Kwaliteit Nul-op-de-Meter-renovaties gegarandeerd met NOM-Keur

27-02-2017 Met het NOM-Keur is kwaliteit in Nul-op-de-Meter renovaties gegarandeerd. ‘Het NOM-Keur is een gids in het ontstane oerwoud van Nul-op-de-Meter-aanbieders en garandeert kwaliteit’, aldus Simon Verduijn, manager NOM-Keur bij de presentatie van deze keuring op 3 februari. De volgende stap is een nieuwbouwversie van het NOM.

Het NOM-Keur is een initiatief van de Stroomversnelling, dat Nul op de Meter renovaties keurt op woongenot, energieprestaties en binnenklimaat. In 2013 is het initiatief Stroomversnelling van start gegaan met als doel Nul op de Meter voor zowel bestaande woningen als nieuwbouwwoningen mogelijk te maken. Al snel werd de wenselijkheid van NOM-Keur gevoeld. In nauwe samenwerking met het Stroomversnellingsnetwerk dat bestaat uit ambitieuze bouwers, toeleveranciers, corporaties, gemeenten, financiers, netwerkbeheerders en andere betrokken partijen en Stichting Excellent Conceptueel Bouwen (SECB) is NOM-Keur ontwikkeld.

Confortabel

De Stroomversnelling vindt dat iedere woningeigenaar in Nederland moet kunnen kiezen voor een mooie, comfortabele en betaalbare woning. Corporaties willen kwaliteit in hun renovaties en aanbieders willen duidelijke prestatieafspraken. Het NOM-Keur is dan ook in gezamenlijkheid vastgesteld en richt zich op energieprestaties, maar comfort, gezondheid en kwaliteit zijn net zo belangrijk. Uiteindelijk moeten bewoners een fijne, comfortabele en goed werkende NOM-woning met garanties krijgen. ‘Het renovatiedeel is nu klaar, de volgende stap is een nieuwbouwversie van het NOM-Keur. Die zal zeer binnenkort beschikbaar komen’, geeft Verduijn aan.

Drietrapsraket

Het NOM-Keur is een drietrapsraket. Nul op de Meter verbouwingsvoorstellen worden gekeurd op de drie onderdelen Propositie, Toepassing en Levensduur. Bij Propositie worden de technische en procesmatige eigenschappen van het concept beoordeeld; van technisch ontwerp, kwaliteitscontrole tot prestatievoorwaarden en bewonerscommunicatie. Bij Toepassing wordt beoordeeld of het concept ook daadwerkelijk goed wordt uitgevoerd. En bij Levensduur toont de aanbieder jaarlijks aan dat de beloofde prestaties in de praktijk worden gehaald.

Om in aanmerking te komen voor het NOM-Keur moet het product ook voldoen aan een aantal randvoorwaarden, zodat het past binnen maatschappelijke kaders. Denk aan Flora- en faunawetgeving, welstandscriteria voor gemeenten en normen die zorgen dat het product goed aansluit op het onderliggende energienetwerk. Corporaties, particulieren en andere geïnteresseerden kunnen straks op een website kijken of bouwers het NOM-Keur hebben.

De bouwers en corporaties binnen het Stroomversnellingsnetwerk uitten de wens om met elkaar duidelijke prestaties af te spreken. Verduijn: ‘We zagen in de markt NOM-proposities ontstaan door aanbieders die bijvoorbeeld geen enkele inspanning doen om een woning te isoleren, maar wel het hele dak volleggen met zonnepanelen. Daarmee haal je misschien wel Nul op de Meter, maar is het comfortabel, of duurzaam? NOM-Keur brengt daar nu verandering in.’

Normalisatieagenda

Ook gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in de versnelling van de energietransitie. Dat blijkt uit de ‘rode brochure’ die Stroomversnelling samen met bouwers, corporaties, gemeenten, banken en andere betrokkenen heeft ontwikkeld. Normalisatie is tevens een belangrijk instrument om deze energietransitie te versnellen.

NEN heeft daartoe een normalisatieagenda ontwikkeld, die in de komende maanden met industrie, overheid, kennisinstellingen, NGO’s en andere belanghebbende partijen wordt besproken en uitgewerkt.

De ‘sense of urgency’ om de energietransitie te realiseren is hoog met het oog op klimaatverandering en energieleveringszekerheid. In dit licht zijn diverse trends waar te nemen, waaruit blijkt dat nieuwe afspraken nodig zijn die via normalisatie tot stand kunnen komen. Deze trends en de daaraan gekoppelde afspraken heeft NEN beschreven in haar whitepaper ‘Samenwerken aan de energietransitie’.

Voorafgaand aan de normalisatieagenda, heeft NEN in de whitepaper ‘Koolstofarme energievoorziening – Met normen veilig, betrouwbaar én betaalbaar!’ een beeld geschetst van de lopende en op handen zijnde normalisatieontwikkelingen gerelateerd aan de energietransitie. Hiermee wordt enerzijds aangetoond dat normalisatie al decennia een krachtig instrument is voor een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening en anderzijds dat de nodige stappen worden gezet om de energietransitie te realiseren. Deze ontwikkelingen behoren dan ook onverminderd te worden voortgezet.

NEN nodigt partijen uit het gesprek aan te gaan om nader invulling te geven aan de normalisatieagenda en de uitvoering hiervan. Kijk op nen.nl/energie voor meer informatie.

De meest actuele informatie over NOM Keur-kunt u vinden op stroomversnelling.nl/nomkeur

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl