Wijzigingen Bouwbesluit 2012

22-05-2017 Op 19 april 2017 sloot de internetconsultatie van de wijziging Bouwbesluit inzake woonboten, C-label voor kantoren, asbest en duurzaam bouwen. Naar verwachting treden de wijzigingen per 1 januari 2018 in werking. De wijziging van Bouwbesluit 2012 bevat vier onderwerpen: woonboten, C-label voor kantoren, asbest en duurzaam bouwen.

C-labelplicht kantoren

De aanleiding voor de C-labelplicht voor kantoren is het Energieakkoord voor duurzame groei dat op 6 september 2013 door ruim veertig partijen, waaronder de overheid, is gesloten. Partijen in het Energieakkoord streven naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050 met als tussenstap ten minste gemiddeld label A voor alle gebouwen in 2030. Toen uit de Nationale Energie Verkenning (NEV) 2015 bleek dat twee van de vijf doelstellingen uit het Energieakkoord voor 2020 nog niet binnen bereik lagen, hebben partijen in het Energieakkoord eind 2015 het intensiveringspakket samengesteld, dat voorjaar 2016 is aangescherpt. In het intensiveringspakket zijn ook maatregelen opgenomen om het doel van 100 PJ finale energiebesparing in 2020 binnen bereik te brengen, waar de C-labelverplichting voor kantoren onderdeel van uitmaakt.

Duurzaam bouwen

De aanleiding voor de wijzigingen met betrekking tot duurzaam bouwen is verdere uitwerking van de omzetting van de Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (afgekort als EPBD).

Asbest

De aanleiding voor de wijziging omtrent asbest, zijn de wijzigingen van het Arbeidsomstandighedenbesluit. In het Bouwbesluit wordt de grenswaarde van de concentratie van asbestvezels aangepast om aan te sluiten bij de wijzigingen van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Woonboten

De aanleiding voor de wijzigingen inzake woonboten is een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 april 2014 (ABRVS 16 april 2014 ECLI:NL:RVS:2014:1331). De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde dat de woonboot moest worden aangemerkt als bouwwerk. Deze uitspraak zou voor vele woonboten en andere drijvende objecten die hoofdzakelijk worden gebruikt voor verblijf kunnen betekenen dat deze eveneens als een bouwwerk in de zin van de Woningwet en de Wabo aangemerkt moeten worden. Dit zou als consequentie hebben dat veel van die woonboten niet voldoen aan de geldende regelgeving (zoals het Bouwbesluit 2012) en daarmee in feite illegaal zijn geworden.

Daarom heeft het kabinet in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer aangegeven (Aanhangsel Handelingen II 2013/14, 2318) te onderzoeken hoe wet- en regelgeving voor woonboten moet worden aangepast naar aanleiding van de uitspraak.

Dit heeft geleid tot de Wet verduidelijking voorschriften woonboten (Kamerstukken II 2015/16, 34434, nr. 2) en deze wijziging van het Bouwbesluit 2012. In de Wet verduidelijking voorschriften woonboten wordt via overgangsrecht geregeld dat de technische voorschriften van het Bouwbesluit 2012 niet van toepassing zijn op een op het tijdstip van inwerkingtreding van die wet bestaande woonboten of bestaande andere drijvende objecten die hoofdzakelijk worden gebruikt voor verblijf. Voor die bouwwerken gaat de zorgplicht van artikel 1a Woningwet als vangnet met betrekking tot veiligheid en gezondheid gelden.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl