Integratie NEN 2767 Gebouwen en Infra is gestart

16-06-2015 Begin 2015 is door de Werkgroep Integratie een goed onderbouwd positief advies gegeven voor samenvoeging van de normdelen NEN 2767-1 en NEN 2767-4-1 en de normdelen NEN 2767-2 en NEN 2767-4-2. De samenvoeging moet in 2015 plaatsvinden. Bij de inhoudelijke samenvoeging zijn diverse (sub)commissies en werkgroepen betrokken. Na voltooiing van de samenvoeging in 2015 kunnen gebouwen, infrastructurele objecten en buitenruimten op dezelfde objectieve wijze met NEN 2767 worden beoordeeld.

Dit is belangrijk om onderhoudsbudgetten op object (complex) niveau eerlijk te kunnen verdelen. Eenduidige communicatie over kwaliteit van assets en doelmatigheid van onderhoudsingrepen moet op alle niveaus in de keten van beleidsmaker tot leverancier kunnen plaatsvinden . Inmiddels is gestart met de eerste acties.

Termen en Definities NEN 2767

Een werkgroep vanuit Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat houdt zich bezig met ‘Termen en Definities’. In de afgelopen weken zijn uit NEN 2767-1, NEN 2767-4-1 en NEN 2776 diverse termen, begrippen, definities en conditiebeschrijvingen verzameld. De volgende stap is termen, begrippen, definities en conditiebeschrijvingen op elkaar af te stemmen, keuzes te maken en voor te leggen aan de norm(sub)commissies, zodat er voortaan eenzelfde taal wordt gesproken.

De achtergrond van decompositie

Een van de kerntaken bij het op orde brengen van areaalgegevens van Rijkswaterstaat was het ontwikkelen van ICT-middelen voor het beheer van deze gegevens. Met de komst van een standaard decompositie volgens NEN 2767-4 is het mogelijk om systemen die eerst hun eigen taal spraken met elkaar te laten communiceren. Rijkswaterstaat heeft alle beheerobjecten een naam gegeven. Die is te ontleden in elementen en te benoemen in specifiekere onderdelen, de bouwdelen. Hiermee is de taal voor het decomponeren geborgd. Communiceren met tussen verschillende systemen en met de markt is mogelijk geworden. Eenvoudig is vast te leggen welke informatie op welk abstractieniveau nodig is. De decompositie is doorgezet in deel NEN 2767-4-2 van NEN 2767 en uitgebreid met meer infra beheerobjecten. Het is de bedoeling ook voor gebouwen aansluiting te vinden. Voor de te onderscheiden beheerobjecten in de gebouwensector wordt gezocht naar dezelfde hiërarchische opdeling. De norm(sub)commissie Vastgoed zal hiertoe voorstellen doen.

Norm aanscherpen met assetmanagement

Het besluit van de normcommissie Conditiemeting om het traject van integratie in te slaan sluit aan bij de ontwikkeling van beheer en onderhoud van vastgoed, infrastructuur en installaties. Daarbij horen we steeds vaker het begrip ‘assetmanagement’. Op zoek naar kostenbesparingen binnen het proces van beheer en onderhoud zien we in toenemende mate dat eigenaar/beheerders de principes van assetmanagement gaan toepassen. Het is de, op de zogenaamde ‘life cycle management’-denken gebaseerde, ketengerichte benadering die mogelijkheden biedt om faalkosten verder te beperken en doorlooptijden te versnellen. Gebruiksgericht beheer wordt in verbinding gebracht met risicogebaseerd onderhoud waarbij de voortgang legitimiteit vindt in de resultaten die voortkomen uit het conditiegestuurd inspecteren volgens NEN 2767. Met het gestarte integratietraject zal meer door de assetmanagementbril gekeken worden hoe met NEN 2767 de gewenste areaalinformatie voorhanden komt. Informatie die een basis vormt voor het herbeleggen van taken, verantwoordelijken en bevoegdheden. Hiermee kan ketenoptimalisatie worden doorgevoerd.

Werkgroep Methodiek uitgebreid

De bestaande werkgroep methodiek is verder uitgebreid en heeft als doel de methodische kaders rondom de conditiebepaling en de decompositie verder vorm te geven. Met de nieuwe werkgroep methodiek is een goede balans gevonden tussen infra en gebouwen. Verder zijn zowel de opdrachtgevers als de adviseurs evenredig vertegenwoordigd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ron van der Aa, NEN consultant Conditiemeting per e-mail bi@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl