Aanvullende eisen voor veiligheidseisen verkeersregelinstallaties gepubliceerd

06-09-2016 NEN heeft normontwerp NEN 3384 ‘Verkeersregelinstallaties – Aanvullende eisen’ gepubliceerd. Het betreft een herziening van NEN 3384 uit 2003. Belanghebbende partijen kunnen tot 1 december aanstaande commentaar indienen.

NEN 3384, die alleen voor Nederland geldt, vormt samen met de drie Europese documenten NEN-EN 12675, NEN-EN 50556 en NEN-EN 50293 ‘de norm’ voor elektrische verkeersregelinstallaties.

De norm is van toepassing op verkeersregelinstallaties die verkeerslichten als bedoeld in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) bedienen, overeenkomstig wettelijke voorschriften.

Wat is er gewijzigd?

Ontwikkelingen van bovengenoemde normen hebben geleid tot een aantal gewijzigde Europese normen en inzichten die een herziening van NEN 3384 noodzakelijk maakt. NEN 3384 bevat verkeersregeltechnische, elektrische en mechanische eisen en beproevingsmethoden voor verkeersregelinstallaties die niet vallen onder het toepassingsgebied van genoemde normen.

Daarnaast is in Nederland de wens ontstaan gebruik te kunnen maken van ‘intergroen’ voor het regelen van het verkeer. Intergroen betekent dat tijdens een negatieve ontruimingstijd, een signaalgroep al groen mag worden als de conflicterende signaalgroep nog geel is. Om deze reden zijn naast verschillende klassen uit de Europese normen die voor Nederland van toepassing zijn ook de klassen voor het toepassen van intergroen, in deze norm gespecificeerd.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen tot 1 december 2016 via www.normontwerpen.nen.nl commentaar indienen. De commentaren worden beoordeeld door de normcommissie en, waar van belang, verwerkt in de definitieve uitgave van deze norm.

Meer informatie

De norm is te bestellen in de Normshop of neem contact op met NEN Klantenservice, (015) 2 690 391 of bestel@nen.nl.

Voor vragen over deze norm(en) of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Monique Bosboom, Clustermanager, (015) 2 690 194 elektrische-installaties@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘NEC 214 Elektrische verkeersregelinstallaties’ houdt zich bezig met het opstellen van normen voor systemen en apparatuur voor het verkrijgen van informatie over verkeersstromen, het beheersen van deze stromen en het sturen hiervan. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar elektrische-installaties@nen.nl.

Eerder door u bekeken