Zeventien PGS-richtlijnen voor notificatie naar Brussel

14-04-2020 Een set van zeventien richtlijnen uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) is omgezet in Nieuwe Stijl. Daarmee zijn de richtlijnen klaar voor de nieuwe Omgevingswet. Het pakket is goedgekeurd door de PGS-Programmaraad en zal samen met de Omgevingswet worden genotificeerd bij de Europese Commissie. Deze concepten zijn beschikbaar op de PGS website.

De Nieuwe Stijl is onder andere ingegeven door de komst van de nieuwe Omgevingswet. Ook is in de Nieuwe Stijl een kwaliteitsslag gemaakt; de onderbouwing van de maatregelen wordt veel duidelijker door het gebruik van de risicobenadering.

Risicobenadering
Met de risicobenadering is voor een activiteit met gevaarlijke stoffen inzichtelijk gemaakt waar de kans reëel is dat er iets mis gaat (risico). Dit wordt in de PGS-richtlijn beschreven met scenario’s die zich voor kunnen doen. Het doel is vervolgens om deze risico’s te voorkomen of zoveel mogelijk beperken. De PGS-richtlijn beschrijft maatregelen waarmee dat kan worden bereikt.

Termijn
Het kan voor bestaande situaties onredelijk zijn om te eisen dat deze nieuwe maatregelen onmiddellijk worden getroffen. Daarom bevatten de nieuwe PGS-richtlijnen voor bestaande situaties implementatietermijnen voor deze nieuwe maatregelen.

Status
De PGS-richtlijnen zijn goedgekeurd door de PGS-Programmaraad, maar hebben nog geen definitieve status. Een PGS-richtlijn is pas definitief op het moment dat deze is vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb). Volgens planning zal het BOb deze PGS-richtlijnen vaststellen in het najaar van 2020.

Notificatie Europese Commissie
PGS’en zijn onder de Omgevingswet aangewezen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en/of opgenomen in de lijst met informatiedocumenten in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). De Invoeringsregeling wordt vanaf april 2020 genotificeerd bij de Europese Commissie. Het doel van deze zogenoemde technische notificatie is het voorkomen dat landen nieuwe wetten en regels invoeren die het vrije verkeer van diensten en goederen binnen de EU belemmeren. Deze notificatie heeft ook betrekking op de aangewezen PGS-richtlijnen en zal naar verwachting plaatsvinden vanaf medio april 2020 tot medio juli 2020. Het is mogelijk dat de technische notificatie nog leidt tot wijzigingen van de PGS-richtlijnen.

Wanneer van kracht?
Een PGS-richtlijn is van kracht op het moment dat de wet- en regelgeving die naar de PGS verwijst in werking is en/of maatregelen uit een PGS zijn opgenomen in een omgevingsvergunning. Het is nog niet duidelijk wanneer de Omgevingswet met onderliggende besluiten in werking treedt. Het ministerie SZW neemt de maatregelen voor arbeidsveiligheid op in de ‘beleidsregel PGS-richtlijnen’. Deze SZW beleidsregel treedt naar verwachting in het najaar in werking.

Interim PGS
Voor een aantal PGS-richtlijnen is het niet gelukt om deze op tijd in Nieuwe Stijl gereed te hebben.
Er is daarom besloten om die richtlijnen als interimversie te publiceren en vervolgens de tijd te nemen om deze richtlijnen met een gedegen proces in Nieuwe Stijl af te ronden. Dit geldt voor PGS 12, 15, 25, 31 en 33-2. Kenmerken van de interim versie zijn:

  • De maatregelen zijn inhoudelijk gelijk aan de huidige PGS-en;
  • Tegenstrijdigheden met wetgeving zijn verwijderd;
  • De teksten sluiten aan op de nieuwe Omgevingswet;
  • Maatregelen die al in directwerkende wetgeving (o.a. Warenwetbesluiten) zijn geregeld, zijn verwijderd;
  • De wettelijke grondslagen (arbeidsveiligheid, brandveiligheid, omgevingsveiligheid, brand- en rampenbestrijding) zijn bij de maatregelen weergegeven.

PGS op de website beschikbaar
De definitieve concepten die zijn goedgekeurd door de Programmaraad zijn op de PGS-website beschikbaar. Ga op de website naar: PGS 7, PGS 8, PGS 12, PGS 13, PGS 15, PGS 16, PGS 19, PGS 25, PGS 26, PGS 28, PGS 29, PGS 30, PGS 31, PGS 33-1, PGS 33-2, PGS 35.

Tot slot is het belangrijk om te vermelden dat de PGS-richtlijnen die in nieuwe stijl zijn ontwikkeld later dit jaar in een beter doorzoekbare digitale vorm zullen worden gepubliceerd. Ook dit proces kan leiden tot eventuele (redactionele) wijzigingen.

Bron: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)

Eerder door u bekeken

Contact PGS

pgs@publicatiereeks
gevaarlijkestoffen.nl

(015) 2 690 120


Handige links

1. Officiële Website Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
2. Actualisatie programma
Een indicatie wanneer een herziening gepland is.

PGS Nieuws

NEN webinar ‘PGS-37 Lithium-ion batterijen’

01-05-2020 NEN organiseerde op 26 mei een webinar over de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 37. Het web...

Zeventien PGS-richtlijnen voor notificatie naar Brussel

14-04-2020 Een set van zeventien richtlijnen uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) is omgezet in Nie...

Veilig werken met gevaarlijke stoffen in het kort

24-02-2020 Werken met gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee. Hoe kunnen we gevaarlijke stoffen herke...

Platform Industriële Incidentenbestrijding (PII) operationeel

28-01-2020 Het gezamenlijke alarmeringssysteem van de grote industriële brandweerkorpsen in Nederland, PII, is ...

Meer nieuws