Omgevingswet treedt naar verwachting in 2019 in werking

19-03-2017 De Omgevingswet integreert 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen als: bouw, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. De oude wetten zijn veelal sectoraal opgebouwd. In samenhang gezien en toegepast, sluiten deze wetten niet meer aan bij de behoefte van deze tijd. Met de Omgevingswet wil de overheid het wettelijk systeem ‘eenvoudig beter’ maken. De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2019 in werking.

Veel normen van toepassing op de fysieke leefomgeving

Met de nieuwe Omgevingswet wil het kabinet:
• de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen;
• duurzame projecten (zoals windmolenparken) stimuleren;
• gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven zodat zij hun omgevingsbeleid kunnen afstemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen.
Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen.

Ook voor het gebruik van normen heeft de Omgevingswet gevolgen. Er zijn namelijk ontzettend veel normen van toepassing op de fysieke leefomgeving. Denk aan milieunormen, gezondheidsnormen (geluid, daglicht, schadelijke stoffen, binnenmilieu, drinkwater, zwemwater, et cetera), veiligheidsnormen (brand, constructieve veiligheid, Eurocodes, et cetera), energienormen (energieprestatie, isolatie, et cetera) en bruikbaarheidsnormen (afmetingen, toegankelijkheid, zichtbaarheid, et cetera). Veel van deze normen worden aangewezen via de diverse wetten en besluiten die onder de Omgevingswet vallen.
Bijzonder is dat gemeenten straks wel van normen mogen afwijken in zogenoemde omgevingsplannen. Denk daarbij aan regelgeving op het gebied van duurzaamheid, geluid en energie. De toegestane regelruimte is bedoeld om strengere eisen te kunnen stellen, niet om lagere eisen te kunnen stellen. De wetgeving en bijbehorende normen regelen dus het minimumniveau.

Uitgangspunten Omgevingswet

- Het moet eenvoudiger, efficiënter en beter
Projecten moeten in samenhang en per gebied worden aangepakt. Procedures mogen niet meer eindeloos duren, regelgeving moet voorspelbaar, betaalbaar en transparant zijn. Onderzoekslasten kunnen worden verminderd.

- Zekerheid en dynamiek
Bescherming van burgers blijft een belangrijk doel. Daarnaast moet het uitnodigen tot nieuwe initiatieven en ontwikkelingen en niet alles bij voorbaat dichttimmeren.

- Ruimte voor duurzame ontwikkeling
Veel regels zijn verouderd en staan innovatieve ontwikkelingen, gericht op duurzaamheid, in de weg. Het nieuwe omgevingsrecht ondersteunt en stimuleert juist de transitie naar een duurzame samenleving.

- Ruimte voor regionale en lokale verschillen
Wat goed is voor de ene regio, is lang niet altijd geschikt voor de andere. Het nieuwe omgevingsrecht is flexibel, waardoor provincies en gemeenten regionaal, lokaal en gebiedsgericht maatwerk kunnen leveren.

- Actieve en kwalitatief goede uitvoering
Het oude omgevingsrecht is gericht op het beschermen van deelbelangen en daardoor defensief. Het nieuwe omgevingsrecht is flexibel en biedt transparante en doelmatige procedures. Dit prikkelt bestuurders tot actief gedrag dat is gebaseerd op vertrouwen en het dragen van verantwoordelijkheid. Het nieuwe omgevingsrecht nodigt ook uit tot het maken van integrale bestuurlijke afwegingsruimte.


Een kort overzicht

Huidig recht
• 26 wetten, 5.000 artikelen
• 120 Algemene Maatregelen van Bestuur
• 120 Ministeriële Regelingen

Omgevingswet
• 1 wet, 350 artikelen
• 4 Algemene Maatregelen van Bestuur
• circa 10 Ministeriële Regelingen

Uitvoeringsregels
De 120 AMvB’s in het huidige omgevingsrecht worden met de introductie van de Omgevingswet teruggebracht naar vier. Daarbij worden definities gelijkgetrokken en verouderde regels geschrapt. Een aantal wetsartikelen uit bestaande wetten wordt naar een AMvB verplaatst. Het ministerie van IenM werkt nog aan de AMvB’s. Navolgend een overzicht van de ontwerpbesluiten die momenteel tot stand zijn gekomen:
• Omgevingsbesluit.
• Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).
• Besluit activiteiten in de leefomgeving (Bal).
• Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

De vier ontwerp-AMvB’s onder de Omgevingswet zijn tussen 1 juli en 16 september 2016 via internetconsultatie breed opengesteld voor reacties vanuit de samenleving. In totaal hebben zo’n 250 organisaties en individuen gebruik gemaakt van deze inspraakmogelijkheid.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl