Nieuwe normen energietransitie

28-11-2016 Nederland is in verband met internationale milieuakkoorden bezig de CO2-uitstoot te beperken. Dit onder meer door energie te besparen en voor de resterende energiebehoefte over te stappen op duurzame bronnen.

In het kader van deze energietransitie wordt in ons land de komende jaren naar schatting meer dan 10 miljard euro geïnvesteerd in het slimmer, efficiënter en daardoor duurzamer maken van de openbare elektriciteitsvoorziening. Dat zijn de zogenoemde smart grids die zowel lokaal en regionaal, als op nationaal en internationaal niveau integraal met elkaar gaan samenwerken. Net als met de intelligente en duurzame installaties binnen de woningen en gebouwen van de afnemers, die tegelijkertijd ook zelf elektriciteit opwekken.

Technische normen

Voor al deze smart grids worden tal van internationale technische normen ontwikkeld. Dat zijn de objectieve en onafhankelijke maatstaven waaraan alle hierbij betrokken partijen zich houden. Anders werkt zo’n smart grid niet betrouwbaar en veilig. Ons land wordt bij die normalisatie vertegenwoordigd door een groot aantal gespecialiseerde commissies, platforms en bijbehorende werkgroepen bij NEN.

Nieuwe andere normen

Maar er zijn ook andere dan alleen elektrotechnische normen voor nodig. Meer organisatorische of administratieve normen bijvoorbeeld. Of andere normen voor de verschillende vormen van energie zelf. Om ook die te kunnen ontwikkelen heeft NEN heeft een Nederlandse agenda hiervoor ontwikkeld. Dat is een startpunt om van daaruit samen met alle belanghebbende marktpartijen en organisaties tot een uitvoeringsplan te komen. Alleen door samen normen af te spreken en op te stellen kan de energietransitie daadwerkelijk tot stand worden gebracht en waar mogelijk worden versneld.

Urgent

De snelheid van de energietransitie laat zich moeilijk voorspellen. Hierop zijn ook politieke, economische en technologische factoren van invloed. Maar vanwege de klimaatverandering en de eindige fossiele energie is de transitie wel urgent. Diverse trends wijzen erop dat er nieuwe afspraken nodig zijn, die via normalisatie tot daadwerkelijke uitvoering komen.
Deze trends heeft NEN beschreven in een whitepaper: ‘Samenwerken aan de energietransitie’.

Horizontaal en diagonaal

Via normalisatie worden zoals al de nodige stappen gezet om de energietransitie te realiseren. Van oudsher echter worden normen vooral verticaal op deelgebieden ontwikkeld, zoals onder meer voor de techniek. Maar de energietransitie vraagt ook om overkoepelende horizontale en zelfs diagonale normen om systemen met elkaar te verbinden en uitwisseling mogelijk te maken.

Normalisatieagenda

De normalisatieagenda wordt de komende maanden met industrie, overheid, kennisinstellingen, NGO’s en andere belanghebbenden besproken en uitgewerkt. NEN nodigt Nederlandse bedrijven en organisaties uit hierover met haar en elkaar in overleg te gaan.

Download de whitepaper ‘Samenwerken aan de energietransitie

Neem voor meer informatie contact op met Jeanette Hofman, manager Energie, via (015) 2690246, of e-mail jeanette.hofman@nen.nl.

Eerder door u bekeken