Concept PGS 19 NS gereed voor commentaar

13-09-2018 Het concept van PGS 19: Propaan en butaan: opslag is gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

Het doel van PGS 19 is om de risico’s te beheersen van de opslag van propaan, butaan en mengsels van propaan en butaan. De PGS-richtlijn beschrijft maatregelen waarmee dat doel kan worden bereikt. Deze maatregelen zijn gebaseerd op een risicobenadering die uitgaat van scenario’s die zich voor kunnen doen. Uit de scenario’s zijn doelen geformuleerd waarmee wordt geprobeerd een aanvaardbaar veiligheidsniveau te creëren. Uit de doelen zijn vervolgens de maatregelen afgeleid waarmee de grote en middelgrote risico’s kunnen worden voorkomen of zoveel mogelijk worden beperkt.

Wat is nieuw?
PGS 19 is geactualiseerd in het kader van de omzetting van de PGS naar de nieuwe stijl. Deze nieuwe stijl is onder andere ingegeven door de introductie van de nieuwe Omgevingswet en een door te voeren kwaliteitsslag. Daarbij wordt de onderbouwing van de voorgeschreven maatregelen, door een risicobenadering, veel duidelijker. De actualisatie heeft geleid tot enkele beperkte inhoudelijke wijzigingen. Zo zijn er een paar voorschriften vervallen (bijvoorbeeld inzake de vorstbeveiliging) en zijn er nieuwe maatregelen bijgekomen over de volgende onderwerpen: de ontwerptemperatuur van het reservoir, de toepassing van een voorziening om zettingen op te vangen, de herbeoordeling van de propaaninstallatie bij een latere ingebruikname van een verwarmingsspiraal en een verkeersverbod boven ondergrondse reservoirs.

Commentaar indienen

U kunt de conceptversie van PGS 19 hier downloaden. Vervolgens wordt u gevraagd met de wijzigingstabel, uw wijzigingsvoorstellen zo volledig en helder mogelijk te formuleren en aan ons op te sturen.

U kunt uw reactie uiterlijk tot 25 oktober 2018 sturen naar: pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

Meer informatie
Wilt u meer informatie of heeft u een vraag over de PGSen, neemt u dan contact op met NEN Industrie & Veiligheid via iv@nen.nl.


PGS trainingen

Basis PGS 31 Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties

13-04-2018 PGS 31 geeft richtlijnen voor een arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige opslag. Deze zijn van toepassing op: • Drukloze opslag van gevaarlijke vloeibare stoffen en mengsels in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties, waarbij de inhoud van de opslagtank tussen de 0,3 m³ en 150 m³ ligt • Opslag van watergedragen mengsels die vanuit de CLP verordening als kankerverwekkende of mutagene stoffen (CMR) zijn gekenmerkt De training is bedoeld voor zowel bedrijven als overheden die te maken hebben met gevaarlijke stoffen. Na deze cursus is duidelijk wat in de PGS 31 is geregeld, hoe deze PGS is opgebouwd en welke eisen gelden voor opslagtanks vallend onder deze richtlijn .

Lees meer

Basis PGS 15: de (on)mogelijkheden van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

07-08-2017 Met de toenemende behoefte aan opslag van gevaarlijke stoffen kan ook het risico voor werknemers of de omgeving toenemen, indien onvoldoende veiligheidsmaatregelen worden getroffen. PGS 15 is de meetlat in Nederland waarin is aangegeven hoe opslag van verpakte gevaarlijke stoffen dient plaats te vinden zodat een voldoende veiligheidsniveau voor arbo, milieu en brand wordt gerealiseerd.

Lees meer

Eerder door u bekeken

Contact PGS

pgs@publicatiereeks
gevaarlijkestoffen.nl

(015) 2 690 120


Handige links

1. Officiële Website Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
2. Actualisatie programma
Een indicatie wanneer een herziening gepland is.

PGS Nieuws

Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2018 aangeboden

12-08-2019 Staatssecretaris Van Veldhoven heeft de Tweede Kamer de Staat van de Veiligheid majeure Brzo-bedrijv...

Concept PGS 8 'Organische peroxiden: opslag' gereed voor commentaar

28-05-2019 Het concept van PGS 8 'Organische peroxiden: opslag' is gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerde...

“Chemische industrie maakt werk van REACH”

28-05-2019 Koepelorganisatie van brancheverenigingen in de chemie Cefic is niet blij met het rapport van de BUN...

Campagne over chemische stoffen in dagelijkse producten

28-05-2019 RIVM, VeiligheidNL en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben een website gelanc...

Meer nieuws