Ontwerp NPR Alarmtransmissie over IP-netwerken verschenen

09-03-2011 NEN heeft het ontwerp van de praktijkrichtlijn NPR 8136 ‘Alarmtransmissie over IP-netwerken’ voor commentaar gepubliceerd. Deze praktijkrichtlijn is een leidraad voor ontwerp, installatie, inspectie en onderhoud voor dit soort netwerken. De NPR gaat daarbij uit van de Europese norm NEN-EN 50136-1.

De vooruitgang in de informatietechnologie heeft een sterke invloed op de ontwikkeling van alarmsystemen. Het is nu mogelijk om gemakkelijker, goedkoper en sneller alarmsignalen vanuit een beveiligd object door middel van internetprotocol (IP) netwerken door te geven naar een meldkamer. Doel van deze alarmsystemen is te waarborgen dat een alarmbericht ongeschonden zijn bestemming bereikt binnen de gestelde tijd en zonder aantasting van de inhoud. Bij toepassing van IP-netwerken blijven de functionele eisen voor alarmtransmissie ongewijzigd.

Keuzevrijheid

In Nederland zijn prestatie-eisen voor alarmtransmissie vastgelegd in de normenreeks NEN-EN 50136. Het is in Nederland echter niet verplicht deze eisen te volgen voor alarmtransmissie. Bij het opstellen van NPR 8136 is ervan uitgegaan de Europese normen voor alarmsystemen en alarmtransmissie-systemen te vertalen naar een praktische implementatie. De richtlijn is bedoeld als handvat voor de installateur, de particuliere alarmcentrale (PAC), de risicoverzekeraar, de eindgebruiker en andere belanghebbenden. Er is er naar gestreefd de bij het beveiligingsproces betrokken partijen een maximale keuzevrijheid te verschaffen, binnen de grenzen van de gewenste beveiligingsklasse.

BORG en VRKI

In de afgelopen jaren is een specifiek nationaal pakket aan eisen en aanwijzingen gerealiseerd in de zogenoemde BORG-regeling. Hierbij is uitgegaan van de publieke conventionele telefonie-infrastructuur. De BORG-regeling maakt selectief gebruik van een aantal elementen uit NEN-EN 50131-1 en NEN-EN 50136-1, maar hanteert daarnaast eigen, op de Nederlandse praktijk afgestemde, eisen buiten de norm om. Met NPR 8136 wordt een brug geslagen tussen de bestaande voorschriften in de BORG- en VRKI-regeling enerzijds en de geldende Europese normen voor alarmsystemen anderzijds.

Commentaar geven

De praktijkrichtlijn NPR 8136 is gepubliceerd als ontwerp. Belanghebbenden kunnen tot 1 juli 2011 via www.normontwerpen.nen.nl commentaar indienen. De commentaren worden verwerkt in de definitieve uitgave van deze praktijkrichtlijn

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met drs. Monique Bosboom

(015) 2 690 145

elektrische.installaties@nen.nl

Eerder door u bekeken