NTA 8220 ‘Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico’ gepubliceerd

18-12-2017 De installatiebranche, verzekeraars en inspecteurs hebben gezamenlijk een nieuwe beoordelingsmethodiek opgesteld voor brandrisico’s bij elektra. De manier waarop inspecteurs de risico's nu nog beoordelen, is niet helemaal sluitend en biedt ruimte voor onduidelijkheid. De nieuwe methodiek maakt daar een eind aan.

Brand is een groot gevaar voor mens, dier en milieu en kan leiden tot grote economische schade. Een brand met een elektrische oorzaak beperkt zich niet alleen tot een elektrische installatie, een elektrisch apparaat of elektrische uitrusting van een machine. Verspreiding van brand is daarom een belangrijk aandachtspunt in NTA 8220. Naast het beoordelen van het elektrisch materieel op brandrisico, moet ook worden beoordeeld of in de nabijheid van het elektrisch materieel brandbaar materiaal aanwezig is.

Als verzekeraars kunnen verwijzen naar NTA 8220, is voor alle betrokkenen duidelijk dat en hoe het inspectiebedrijf de brandrisico’s van de installatie beoordeelt.

Visuele controle, metingen en beproevingen

De beoordelingsmethode in NTA 8220 bestaat uit visuele waarnemingen, metingen en beproevingen. De visuele controle omvat al het elektrisch materieel dat deel uitmaakt van een installatie, en elektrisch materieel dat in gebruik is op het moment van de controle. Tijdens de controle moet rekening worden gehouden met brandbare materialen in de directe omgeving van het elektrisch materieel. Er wordt hierbij van uitgegaan dat het elektrisch materieel is geïnstalleerd volgens de van toepassing zijnde norm(en) en wordt gebruikt volgens de voorschriften van de fabrikant.

Niet wettelijk verplicht

De NTA 8220 is geen wettelijke verplichting, maar kan geëist worden door verzekeraars aan hun klanten met een brandverzekering. Waar vroeger een vraag was naar bijvoorbeeld een NEN 3140 inspectie vanuit de brandverzekering kan dit hierdoor gaan verschuiven naar een NTA 8220 inspectie of wellicht beide inspecties (waarbij de NTA 8220 een aanvulling is op de NEN 3140).

Samenwerking

NTA 8220 is een samenwerking van UNETO-VNI, I-keur (inspectiebranche) en het Verbond van Verzekeraars. De controlemethodiek is onder het beheer van het Nederlands Normalisatie Netwerk (NEN) vastgelegd in een Nederlands Technische afspraak (NTA).

NTA 8220 in één dag

Er is ook een nieuwe training NTA 8220 in één dag, tijdens deze training leert u wanneer en waarvoor u de NTA 8220-methode kunt gebruiken, en wat de verschillen zijn met andere type inspecties. Bovendien leert u hoe u de NTA 8220 daadwerkelijk toepast. Naar training NTA 8220 in één dag.

Norm

NTA 8220:2017 nl

Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico

Periodieke brandrisico-beoordeling van elektrische laagspanningsinstallaties en arbeidsmiddelen

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken