’ die Stroomversnelling samen met bouwers, corporaties, gemeenten, banken en andere betrokkenen heeft ontwikkeld. Normalisatie is tevens een belangrijk instrument om deze energietransitie te versnellen. NEN heeft daartoe een normalisatieagenda ontwikkeld.

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen in Nederland energieneutraal zijn. Daarmee leveren we een substantiële bijdrage leveren aan de beperking van de CO2-uitstoot (Klimaatakkoord Parijs). De brochure laat zien wat gemeenten kunnen doen om bij te dragen aan de daarvoor benodigde energietransitie. Volgens Leen van Dijke, voorzitter Stroomversnelling, zijn er steeds meer gemeenten die daar serieus werk van maken, ook omdat de Omgevingswet gemeenten op dat gebied meer regie gaat geven. ‘Gemeenten kunnen laten zien dat zij met burgers en bedrijven willen samenwerken om de eigen leefomgeving te verduurzamen. Dat kan heel veel energie, tijd en kosten besparen. Het is hoog tijd om nu snelheid te gaan maken.’

De vier tips van Stroomversnelling over wat gemeenten kunnen doen:

  • Vereenvoudig de vergunningverlening. Gemeenten toetsen vergunningaanvragen voor Nul op de Meter projecten aan wetten en regels. Als zij voor de officiële vergunningaanvraag met initiatiefnemers rond de tafel gaan zitten om zaken af te stemmen, kan de vergunningverlening in een paar dagen geregeld zijn.
  • Anticipeer op de Omgevingswet. De Omgevingswet biedt gemeenten meer ruimte om een eigen invulling te geven aan de energietransitie. Bijvoorbeeld via een eigen omgevingsvisie met doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, energie en klimaat. Daarbij is het van groot belang om samen te werken met andere partijen, zoals woningcorporaties en netbeheerders.
  • Gebruik leges om verduurzaming te stimuleren. Gemeenten kunnen burgers stimuleren werk te maken van verduurzaming door de legeskosten te verlagen. Dit maakt duurzame verbouwingen zoals Nul op de Meter een stuk aantrekkelijker.
  • Bundel vraagstukken en kom tot synergie. De energietransitie heeft raakvlakken met andere maatschappelijke vraagstukken. Hoe kunnen we anticiperen op de effecten van klimaatverandering? Nul op de Meter woningen kunnen integrale oplossingen bieden, ook voor de afvoer van hemelwater. Ook zijn er mogelijkheden om NOM-woningen te combineren met levensloopbestendigheid. Bij een NOM-renovatie kunnen woningen worden aangepast, zodat bewoners daar tot op hoge leeftijd prettig, veilig en comfortabel kunnen wonen.

De hele publicatie, ‘Nul op de Meter, hoe gemeenten kunnen bijdragen’ is te vinden op http://www.stroomversnelling.nl/gemeente.

Normalisatieagenda: Nieuwe afspraken voor versnelling energietransitie

Normalisatie is een belangrijk instrument om de energietransitie te realiseren en waar mogelijk te versnellen. NEN heeft daarom een normalisatieagenda opgesteld, die in de komende maanden met industrie, overheid, kennisinstellingen, NGO’s en andere belanghebbende partijen besproken en uitgewerkt.

De snelheid van de energietransitie, met inbegrip van de samenstelling van de toekomstige energiemix en de integratie met andere systemen, laat zich moeilijk voorspellen. Hierop zijn diverse politieke, economische, sociale en technologische factoren van invloed. De ‘sense of urgency’ om de energietransitie te realiseren is hoog met het oog op klimaatverandering en energieleveringszekerheid. In dit licht zijn diverse trends waar te nemen, waaruit blijkt dat nieuwe afspraken nodig zijn die via normalisatie tot stand kunnen komen. Deze trends en de daaraan gekoppelde afspraken heeft NEN beschreven in haar whitepaper ‘Samenwerken aan de energietransitie’.

Voorafgaand aan de normalisatieagenda, heeft NEN in de paper ‘Koolstofarme energievoorziening – Met normen veilig, betrouwbaar én betaalbaar!’ een beeld geschetst van de lopende en op handen zijnde normalisatieontwikkelingen gerelateerd aan de energietransitie. Hiermee wordt enerzijds aangetoond dat normalisatie al decennia een krachtig instrument is voor een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening en anderzijds dat de nodige stappen worden gezet om de energietransitie te realiseren. Deze ontwikkelingen behoren dan ook onverminderd te worden voortgezet.

NEN nodigt partijen uit het gesprek aan te gaan om nader invulling te geven aan de normalisatieagenda en de uitvoering hiervan. Kijk op nen.nl/energie voor meer informatie.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl