{"count":"20", "results":[ { "image":"/upload_mm/6/a/6/398501_Bouwmensen%20handen%20schudden_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Veilig-werken-in-de-Bouw-met-de-Safety-Culture-Ladder-1.htm", "title":"Veilig werken in de Bouw met de Safety Culture Ladder", "pubdate":"27-02-2020", "lead":"Bereid u voor, verplicht vanaf 2021! Om het aantal ongelukken in de bouw terug te dringen wordt het veiligheidsbewustzijn als verplichting opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw. Dat hebben verschillende opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw afgesproken door het ondertekenen van de Governance Code Veiligheid in de Bouw. Vanaf 2021 hanteren zij de zogenoemde Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder) om het veiligheidsbewustzijn van organisaties die opdrachten voor hen uitvoeren meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. " }, { "image":"/upload_mm/d/3/d/398239_Omgevingswet%20270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Eerste-Kamer-stemt-in-met-Invoeringswet-Omgevingswet.htm", "title":"Eerste Kamer stemt in met Invoeringswet Omgevingswet", "pubdate":"18-02-2020", "lead":"De Eerste Kamer heeft op 11 februari 2020 ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet. Deze wet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en versnelt besluiten over projecten. Regelgeving wordt hierdoor eenvoudiger en biedt ruimte voor lokaal maatwerk. Het uitgangspunt van de wet is een goede balans tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving." }, { "image":"/upload_mm/1/4/9/397395_instrument-wkb_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Vier-Wkbinstrumenten-toegelaten.htm", "title":"Vier Wkb-instrumenten toegelaten", "pubdate":"16-01-2020", "lead":"Vanuit de Regiegroep Kwaliteitsborging is als één van de spelregels vastgesteld dat bij proefprojecten alleen instrumenten voor kwaliteitsborging mogen worden toegepast die voldoen aan de nu bekende wettelijke eisen. De Regiegroep heeft hiervoor een onafhankelijke toetsingscommissie ingesteld die vier potentiële instrumenten voor kwaliteitsborging heeft getoetst aan het wettelijke kader. " }, { "image":"/upload_mm/c/d/f/396198_bouwhelm-achtergrond-270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/7-hardnekkige-misverstanden-over-de-Wet-kwaliteitsborging-voor-het-bouwen.htm", "title":"7 hardnekkige misverstanden over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen", "pubdate":"05-12-2019", "lead":"Over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen bestaan nogal wat misverstanden, signaleert Ottilie Laan, advocaat bij Blumstone, in Cobouw. Misverstanden over de gevolgen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen kunnen de weerstand tegen de wet vergroten. Meer begrip kan leiden tot minder faalkosten en meer bouwkwaliteit." }, { "image":"/upload_mm/6/c/9/396190_Bouw-wet--en-regelgeving_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Hoe-ziet-het-Besluit-Bouwwerken-Leefomgeving-er-in-2021-uit.htm", "title":"Hoe ziet het Besluit Bouwwerken Leefomgeving er in 2021 uit?", "pubdate":"05-12-2019", "lead":"Met de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet en de vier onderliggende amvb’s in 2021 wordt ook het Bouwbesluit vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Gelukkig is het Bouwbesluit 2012 inhoudelijk nog goed herkenbaar, maar er zijn ook wijzigingen en aanvullingen. " }, { "image":"/upload_mm/8/d/2/395191_Handen-schudden_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Internetconsultatie-wijziging-Regeling-Bouwbesluit-2012.htm", "title":"Internetconsultatie wijziging Regeling Bouwbesluit 2012", "pubdate":"28-10-2019", "lead":"Tot en met 6 november 2019 kunt u reageren op het concept van de wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012. Met deze regeling wordt de herziening van de Europese richtlijn Energieprestatie van Gebouwen (EPBD) opgenomen in de Nederlandse regelgeving." }, { "image":"/upload_mm/a/a/9/390356_Bouw-breaking-news-270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Wet-Kwaliteitsborging-voor-het-bouwen-is-aangenomen-door-Eerste-Kamer.htm", "title":"Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is aangenomen door Eerste Kamer", "pubdate":"15-05-2019", "lead":"De Eerste Kamer heeft 14 mei 2019 ingestemd met een nieuw stelsel voor toezicht op de kwaliteit in de bouw. Met de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen wordt de consument beter beschermd. Er komt een kwaliteitscontroleur die het bouwplan toetst op risico’s en op de bouwplaats controleert of het werk aan alle wettelijke bouwvoorschriften voldoet. Bouwers worden meer aansprakelijk voor de kwaliteit van hun bouwwerken. Consumenten krijgen een betere bescherming als na oplevering van een bouwwerk gebreken worden ontdekt. Dat komt door het aanscherpen van de wettelijke aansprakelijkheid van de aannemer. " }, { "image":"/upload_mm/4/8/e/390083_Controle-bouw_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Kwaliteitsborging-op-weg-naar-stemming.htm", "title":"Kwaliteitsborging op weg naar stemming", "pubdate":"07-05-2019", "lead":"Vanaf de toezending van het bestuursakkoord tussen VNG en BZK aan de Eerste Kamer begin dit jaar, is de stroom aan nieuwsberichten en brieven richting politiek weer langzaam op gang gekomen. De Eerste Kamer heeft aangegeven nog deze periode het dossier Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) af te willen handelen. Gezien het nieuws dat de bouw jaarlijks nog steeds minstens 5 miljard weggooit lijkt het in ieder geval tijd worden dat er (publiek of privaat) stappen worden gezet. Een kort overzicht van een deel van de discussie." }, { "image":"/upload_mm/b/7/d/388725_Omgevingswet_270-aGettyImages-507881593_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Tweede-Kamer-stemt-in-met-Invoeringswet-Omgevingswet.htm", "title":"Tweede Kamer stemt in met Invoeringswet Omgevingswet", "pubdate":"20-03-2019", "lead":"De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Invoeringswet van de Omgevingswet. Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021." }, { "image":"/upload_mm/a/e/e/388724_duurzaam_leven_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Informatieplicht-energiebesparing-uiterlijk-1-juli-2019.htm", "title":"Informatieplicht energiebesparing uiterlijk 1 juli 2019", "pubdate":"20-03-2019", "lead":"Bedrijven en overheidsinstellingen die veel energie verbruiken, hebben een plicht tot energiebesparing. Inrichtingen die onder de energiebesparingsplicht van het Activiteitenbesluit (artikel 2.15) vallen, moeten hierover nu verplicht rapporteren aan hun bevoegd gezag. Dit heet ‘de informatieplicht’. Op zijn laatst moet op 1 juli 2019 aan deze plicht zijn voldaan. Inmiddels is hiervoor een digitaal rapportagesysteem beschikbaar." }, { "image":"/upload_mm/c/3/f/388723_wet-kwaliteitsborg_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Gaat-wetsvoorstel-Wet-Kwaliteitsborging-voor-het-bouwen-door.htm", "title":"Gaat wetsvoorstel Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen door?", "pubdate":"20-03-2019", "lead":"De Eerste Kamer heeft bij brief van 8 maart 2019 vragen gesteld omtrent het wetsvoorstel Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) aan minister Ollongren. Het beantwoorden van deze vragen is de laatste horde die de minister moet nemen voordat de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Wkb stemt. " }, { "image":"/upload_mm/0/8/2/cid387985_metselwerk_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Vergunningvrij-bouwen-onder-de-Omgevingswet-vrijwel-identiek.htm", "title":"Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet vrijwel identiek", "pubdate":"18-02-2019", "lead":"Naar verwachting treedt in 2021 de Omgevingswet in werking. In de Invoeringsbesluiten is nu voor het eerst te lezen hoe het nieuwe vergunningstelsel onder de Omgevingswet is uitgewerkt. Zo ook het nieuwe vergunningvrije bouwen. Wico Ankersmit, directeur Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, geeft op de website van de vereniging aan dat vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet vrijwel identiek blijft aan de huidige situatie." }, { "image":"/upload_mm/7/2/5/378803_Kwaliteitsborging_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Snel-duidelijkheid-over-privatisering-bouwtoezicht.htm", "title":"Snel duidelijkheid over ‘privatisering’ bouwtoezicht", "pubdate":"19-03-2018", "lead":"Minister Ollongren wil snel duidelijkheid scheppen over de voortgang van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. “Binnenkort hoop ik een brief aan de Eerste Kamer te sturen”, zei ze eind februari tijdens een bouwdebat. " }, { "image":"/upload_mm/0/3/3/378315_Helmen_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Wijzigingen-Bouwbesluit-per-1-januari-2018.htm", "title":"Wijzigingen Bouwbesluit per 1 januari 2018", "pubdate":"22-02-2018", "lead":"Per 1 januari 2018 is er een aantal wijzigingen in Bouwbesluit 2012 ingevoerd. Voor de milieuprestatie is nu een grenswaarde van kracht. Daarnaast is specifieke regelgeving voor drijvende bouwwerken ingevoerd en is de toegestane concentratie asbest in binnenruimten flink verlaagd. Ook is een enkele meer ondergeschikte wijziging aangebracht." }, { "image":"/upload_mm/a/e/2/204718_Waterlandschap270_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Arbeid-Veiligheid/Omgevingswet-definitief-uitgesteld.htm", "title":"Omgevingswet definitief uitgesteld", "pubdate":"09-11-2017", "lead":"De inwerkingtreding van de Omgevingswet is definitief vastgesteld op 1 januari 2021. Oud-minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft dat voordat ze terugtrad laten weten. Eerder al gaf de oud-bewindsvrouw aan dat de wet niet, zoals eerder het plan was, in 2019 in werking zal treden. De vertraging heeft mogelijk gevolgen voor de publicatiedatum van enkele PGS-richtlijnen." }, { "image":"/upload_mm/4/4/b/202219_metselwerk_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Stand-van-zaken-vergunningvrij-bouwen.htm", "title":"Stand van zaken vergunningvrij bouwen", "pubdate":"25-08-2017", "lead":"De Rijksoverheid heeft een nieuwe brochure uitgegeven over wanneer er wel en wanneer geen vergunning nodig is voor een bouwwerk bij een hoofdgebouw. Een bijgebouw is een bouwwerk dat ten dienste staat van het hoofdgebouw. Dit kan een aan- of uitbouw zijn, maar ook een bijgebouw, een overkapping of een ander bouwwerk met een dak." }, { "image":"/upload_mm/a/7/d/201629_Groen_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Uitstel-maar-geen-afstel-Omgevingswet.htm", "title":"Uitstel, maar geen afstel Omgevingswet", "pubdate":"08-08-2017", "lead":"De ministerraad heeft op 30 juni 2017 ingestemd met vier ontwerpbesluiten (AMvB’s) die horen bij de Omgevingswet. Deze wet bundelt de regels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving. In de ontwerpbesluiten zijn de spelregels van de wet opgenomen. Wel heeft minister Schultz recent aangegeven dat 2019 als invoeringsjaar waarschijnlijk onhaalbaar wordt. " }, { "image":"/upload_mm/b/1/2/200317_kwaliteit_150x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Wet-op-Kwaliteitsborging-toch-uitgesteld.htm", "title":"Wet op Kwaliteitsborging toch uitgesteld", "pubdate":"05-07-2017", "lead":"Het toezicht op de bouw van huizen en andere gebouwen wordt voorlopig niet overgedragen aan het bedrijfsleven. Minister Ronald Plasterk wil de gemeentelijke taak privatiseren, maar stuitte dinsdag op bezwaren van de Eerste Kamer en stelt de maatregel een jaar uit. " }, { "image":"/upload_mm/7/c/3/200170_Omgevingswet_150x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Mogelijk-uitstel-invoering-Omgevingswet.htm", "title":"Mogelijk uitstel invoering Omgevingswet", "pubdate":"03-07-2017", "lead":"Volgens Stadszaken ziet het er niet naar uit dat de geplande invoeringsdatum van de Omgevingswet van 1 juli 2019 gehaald wordt. Tijdens de behandeling van 30 mei 2017 van de onder de wet vallende AmvB’s in de Eerste Kamer, verklaarde minister Schultz de planning voor het invoeringstraject opnieuw tegen het licht te zullen houden." }, { "image":"/upload_mm/5/4/b/200083_hoogbouw2_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Eerste-deel-Europese-EPB-normen-gepubliceerd.htm", "title":"Eerste deel Europese EPB normen gepubliceerd", "pubdate":"27-06-2017", "lead":"De Energy Performance of Buildings (EPB) normen is een set Europese normen om uit te rekenen hoe energiezuinig een gebouw is. Het is de basis voor de nieuwe nationale bepalingsmethode voor energieprestatie van gebouwen waar marktpartijen onder begeleiding van NEN aan werken. De eerste normen zijn nu gepubliceerd, de rest volgt binnenkort." } ]}