Omgevingswet

De Omgevingswet integreert zo’n 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen als: bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. De oude wetten zijn veelal sectoraal opgebouwd. Met de Omgevingswet wil de overheid het wettelijk systeem ‘eenvoudig beter’ maken.

Uitgangspunten

Met de nieuwe Omgevingswet wil het kabinet:

  • de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen;
  • duurzame projecten (zoals windmolenparken) stimuleren;
  • gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven. Zo kunnen zij hun omgevingsbeleid afstemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen.

Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen.

Ingangsdatum

De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2021 in werking.

Omgevingswet en burgerparticipatie

De Omgevingswet onderstreept het belang van participatie door de ‘omgeving’. Mensen die vergunningen aanvragen voor een activiteit, hebben zelf de verantwoordelijkheid om belanghebbenden te informeren en te betrekken. Dit is een kans voor meer democratische besluitvorming over onze leefomgeving, maar tevens een bedreiging: de kwaliteit van de participatietrajecten is nu nog niet geborgd.

Impact omgevingswet
De Omgevingswet heeft als doel het ‘benutten en beschermen van onze fysieke leefomgeving’. Op dit moment doen we dat met bestemmingsplannen, milieuwetgeving en nog een aantal wetten en maatregelen van bestuur. Die worden straks allemaal samengevoegd in de Omgevingswet. De bedoeling is dat we daarmee betere afwegingen kunnen maken bij het inrichten van ons land, en het verlenen van vergunningen sneller kan. Best belangrijk voor z’n klein en dichtbevolkt landje waar we slim met onze ruimte om moeten gaan! De procedure voor het verlenen van een vergunning gaat terug van 26 naar 8 weken.

Gezamenlijk een leidraad opstellen
Hoewel participatieve besluitvorming in zichzelf niet nieuw is (de ‘participatieladder’ van Sherry Arnstein stamt uit 1969), is het dat voor veel initiatiefnemers en burgers wel. Daarnaast heeft de rijksoverheid duidelijk gemaakt dat zij zelf geen eisen gaat stellen aan participatie: dit is lokaal maatwerk (net als veel andere aspecten van de Omgevingswet, zoals het schrijven van een Omgevingsvisie en het bepalen van drempelswaardes). Kortom: lokale partijen zullen zelf invulling geven aan participatie.

Dit is de reden waarom NEN deze handschoen graag oppakt: wij bieden het neutrale platform waarop experts, ervaringsdeskundigen en andere belanghebbenden praktische invulling geven aan wetgeving. NEN wil samen met alle belanghebbenden een leidraad schrijven waar de kwaliteitscriteria voor participatie worden omschreven.

Een doel van deze leidraad is het voorkomen van willekeur bij de beoordeling van initiatieven in onze leefomgeving. Daarbij kunnen gebruikers altijd verwijzen naar de leidraad, wat handvatten biedt voor bijvoorbeeld gemeenten. Ook wordt er een gezamenlijk begrippenkader ontwikkeld, waardoor interpretatieverschillen worden vermeden.

Meedoen?
Meepraten over de burgerparticipatie in de Omgevingswet? Neem dan contact op met Carolien Hoogland, bi@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl