Europese Commissie: “Doelen REACH bereikt”

05-07-2018 REACH, de Europese verordening over het op de markt brengen van stoffen, heeft volgens de Europese Commissie zijn doelen bereikt. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer.

In de brief staat dat de informatie over stoffen nog gaat groeien tot vermoedelijk 25.000 stoffen. Volgens de commissie is de voortgang van REACH trager en duurder dan vooraf beoogd. Wel blijven de baten veel hoger dan de kosten, aldus Van Veldhoven. Daarbij vindt Nederland vooral de vervanging van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en innovatie nog onvoldoende zichtbaar.

Aandacht toegenomen
In Nederland is de aandacht voor veiligheid van stoffen gegroeid. Dit komt door zorgen over specifieke stoffen (PFOA, DMAC, rubbergranulaat), maar ook de transitie naar een circulaire economie speelt daarbij een rol. Daarom wil Van Veldhoven meer aandacht op het voorkomen van milieurisico’s. Ook wil zij blijvende aandacht voor saneren, beheersen en handhaven. Hierbij is volgens de staatssecretaris “Europese samenwerking cruciaal”.

De bewindsvrouw wil ook het principe verder uitgewerkt zien dat bedrijven verantwoordelijk zijn voor aanlevering van informatie over de (on)schadelijkheid van stoffen. Bovendien wil zij snellere en efficiëntere procedures om risico’s van stoffen vast te stellen en passende maatregelen te nemen.

Maatregelen binnen REACH
De Commissie heeft zestien maatregelen geformuleerd die uitvoerbaar zijn binnen de huidige tekst van REACH. Daarom is aanpassing van de verordening volgens Van Veldhoven niet nodig. Het gaat hierbij om de volgende maatregelen:

 • Actualisering van registratiedossiers stimuleren
 • Evaluatieprocedures verbeteren
 • De bruikbaarheid en kwaliteit van veiligheidsinformatiebladen vergroten
 • Zorgwekkende stoffen in de toeleveringsketen traceren
 • Vervanging van zeer zorgwekkende stoffen stimuleren
 • Vereenvoudiging voor een beter uitvoerbare autorisatieprocedure
 • Vroege sociaal-economische informatie voor mogelijke regelgevende maatregelen
 • Procedure voor restricties verbeteren
 • De betrokkenheid van lidstaten bij de restrictieprocedure vergroten
 • De toepassing van het voorzorgsbeginsel verduidelijken bij restricties voor specifieke stoffen
 • Het samenspel tussen autorisatie en restrictie stimuleren
 • Duidelijker snijvlak van REACH met wetgeving over gezondheid en veiligheid op het werk
 • Betere handhaving
 • Naleving door het MKB ondersteunen
 • Verder onderzoek naar vergoedingen en toekomst van ECHA
 • Evaluatie van registratievereisten voor polymeren en in kleine hoeveelheden geproduceerde stoffen

Bron: Arbo Online

Brief: Kamerbrief van de staatssecretaris.Trainingen PGS

Basis PGS 15: de (on)mogelijkheden van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

07-08-2017 Met de toenemende behoefte aan opslag van gevaarlijke stoffen kan ook het risico voor werknemers of de omgeving toenemen, indien onvoldoende veiligheidsmaatregelen worden getroffen. PGS 15 is de meetlat in Nederland waarin is aangegeven hoe opslag van verpakte gevaarlijke stoffen dient plaats te vinden zodat een voldoende veiligheidsniveau voor arbo, milieu en brand wordt gerealiseerd.

Lees meer

Basis PGS 31 Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties

13-04-2018 PGS 31 geeft richtlijnen voor een arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige opslag. Deze zijn van toepassing op: • Drukloze opslag van gevaarlijke vloeibare stoffen en mengsels in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties, waarbij de inhoud van de opslagtank tussen de 0,3 m³ en 150 m³ ligt • Opslag van watergedragen mengsels die vanuit de CLP verordening als kankerverwekkende of mutagene stoffen (CMR) zijn gekenmerkt De training is bedoeld voor zowel bedrijven als overheden die te maken hebben met gevaarlijke stoffen. Na deze cursus is duidelijk wat in de PGS 31 is geregeld, hoe deze PGS is opgebouwd en welke eisen gelden voor opslagtanks vallend onder deze richtlijn .

Lees meer

Eerder door u bekeken