Norm over de eigenschappen van elektrische kabels bij brand voor commentaar gepubliceerd

03-11-2014 Vorig jaar is de Europese verordening voor bouwproducten ‘Construction Products Regulation’ (CPR) ingegaan. Ook elektrische kabels, die bedoeld zijn voor vaste installatie in bouwwerken, gaan met betrekking tot hun gedrag bij brand in de toekomst onder deze CPR vallen. Kabels worden hierbij geclassificeerd in verschillende (brand)klassen.

Wanneer welke (brand)classificatie moet worden toegepast is de verantwoordelijkheid van de Europese lidstaten zelf. In Nederland gebruikten we hiervoor al NTA 8012. Deze Nederlands Technische Afspraak wordt nu aangepast aan de CPR-verordening en zal worden gepubliceerd als NEN 8012.
Binnen CPR wordt onderscheid gemaakt in eigenschappen betreffende ‘reaction to fire’ (hoe reageert de kabel bij brand) en ‘resistance to fire’ (functiebehoud). NEN 8012 heeft betrekking op de eigenschap ‘reaction to fire’.

CPR betekent dat kabels in de toekomst moeten worden voorzien van CE-markering inclusief de classificatie. De verwachting is dat deze CE-markering voor ‘reaction to fire’ vanaf medio 2015 kan worden toegepast en vervolgens een jaar later verplicht wordt. De eigenschap ‘resistance to fire’ wordt later van kracht.
CPR is op dit moment nog niet van kracht voor kabels omdat nog wordt gewerkt aan een aantal voorwaarden (zoals accreditatie van laboratoria en aanwijzing van notified bodies) die nodig zijn.

NEN 8012 kent de volgende wijzigingen ten opzichte van NTA 8012:

  • de risicoanalyse met wegingsfactoren is aangepast, of, naar keuze, er kan gebruik worden gemaakt van een stappenplan in combinatie met flowcharts;
  • de bezettingsgraadklasse is vervangen door de indeling voor uitwendige invloeden volgens NEN 1010 met betrekking tot ontruimingsmogelijkheden;
  • de relatie tussen NTA 8012, NEN 1010 en het Bouwbesluit is toegevoegd;
  • een beschrijving van de betekenis van brand- en rookklassen is toegevoegd;
  • additionele classificatiecriteria “corrosiviteit/zuurgraad” en “vallende brandende deeltjes” zijn toegevoegd.

De norm is opgesteld door een werkgroep van belanghebbenden en deskundigen, onder de eindverantwoordelijkheid van de elektrotechnische normcommissie
NEC 64 ’Installatievoorschriften, lage spanning’.

Commentaar indienen

NEN 8012 is nu gepubliceerd als ontwerp. Tot 31 december 2014 kunnen belanghebbenden via www.normontwerpen.nen.nl commentaar geven. Commentaar indienen via deze site is kosteloos. Deze input wordt gebruikt om tot de definitieve uitgave van de norm te komen.

Informatie

Voor meer informatie over deze norm of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met
Johan van Velthoven, consultant Elektrische Installaties, telefoon (015) 2 690 337 of email johan.vanvelthoven@nen.nl.

Eerder door u bekeken