Europese Verordening PBM’s

10-07-2017 De nieuwe Europese Verordening voor persoonlijke beschermingsmiddelen in de elektrotechniek wordt op 21 april van het komend jaar ook in Nederland direct van kracht, buiten onze nationale wetgeving om. De bestaande Europese PBM-Richtlijn komt hiermee te vervallen.

Elektrotechnische installateurs, inspecteurs en andere bevoegde personen dienen zichzelf tijdens het werk te beschermen met zogeheten persoonlijke beschermingsmiddelen, kortweg PBM’s. Dit onder meer in het kader van de Arbowet- en regelgeving en de norm NEN 3140.

Veel normen

Op deze beschermingsmiddelen tegen onder meer elektrische schok, overslag en vlambogen, is een groot aantal verschillende nationale en internationale normen van kracht. Bij de ontwikkeling van deze normen zijn verschillende nationale normcommissies betrokken. Zij vertegenwoordigen ons land bij het internationale overleg binnen Technische Commissies op dit gebied bij CEN/ISO en CLC/IEC. Daarnaast worden door de Nederlandse commissies ook nationale normen voor PBM’s ontwikkeld.

Afstemming

Om de onderlinge afstemming hiervan te structureren en kennis te bundelen, houdt NEN hierover informatiebijeenkomst. Doel is informatie-uitwisseling over lopende projecten op dit gebied, en een inventarisatie van alle expertise die beschikbaar is.
Op basis hiervan wordt bepaald of er behoefte is aan een meer frequente uitwisseling tussen de afzonderlijke commissies. Indien gewenst kan een zogeheten Joint Working Group worden samengesteld om het onderlinge overleg een meer structurele vorm te geven.

De lijst van PBM-gerelateerde normen is omvangrijk. Al deze normen hebben te maken met bescherming tegen vlambogen in een elektrostatische omgeving, bij werken onder spanning, en in een omgeving met explosiegevaar. Orde scheppen in de PBM-normen over elektrotechniek is een veel gehoorde wens vanuit de markt.

De bijeenkomst over dit alles vindt plaats op dinsdag 28 november van 9.00 tot 12.00 uur bij NEN in Delft.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stephanie Jansen, Consultant Industrie & Veiligheid via: iv@nen.nl

Voor aanmelding gaat u naar de website.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor aanmelding of meer informatie neemt u contact op met


Stephanie Jansen, Consultant Industrie & Veiligheid

iv@nen.nl