Herziening afspraken ‘brandveiligheid van kabels’

05-04-2013 Brandveiligheid van kabels is belangrijk. Daarom worden er afspraken, richtlijnen en eisen over vastgelegd. Onder andere in de Nederlandse Technische afspraak, NTA 8012 ‘Beperking van schade als gevolg van brand van en via de elektrische leidingen in de elektrische installatie’. De normcommissie Elektrische laagspanningsinstallaties (NEC 64) is vorig jaar gestart met de revisie van NTA 8012.

NTA 8012 bevat een selectiemethodiek voor het leidingtype met als doel de brandveiligheid te vergroten. Dé norm laagspanningsinstallaties, NEN 1010 schrijft voor dat, bijvoorbeeld bij hoge bezettingsgraad en/of moeilijk te ontruimen gebouwen, het materieel gemaakt moet zijn van materiaal dat het verspreiden van vuur en de ontwikkeling van rook of giftige gassen vertraagt. Voor de uitwerking van deze eis met betrekking tot elektrische leidingen wordt verwezen naar NTA 8012.

Waarom wordt nu gewerkt aan de revisie?

NTA 8012 maakt gebruik van Europees vastgestelde brand- en rookklassen. Kabels zijn met betrekking tot ‘reaction to fire’ opgenomen in de Europese Bouwproductenverordening (CPR = Construction Products Regulation). Net zoals andere bouwproducten worden kabels geclassificeerd in verschillende brandklassen.
In de laatste versie uit 2006 zijn de eisen per brand- en rookklassen in een classificatietabel opgenomen. Aan de daaraan gerelateerde normen wordt gewerkt. Denk hierbij aan normen voor nieuwe testmethoden die in de classificatietabel worden gebruikt en normen die voorschrijven hoe de producten moeten worden gecertificeerd.

Met deze revisie van normen is een relatief lange periode gemoeid, vanwege de ‘strenge’ regels die gelden bij het opstellen van normen die vallen onder een Europese verordening zoals de CPR. Zo hebben bijvoorbeeld 18 laboratoria (zowel van binnen als buiten de kabelindustrie) samengewerkt om de reproduceerbaarheid van de testmethode aan te tonen en te verbeteren. Ook moeten normen door een onafhankelijke consultant worden beoordeeld. De huidige planning is dat eind 2014 alle normen beschikbaar zijn en dat de fabrikanten vanaf dat moment CE markering met aanduiding van de brandklasse mogen gaan toepassen. Naar verwachting een jaar later moeten alle kabels worden voorzien van deze aanduiding met vermelding van de brandklasse.

Wie werken er aan de revisie van NTA 8012?

De werkgroep die momenteel werkt aan de revisie van NTA 8012 bestaat uit leden van de normcommissie NEC 64 (Elektrische laagspanningsinstallaties), NEC 20B (Draad en kabel voor elektrotechnische sterkstroominstallaties) en externe deskundigen op het gebied van brandveiligheid.

Doelstelling

De doelstelling is om een gereviseerd document te publiceren in de eerste helft van 2014. Dit sluit dan goed aan bij de start van het gebruik van de CE markering.
De in 2006 gepubliceerde Europese classificatietabel wordt geïmplementeerd en er wordt rekening gehouden met de ervaring van gebruikers. Daarnaast is in de afgelopen periode ook het nodige gebeurd op het gebied van brandveiligheid in Nederland. Zo zal rekening gehouden worden met het Bouwbesluit 2012 en zal bij de selectiemethodiek voor het leidingtype ook gekeken worden naar andere methodieken die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Hierbij valt onder andere te denken aan de brandscan NPR 6059. Uiteindelijk zal dit onder andere resulteren in ‘up-to-date’ regels wanneer kabels met weinig brand- en rookverspreiding (denk hierbij aan moeilijk brandbaar en halogeenvrij) behoren te worden toegepast.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Johan van Velthoven, consultant Elektrische installaties, telefoon (015) 2 690 337 of e-mail johan.vanvelthoven@nen.nl.

Eerder door u bekeken