Dieren en diervoeder

De consument vindt het steeds belangrijker dat dieren goed behandeld worden. Deze bezorgdheid voor het dierenwelzijn kan gebaseerd zijn op de kennis dat dieren net als mensen voelen en dus pijn kunnen lijden en dat de mens daarom zorg voor hen moet dragen, in het bijzonder wanneer dieren in dienst worden gesteld van de mens.

Wereldwijd buigen experts zich over hoe dieren behandeld worden, wat zij eten en hoe ze gehuisvest worden. Over het welzijn en voer van dieren worden afspraken gemaakt, omdat dit (in)direct invloed heeft op het welzijn van de mens. De mens krijgt immers indirect de stoffen die het dier eet ook binnen. Om de veiligheid van diervoer te garanderen, wordt bijvoorbeeld de maximale toegestane hoeveelheid dioxine onderzocht. Deze afspraken worden op internationaal en Europees niveau vastgelegd in normen. In Nederland participeren experts, bijvoorbeeld in de normcommissie Diervoeder, aan het opstellen van de normen.

Soms is het onvermijdelijk dat dieren gevangen moeten worden, denk bijvoorbeeld aan muskusratten die dijken verzwakken door er gaten in te graven. Het is dan zaak vangsttechnieken te gebruiken die het dier zo min mogelijk leed berokkenen. Dit is één van de vraagstukken waar de normcommissie Plaagdiermanagement zich mee bezighoudt.

Top normen

NEN-ISO 11784:1996 en

Identificatie van dieren met radiofrequenties - Structuur van de code

NEN 3557:1995 nl

Diervoeders - Bepaling van de ureaseactiviteit van sojaprodukten

NEN-ISO 5984:2003 en

Diervoeders - Bepaling van ruwe as

NEN-ISO 6870:2002 en

Diervoeders - Kwalitatieve bepaling van het zearalenongehalte

NEN-EN-ISO 6497:2005 en

Diervoeders - Monsterneming

NEN-ISO 16002:2004 en

Opgeslagen graankorrels - Leidraad voor de detectie op het voorkomen van levende ongewervelde dieren met een val

Eerder door u bekeken

Handbook ISO 22000

How to use ISO 22000 - Food safety management systems

Het ISO-handboek is een praktische uitgave voor alle MKB’ers in de levensmiddelensector.

Lees meer
Bestel de gids

Nieuwsberichten

Grote brandcompartimenten: brandveiligheid dierenverblijven

25-08-2017 De laatste maanden zijn enkele grote stalbranden in het nieuws geweest. Wakker Dier heeft naar aanle...

Aankondiging intrekking Nederlandse normen diervoeder

15-08-2017 De leden van de Nederlandse normcommissie 'Diervoeder' hebben na beraad besloten dat een viertal Ned...

NEN publiceert norm voor screening van diervoeders op antibiotica

19-06-2017 In opdracht van de Europese Commissie ontwikkelt CEN/TC 327 analysemethoden voor diervoeders. Als tw...

Normontwerp ‘Risicobenadering brandveiligheid grote veestallen’ gepubliceerd

13-06-2017 De bijlagen I en J bij NEN 6079+C1 geven een methode voor brandbeheersing en de beperking van brandu...

Meer nieuws