CE-markering

Wat is CE-markering
De CE-markering is de combinatie van de letters CE (Conformité Européenne).

CE-markering moet op een groot aantal producten worden aangebracht. Voor diverse productgroepen zijn zogenaamde Nieuwe Aanpakrichtlijnen van kracht. Hierin worden essentiële eisen gegeven op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu waaraan deze producten moeten voldoen.

De producten waarop deze richtlijnen van toepassing zijn, mogen alleen in de handel worden gebracht indien zij van een CE-markering zijn voorzien.

Gerelateerde artikelen

Met het aanbrengen van de CE-markering op het product verklaart de fabrikant (of de importeur bij producten die zijn vervaardigd door een bedrijf buiten de EER) dat het product voldoet aan de essentiële eisen in de van toepassing zijnde richtlijn(en) en dat de relevante procedures om deze conformiteit vast te kunnen stellen zijn doorlopen.Verplichting CE-markering?

Voor deze producten is CE-markering verplicht

Onderstaande productgroepen vallen onder de CE-markering. Het kan zijn dat op een product of productgroep meerdere EU-regels van toepassing zijn.

Check geldende CE-regelgeving met gratis tool

Wil je als producent een CE-markering aanvragen voor een product of machine, dan komt daar veel uitzoekwerk bij kijken. Een nieuwe tool van NEN, de CE-Regelgeving Check, schept orde en geeft overzicht.

De CE-Regelgeving Check van NEN is een hulpmiddel om gericht te zoeken naar de toepasselijke regelgeving voor een product. De tool is voornamelijk gericht op de machine-industrie, dus CE-markering machines.

De fabrikant stelt vast voor wie zijn product bestemd is en hoe dit moet worden gebruikt. Door het beantwoorden van 12 ja- of nee-vragen in de tool, krijgen fabrikanten snel een indicatie aan welke Europese regelgeving hun product moet voldoen. De tool biedt vervolgens ook een download aan met een uitgebreide samenvatting met de definities en toepassingsgebieden.

De richtlijnen zijn altijd actueel. Via de tool uitgevoerde checks worden opgeslagen en zijn op een later moment te raadplegen.
'Normen moeten uitgelegd worden'

‘Normen moeten uitgelegd worden’

Een norm zegt waaraan een professional moet voldoen, niet hoe of waarom hij of zij iets moet doen. In de dagelijkse praktijk leidt dat nogal eens tot verkeerde interpretaties. Zoals met het markeren van bevestigingen.

Gebruikershandleidingen en CE-regelgeving

Een belangrijke onderdeel van de ce-regelgeving heeft te maken met gebruikershandleidingen. Goede handleidingen zorgen voor goed gebruik van het product en dat kan niet alleen een hoop irritatie, maar ook ernstige ongelukken voorkomen.

NEN heeft hiervoor een norm opgesteld: NEN 5509. Verder is een training: NEN 5509 - schrijven van gebruikershandleidingen waarbij onder andere de link met ce-markering machines en gebruikershandleidingen wordt behandeld.

Aanpakrichtlijnen
Voor veel producten zijn normen beschikbaar die het vaststellen van conformiteit behoorlijk kunnen vereenvoudigen. Deze zogenaamde geharmoniseerde normen bevatten technische specificaties die voldoen aan de essentiële eisen in de bijbehorende Nieuwe Aanpakrichtlijn. Indien een product wordt uitgevoerd conform de van toepassing zijnde geharmoniseerde normen mag ervan worden uitgegaan dat het product voldoet aan de eisen in de Richtlijn; het zogenaamde vermoeden van overeenstemming.

Momenteel zijn er ruim 20 Nieuwe Aanpakrichtlijnen die het aanbrengen van een CE-markering verplichten. Daarnaast is er nog een aantal globale aanpak richtlijnen die dezelfde opzet hebben maar geen CE-markering voorschrijven.Nieuwe aanpakrichtlijnen
Richtlijn laagspanning (2006/95/EG) Richtlijn drukvaten van eenvoudige vorm (2009/108/|EG)
Richtlijn speelgoed (88/378/EEG) Richtlijn bouwproducten (89/106/EEG)
Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit (EMC) (2004/108/EG) Machinerichtlijn (2006/42/EG)
Richtlijn persoonlijk beschermingsmiddelen (89/686/EEG) Richtlijn niet-automatische weegwerktuigen (2009/23/EG)
Richtlijn actieve implanteerbare medische hulpmiddelen (90/385/EEG) Richtlijn gastoestellen (2009/142/EG)
Richtlijn rendementseisen cv-ketels (92/42/EEG) Richtlijn explosieven voor civiel gebruik (93/15/EEG)
Richtlijn medische hulpmiddelen (93/42/EEG) Richtlijn apparatuur in explosieve omgeving (ATEX) (94/9/EG)
Richtlijn pleziervaartuigen (94/25/EG) Richtlijn personenliften (95/16/EG)
Richtlijn medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek (98/79/EG) Richtlijn radioapparatuur en telecommunicatieeindapparatuur (99/5/EG)
Richtlijn openbare kabelbaaninstallaties (2000/9/EG) Richtlijn meetinstrumenten (2004/22/EG)
Richtlijn drukapparatuur (PED) (97/23/EG)


Globale aanpakrichtingen
Richtlijn verpakkingen (94/62/EG) Richtlijn uitrusting voor zeeschepen (96/98/EG)
Richtlijn interoperabiliteit van het spoorwegsysteem (2008/57/EG) Richtlijn energie-efficiëntie huishoudelijke koelkasten en vriezers (96/57/EG)
Richtlijn vervoerbare drukapparatuur (99/36/EG) Richtlijn geluidsemissie door materieel voor gebruik buitenshuis (2000/14/EG)
Richtlijn energie-efficiëntie voorschakelapparaten voor fluorescentielampen (2000/55/EG) Richtlijn pyrotechnische artikelen (2007/23/EG)

Eerder door u bekeken

Publicaties Machinebouw

UIT 7:2016 nl

Praktijkgids Machinerichtlijn praktisch toepassen

UIT 76:2016 nl

Praktijkgids Europese regelgeving productveiligheid

NEN-bundel 18:2013 nl

Normen voor het lassen van metalen

UIT 78:2017 nl

Overzicht van Europese normen - Machinerichtlijn 2006/42/EC

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

advies.machinebouw@nen.nl

Contact adviespunt Machinebouw

Voor uw vragen over onder andere CE-markering, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling, de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier, eisen voor niet-voltooide machines en de verklaring van overeenstemming bent u bij ons aan het juiste adres.015 2 690 180

advies.machinebouw@nen.nl