Nederlands new work item proposal voor neutronen diffractie

16-01-2014 Op Nederlands initiatief is vorig jaar een new work item proposal gelanceerd voor de herziening van ISO/TS 21432 “Non-destructive testing - Standard test method for determining residual stresses by neutron diffraction”. Tot 8 februari 2014 kunnen alle ISO-landen hun mening over dit voorstel geven.

Daarna wordt besloten dit al dan niet in het werkprogramma van ISO/TC135/SC 5 “Radiation methods” op te nemen.

De bestaande technische specificatie ISO/TS 21432 is gepubliceerd in 2003, en sindsdien is de tekst niet meer herzien of aangepast. Een technische specificatie heeft slechts een tijdelijke status. Daarom is het noodzakelijk deze specificatie grondig te herzien, om als volwaardige internationale norm gepubliceerd te worden.

Meten en data-analyse

In de herziening zullen nieuwe ontwikkelingen in meetmethodes en data-analyse verwerkt worden. In het bijzonder zal gekeken worden naar schattingsonzekerheid en meting in minder homogene materialen, zoals in warmte-beïnvloede zones.

Gebruikersvriendelijkheid

Een ander mogelijk aandachtspunt voor deze herziening is de gebruikersvriendelijkheid: gebruikerservaringen moeten geëvalueerd worden en de tekst moet beter aansluiten op de praktijk, hoewel zorgvuldig bekeken moet worden of deze praktijk niet tot meetfouten leidt. Daarom moet het document minder voorschrijvend zijn, bijvoorbeeld op het gebied van materiaalkarakterisering en de invoering en vastlegging van gegevens. Ook is het van belang om na 10 jaar de verwijzingen naar literatuur te herzien, zodat het document aansluit op de laatste relevante literatuur.

Eerder door u bekeken

Contact of informatie?

Wilt u deelnemen aan de ontwikkeling van deze nieuwe norm, of wilt u meer informatie over de werkzaamheden van de normcommissie NDO, dan kunt u contact opnemen met de secretaris: Isabel Polderdijk

(015) 2690 442

materialen&bouwproducten@nen.nl